Kondolencje

Głębokie wyrazy współczucia Rodzinie i bliskim z powodu śmierci śp. Stanisławy Remiszewskiej wieloletniej członkini Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składają Wójt, Radni oraz pracownicy Urzędu Gminy Ustka.

SGR Logo

Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Ustka, w szczególności rolników oraz organizacje pozarządowe i podmioty gospodarcze do wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. Spotkanie odbędzie się 06.09.2022r. o godz. 13:00 – 16:00 w Biurze Słowińskiej Grupy Rybackiej, Przewłoka ul. Ustecka 8.

Thursday, 01 September 2022 11:32

Wręczenie medali za długoletnie pożycie

Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Piękna uroczystość odbyła się 31 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Ustka. Pani Wójt Anna Sobczuk-Jodłowska w imieniu Prezydenta RP wręczyła Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie aż 3 parom. Medale otrzymali:
Państwo Zofia i Józef Bobińscy z Wodnicy, którzy w tym roku obchodzili Diamentowe Gody, czyli 60-lecie zawarcia związku małżeńskiego oraz dwie pary obchodzące Złote Gody, które przysięgę małżeńską zawarły 50 lat temu: Państwo Maria i Tadeusz Wierzbiccy z Wodnicy oraz Państwo Maria i Henryk Drozd z Gąbina.

Dostojni Jubilaci wraz z medalami otrzymali z rąk Pani Wójt listy gratulacyjne oraz gminne upominki i obrazy namalowane przez lokalną artystkę. Serdecznie gratulujemy szanownym Jubilatom życząc Im długich i pogodnych lat życia w najlepszym zdrowiu i zadowoleniu, pokonywania wspólnie wszelkich przeciwności losu, pociechy z wnuków i prawnuków oraz szczęśliwej podróży do kolejnych jubileuszy. Zachęcamy także inne pary małżeńskie z terenu gminy Ustka do składania wniosków o przyznanie medali w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ustce.

R10

Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza, że w dniach od 29 sierpnia 2022 roku do 12 września 2022 roku są prowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami powiatu dotyczące rozwoju infrastruktury rowerowej na terenie powiatu słupskiego. Celem konsultacji jest zebranie opinii na temat rozwoju infrastruktury rowerowej na terenie powiatu słupskiego, w tym określenie potrzeby przeprowadzenia inwentaryzacji i stworzenia koncepcji rozwoju tras rowerowych. Konsultacje prowadzone są w formie badania ankietowego oraz w formie dyskusji na forum internetowym.

https://powiat.slupsk.pl/strona/konsultacje-spoleczne-dotyczace-koncepcji-rozwoju-infrastruktury-rowerowej-na-terenie-powiatu-slupsk

Udział w konsultacjach polega na zgłoszeniu uwag i komentarzy do projektu dokumentu przy użyciu ankiety lub na forum internetowym w trakcie trwania dyskusji. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

R10

Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza, że w dniach od 29 sierpnia 2022 roku do 12 września 2022 roku są prowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami powiatu dotyczące rozwoju infrastruktury rowerowej na terenie powiatu słupskiego. Celem konsultacji jest zebranie opinii na temat rozwoju infrastruktury rowerowej na terenie powiatu słupskiego, w tym określenie potrzeby przeprowadzenia inwentaryzacji i stworzenia koncepcji rozwoju tras rowerowych. Konsultacje prowadzone są w formie badania ankietowego oraz w formie dyskusji na forum internetowym.

https://powiat.slupsk.pl/strona/konsultacje-spoleczne-dotyczace-koncepcji-rozwoju-infrastruktury-rowerowej-na-terenie-powiatu-slupsk

Udział w konsultacjach polega na zgłoszeniu uwag i komentarzy do projektu dokumentu przy użyciu ankiety lub na forum internetowym w trakcie trwania dyskusji. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

