MOF Słupsk logo

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem i wdrażaniem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, samorządy wchodzące w skład Związku ZIT, tj. Miasta Słupsk oraz Ustka, Gminy: Słupsk, Kobylnica, Ustka, Damnica, Dębnica Kaszubska oraz Powiat Słupski ogłaszają nabór na członków Komitetu Doradczego ZIT MOF Słupsk – Ustka.
Komitet Doradczy ZIT MOF Słupsk - Ustka, pełni funkcję konsultacyjno – opiniodawczą dla Związku ZIT MOF Słupsk – Ustka w procesach związanych z opracowaniem, realizacją, monitorowaniem i ewaluacją Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk – Ustka na lata 2022-2030. Celem działania Komitetu Doradczego ZIT MOF S-U jest zapewnienie zaangażowania społecznego na wszystkich etapach planowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk – Ustka na lata 2022-2030.
Komitet Doradczy ZIT MOF Słupsk - Ustka:
1) składa się z przedstawicieli mieszkańców MOF S-U, społeczeństwa obywatelskiego, reprezentowanego w szczególności przez podmioty działające na rzecz ochrony środowiska oraz odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji;
2) stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy ze Związkiem ZIT MOF S-U w sprawach dotyczących przygotowania i wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk – Ustka na lata 2022-2030;
3) umożliwia prowadzenie dyskusji mającej na celu wypracowanie wspólnego stanowiska najkorzystniejszego z punktu widzenia interesariuszy;
4) uczestniczy w pracach Związku ZIT MOF S-U związanych z przygotowaniem i wdrażaniem Strategii ZIT.

Zachęcamy podmioty i organizacje działające na terenie MOF Słupsk Ustka oraz pozostałych interesariuszy do zgłaszania swojego akcesu do Komitetu Doradczego. Szczegółowy Regulamin  dotyczący zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Doradczego ZIT MOF Słupsk – Ustka, przyjęty Uchwałą Komitetu Sterującego Związku ZIT z 20.05.2022 r. stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Regulamin

Warunkiem przystąpienia do naboru jest przesłanie w terminie od 27.05.2022 do 09.06.2022 wypełnionego Formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Doradczego na adres Urzędu Miejskiego w Słupsku, Wydział Zarządzania Funduszami, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk lub e-mailem (w formie skanu z oryginału) na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Formularz

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura ZIT MOF Słupsk – Ustka pod numerem telefonu 59 84 88 304, e -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Thursday, 26 May 2022 12:23

WAŻNE!!!

Pojemniki

Informujemy, że ostatni termin na oczipowanie pojemników dla miejscowości:
Wodnica, Duninowo, Lędowo-Osiedle, Grabno, Zimowiska, Charnowo, Niestkowo Lędowo, Modła, Modlinek, Machowino, Redwanki, Możdżanowo, Pęplino, Duninówko, Starkowo, Krężołki, Golęcino, Zaleskie, Zabłocie, Gąbino, Dominek, Osieki Słupskie odbędzie się w dniach odbioru odpadów, wg. harmonogramu od 30.05.2022 r do 3.06.2022. Po tym terminie nie oczipowane pojemniki nie będą odbierane!

Logo CPSP

Uprzejmie informujemy, iż w związku z otrzymaną w dniu 18 maja 2022 roku bezpośrednio od Dowódcy Centralnego Poligonu Sił Powietrznych informacją o planowanych szkoleniach poligonowych, przejście i korzystanie z plaży w granicach Jednostki Wojskowej 3672, obejmujące działkę nr 239 będzie niemożliwe, z uwagi na jego czasowe zamknięcie w dniach 8 - 11 czerwca oraz w dniach 13 - 15 czerwca 2022 roku.

Plakat

Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej" - pod takim hasłem w sobotę 21 maja o godz. 11.00 rozpoczną się pikniki wojskowe w 32 miejscowościach. Oprócz pokazu sprzętu wojskowego i żołnierskiej grochówki na piknikach działać będą punkty rekrutacyjne, w których będzie można uzyskać informacje o dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej: ile trwa, kto może do niej przystąpić i na czym polega. Na miejscu można będzie wypełnić wniosek o powołanie (dlatego warto zabrać dowód osobisty). Poza piknikami MON uruchomi mobilne punkty rekrutacyjne, w których również będzie można poznać szczegóły dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i złożyć wniosek.
Żołnierz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej od pierwszego dnia służby będzie zarabiał 4560 zł miesięcznie. Po 28 dniowym szkoleniu zakończonym przysięgą rozpocznie szkolenie specjalistyczne trwające do 11 miesięcy. W tym czasie będzie miał wybór - nie musi być skoszarowany. Żołnierz DZSW będzie miał pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej oraz do zatrudnienia w administracji publicznej, po spełnieniu wymogów dla danego stanowiska. Dobrowolną zasadniczą służbę wojskową można przerwać w dowolnym momencie. Szczegółowe informacje na stronach:
www.zostanzolnierzem.pl
www.wcrslupsk.wp.mil.pl
oraz pod numerem tel. 261-458-822

