Program czyste powietrze

Zgodnie z art.  6 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 poz. 468 ze zm.) jednostka sektora publicznego realizuje swoje zadania, stosując co najmniej jeden ze środków poprawy efektywności energetycznej.
Wg w/w ustawy środkami poprawy efektywności energetycznej są:
1) realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
2) nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
3) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;
4) realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712 oraz z 2016 r. poz. 615);
5) wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. poz. 1060).
Gmina Ustka realizuje obowiązek związany ze stosowaniem środków efektywności energetycznej poprzez:
- termomodernizację budynków użyteczności publicznej, stanowiących własność gminy Ustka, np. szkoła podstawowa w Objeździe, świetlice wiejskie na terenie gminy;
- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – zamontowano ogniwa fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej: świetlice w Machowinie, Wodnicy, Wytownie, Charnowie, Duninowie, Gąbinie, Możdżanowie, Niestkowie, Objeździe, Pęplinie, Rowach, Zaleskich; Szkoły Podstawowe w Charnowie, Objeździe, Zaleskich; budynku socjalnym w Objeździe oraz Pęplinie; budynkach w Gąbinie oraz Wytownie;
- program dotacji celowych dla mieszkańców gminy na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujący m.in. likwidację starych źródeł ciepła i montaż nowych spełniających aktualne normy emisji. Program wspiera również zakup i montaż odnawialnych źródeł energii;
- program Czyste Powietrze w porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dla mieszkańców budynków jednorodzinnych w gminie z zakresu ochrony środowiska, obejmujący likwidację starych źródeł ciepła i montaż nowych spełniających aktualne normy.
- dokonanie zakupów instalacji charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji:
- modernizowane na bieżąco oprawy oświetleniowe, poprzez wymianę na oświetlenie energooszczędne typu LED. Ponadto prowadzona jest systematyczna wymiana źródeł światła w urzędzie gminy i jednostkach podległych na źródła energooszczędne.

Friday, 13 May 2022 10:54

Ogłoszenie

Przerwa w dostawie wody

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku informuję, że ze względu na awarię sieci wodociągowej w miejscowości Starkowo wystąpi przerwa w dostawie wody w dniu 13.05.2022 r. w godzinach od 09 : 00 do 13 :00. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy!

Asystent ucznia

Gmina Ustka otrzymała grant na realizację projektu pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkole Podstawowej w Zaleskich”. Grant ten zostanie wykorzystany na pokrycie kosztów zatrudnienia w szkole tzw. „asystenta” (ASPE) na okres 10 m-cy.

Asystent udzieli wsparcia uczniowi/uczniom, którzy mają trudności w samodzielnym funkcjonowaniu w szkole, w komunikowaniu się, prezentują zachowania agresywne czy inne wynikające z niskich kompetencji społecznych.

Realizacja celów projektu jest dwutorowa:
- poprawa funkcjonowania ucznia w zespole klasowym, zwiększenie aktywności własnej dziecka, budowanie samodzielności i kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka;
- zbudowanie w asystencie świadomości celu edukacji włączającej, którym jest tworzenie włączającej społeczności szkolnej, ponadto wypracowanie dobrych praktyk w zakresie współpracy ASPE z kadrą nauczycielską i pedagogiczną.

Projekt będzie realizowany do 28 lutego 2023 roku. Kwota grantu wynosi 20 412,00 zł.

W skali kraju, zebrane w trakcie projektu doświadczenia i przeprowadzone badania zostaną użyte do:

- przygotowania założeń prawnych oraz opisu kwalifikacji „asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami”,
- wprowadzenia opisu kwalifikacji ASPE do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
- opracowania zasady finansowania i organizacji pracy ASPE,
- opracowania programu i scenariuszy szkoleń dla asystentów i kadry szkół zatrudniających ASPE,
- przygotowania pierwszej grupy 640 ASPE do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty

Asystent ucznia

 

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom uruchomiło telefon zaufania dla osób z Ukrainy, doświadczających problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.

Do dyspozycji są dwa numery:
800 11 08 11 – bezpłatny,
22 290 70 00 – płatny według taryfy operatora.