Mobilny Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku zaprasza osoby zainteresowane Funduszami Europejskimi do skorzystania z indywidualnych konsultacji podczas dyżurów w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych (MPI). Czekamy na Was 5 września 2022 r. w godz. 10:00-13:00 w Urzędzie Miasta Ustka ul. Wyszyńskiego 3 w Ustce (sala 101) Nie przyjmujemy zgłoszeń. Czekamy na wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich.​​ Masz pytania skontaktuj się z nami tel. 59 714 18 44, 59 714 18 45 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ostatnie pożegnanie

Dzisiaj odbyło się ostatnie pożegnanie śp. Anny Żelskiej -Stasik - Przewodniczącej Usteckiego Oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Osoby znanej i cenionej w regionie usteckim, ale przede wszystkim skromnej i ciepłej. Składamy najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i najbliższym a także koleżankom i kolegom ze Związku. Po Pani Ani pozostanie pustka...

Monday, 29 August 2022 08:15

XLIII Sesja Rady Gminy Ustka

XLIII Sesja Rady Gminy Ustka

W dniu 24 sierpnia 2022 roku odbyła się XLIII Sesja Rady Gminy Ustka, na której Rada Gminy podjęła uchwały z zakresu następujących spraw:
spraw finansowych: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem w celu wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka”; zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na organizowanie publicznego transportu zbiorowego; udzielenia dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ustka; zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących sołtysom z terenu Gminy Ustka; zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ustka uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach; udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaleskich; emisji obligacji Gminy Ustka; zmian w budżecie Gminy Ustka oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka;
spraw inwestycyjnych - przyjęcia "Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk – Ustka na lata 2022 – 2030”;
spraw planistycznych - nadania nazwy ulicy w miejscowości Rowy oraz Wodnica oraz wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu do zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Ustka;
spraw ochrony środowiska i rolnictwa – określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Ustka oraz górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ustka oraz określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych, jak i wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników;
spraw oświatowych: ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ustka oraz ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ustka; jak i zwolnienia dyrektora szkoły z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami;
spraw społecznych: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ustka;
Rada Gminy Ustka przyjęła stanowisko w sprawie zmiany patrona Szkoły Podstawowej im. Witolda Dzięgielewskiego w Zaleskich.
Uchwały i informacje dostępne są na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Ustka w zakładce – Działalność Rady Gminy.
Podczas sesji Wójt Gminy Ustka wraz z Przewodniczącym Rady Gminy wręczyli nagrodę specjalną dzielnicowemu st. asp. Sebastianowi Chabrosowi z Komisariatu Policji w Ustce za szczególny wkład i zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Ustka.

Tuesday, 23 August 2022 11:45

Dożynki w Wodnicy

Dożynki plakat

Wójt Gminy Ustka zaprasza Rolników, Mieszkańców gminy Ustka i powiatu słupskiego na Gminne Święto Plonów 3 września w  Wodnicy (plac rekreacyjno-sportowy)!

Program:

godz. 13:00 Msza Św. Dziękczynna w intencji Rolników

godz. 14:00 Powitanie i wystąpienie Wójta Gminy Ustka, dzielenie się chlebem

występy artystyczne, ogłoszenie wyników konkursu na Wieniec i Chleb Dożynkowy

godz. 18:00 koncert "Justyna & kabaret Malita"

godz. 20:00 koncert zespołu "Voyager"

godz. 21:00- 01:00 zabawa taneczna

Monday, 22 August 2022 11:01

Uwaga - przerwa w dostawie wody!!!

Komunikat

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku informuje, że ze względu na planowane wyłączenie prądu w miejscowościach Wytowno oraz Redwanki wystąpi przerwa w dostawie wody w dniu 22.08.2022r. w godzinach od 11:00 do 16:00. Prosimy o zabezpieczenie zapasów wody. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

Page 5 of 136

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

    Adresy skrzynek ePUAP:
  • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
  • /4jbdfq7891/ugustka
  • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
  • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com