Program czyste powietrze

Zgodnie z art.  6 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 poz. 468 ze zm.) jednostka sektora publicznego realizuje swoje zadania, stosując co najmniej jeden ze środków poprawy efektywności energetycznej.
Wg w/w ustawy środkami poprawy efektywności energetycznej są:
1) realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
2) nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
3) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;
4) realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712 oraz z 2016 r. poz. 615);
5) wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. poz. 1060).
Gmina Ustka realizuje obowiązek związany ze stosowaniem środków efektywności energetycznej poprzez:
- termomodernizację budynków użyteczności publicznej, stanowiących własność gminy Ustka, np. szkoła podstawowa w Objeździe, świetlice wiejskie na terenie gminy;
- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – zamontowano ogniwa fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej: świetlice w Machowinie, Wodnicy, Wytownie, Charnowie, Duninowie, Gąbinie, Możdżanowie, Niestkowie, Objeździe, Pęplinie, Rowach, Zaleskich; Szkoły Podstawowe w Charnowie, Objeździe, Zaleskich; budynku socjalnym w Objeździe oraz Pęplinie; budynkach w Gąbinie oraz Wytownie;
- program dotacji celowych dla mieszkańców gminy na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujący m.in. likwidację starych źródeł ciepła i montaż nowych spełniających aktualne normy emisji. Program wspiera również zakup i montaż odnawialnych źródeł energii;
- program Czyste Powietrze w porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dla mieszkańców budynków jednorodzinnych w gminie z zakresu ochrony środowiska, obejmujący likwidację starych źródeł ciepła i montaż nowych spełniających aktualne normy.
- dokonanie zakupów instalacji charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji:
- modernizowane na bieżąco oprawy oświetleniowe, poprzez wymianę na oświetlenie energooszczędne typu LED. Ponadto prowadzona jest systematyczna wymiana źródeł światła w urzędzie gminy i jednostkach podległych na źródła energooszczędne.

Friday, 13 May 2022 10:54

Ogłoszenie

Przerwa w dostawie wody

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku informuję, że ze względu na awarię sieci wodociągowej w miejscowości Starkowo wystąpi przerwa w dostawie wody w dniu 13.05.2022 r. w godzinach od 09 : 00 do 13 :00. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy!

Asystent ucznia

Gmina Ustka otrzymała grant na realizację projektu pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkole Podstawowej w Zaleskich”. Grant ten zostanie wykorzystany na pokrycie kosztów zatrudnienia w szkole tzw. „asystenta” (ASPE) na okres 10 m-cy.

Asystent udzieli wsparcia uczniowi/uczniom, którzy mają trudności w samodzielnym funkcjonowaniu w szkole, w komunikowaniu się, prezentują zachowania agresywne czy inne wynikające z niskich kompetencji społecznych.

Realizacja celów projektu jest dwutorowa:
- poprawa funkcjonowania ucznia w zespole klasowym, zwiększenie aktywności własnej dziecka, budowanie samodzielności i kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka;
- zbudowanie w asystencie świadomości celu edukacji włączającej, którym jest tworzenie włączającej społeczności szkolnej, ponadto wypracowanie dobrych praktyk w zakresie współpracy ASPE z kadrą nauczycielską i pedagogiczną.

Projekt będzie realizowany do 28 lutego 2023 roku. Kwota grantu wynosi 20 412,00 zł.

W skali kraju, zebrane w trakcie projektu doświadczenia i przeprowadzone badania zostaną użyte do:

- przygotowania założeń prawnych oraz opisu kwalifikacji „asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami”,
- wprowadzenia opisu kwalifikacji ASPE do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
- opracowania zasady finansowania i organizacji pracy ASPE,
- opracowania programu i scenariuszy szkoleń dla asystentów i kadry szkół zatrudniających ASPE,
- przygotowania pierwszej grupy 640 ASPE do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty

Asystent ucznia

 

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom uruchomiło telefon zaufania dla osób z Ukrainy, doświadczających problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.

Do dyspozycji są dwa numery:
800 11 08 11 – bezpłatny,
22 290 70 00 – płatny według taryfy operatora.

Konsultacje

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Wójta Gminy Ustka z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany patrona Szkoły Podstawowej im. por. Witolda Dzięgielewskiego w Zaleskich

Treść ogłoszenia

Ankieta do konsultacji [PDF]

Ankieta internetowa

Ogłoszenie wyników konsultacji

Page 8 of 136

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

    Adresy skrzynek ePUAP:
  • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
  • /4jbdfq7891/ugustka
  • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
  • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com