Konsultacje

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Wójta Gminy Ustka z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany patrona Szkoły Podstawowej im. por. Witolda Dzięgielewskiego w Zaleskich

Treść ogłoszenia

Ankieta do konsultacji [PDF]

Ankieta internetowa

Ogłoszenie wyników konsultacji

Friday, 22 April 2022 07:38

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3Maja

Wójt Gminy Ustka Anna Sobczuk - Jodłowska, Burmistrz Miasta Ustka Jacek Maniszewski oraz Dowódca Garnizonu Ustka kmdr Grzegorz Okuljar zapraszają na uroczyste obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Program obchodów:

2 maja 2022 r. (poniedziałek) Ratusz Miejski
godz. 12.00- Uroczyste obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskie na placu przed Urzędem Miasta
W programie: ceremonia wciągnięcia Flagi Państwowej z udziałem Kompanii Honorowej Garnizonu Ustka, okolicznościowe przemówienie, wręczenie Flag Narodowych dzieciom i młodzieży szkolnej

3 maja 2022 r. (wtorek) Kościół pw. NMP Gwiazdy Morza, Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej
godz. 11.00 - Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele pw. NMP Gwiazdy Morza w Przewłoce, ul. Armii Krajowej 2
godz. 12.00 - Uroczystość przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Przewłoce, okolicznościowe przemówienie, Apel Pamięci, salwa honorowa, złożenie kwiatów

Thursday, 21 April 2022 08:56

Uwaga!!!

PSZOK

Z powodu wewnętrznego szkolenia BHP pracowników obsługujących gminnego PSZOK-a dnia 22 kwietnia 2022 roku (piątek) w godzinach od 12-15 PSZOK będzie nieczynny.

Tuesday, 19 April 2022 10:08

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Słupska

Konsultacje

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 oraz 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 r., poz. 2373, 2389) Prezydent Miasta Słupska informuje o: możliwości zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka na lata 2022-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Z treścią ww. dokumentów można zapoznać się poprzez poniższe załączniki lub w Wydziale Zarządzania Funduszami w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 1 w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do czwartku od 7:30 do 16:30, w piątki 7:30-14:30). Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej na jeden z poniższych adresów:
Wydział Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 1, 76-200 Słupsk;
Biuro Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka;
Biuro Obsługi Mieszkańca, Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk;
Urząd Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk;
Punkt Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska;
Urząd Gminy Kobylnica, ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica;
Biuro Obsługi Mieszkańca, Urząd Gminy Damnica, ul. Górna 1, 76-231 Damnica;
Biuro Obsługi Interesanta, Urząd Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka.
2) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słupsku, Wydział Zarządzania Funduszami, Pl. Zwycięstwa 1, 76-200 Słupsk;
3) na formularzu konsultacyjnym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
4) w formie wypełnionej ankiety dostępnej pod adresem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/konsultacje_oos_mof_slupsk-ustka
Uwagi i wnioski należy składać w terminie od dnia 21.04.2022 r. do dnia 13.05.2022 r. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Słupska.

 

 

Tuesday, 12 April 2022 10:21

Pomoc dzieciom z Ukrainy

Pomoc dzieciom z Ukrainy

W związku z pismem Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2022 roku dotyczącym akcji pomocowych skierowanych do dzieci z Ukrainy przekazuję przydatne w sytuacji kontaktu z osobami sygnalizującymi potrzeby leczenia dzieci w zakresie onkologii. Młodzi pacjenci onkologiczni mogą liczyć na leczenie w Polsce a w razie konieczności także w innych krajach. Pomoc na ich rzecz świadczona jest zarówno przez państwo jak i instytucje pozarządowe a informacje o niej dostępne są m.in. na stronie Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej:
https://ptohd.pl/pomoc-dzieciom-z-chorobami-nowotworowymi-przebywajacymi-na-terytorium-ukrainy/
Podano tam także numery specjalnej infolinii: w języku polskim i angielskim – 887 662 866 oraz w języku ukraińskim – 887 669 934 i kontaktowy adres email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Page 3 of 130

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

    Adresy skrzynek ePUAP:
  • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
  • /4jbdfq7891/ugustka
  • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
  • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com