poniedziałek, 04 styczeń 2021 18:19

Ogłoszenie - powołanie komisji konkursowej

Na podstawie § 21 ust.2,3,4 „Programu współpracy Gminy Ustka na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" podjętego Uchwałą Rady Gminy Ustka Nr XXII.295.2020 z dnia 27 listopada 2020 roku Wójt powołuje komisje konkursowe i wybiera przedstawicieli organizacji pozarządowych spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. biorące udział w konkursie mogą zgłaszać swoje kandydatury do udziału w pracach komisji celem oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych do dnia 12 STYCZNIA 2021 roku do godz. 15:30 poprzez wypełnienie formularza zgodnie ze wzorem, o którym mowa w ogłoszeniu Wójta Gminy Ustka o otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2020 roku.

Wypełnione i podpisane formularze można składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta - Ustka,ul. Dunina 24, w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy w Ustce lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego.

W przypadku przesłania pocztą za zachowanie terminu uważa się datę wpływu formularza do tut. urzędu.

Wzór formularza, stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych, podanego do publicznej wiadomości w dniu ll grudnia 2020 roku na stronie www.ustka.ug.gov.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej -bip.ustka.ug.gov.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Ustce, na ul. Dunina 24.

Nadmieniam, że kandydatem na członka komisji konkursowej może zostać każdy przedstawiciel organizacji pozarządowej pod warunkiem, że organizacja, którą reprezentuje nie będzie brać udziału w ogłoszonym konkursie.

Wójt Gminy Ustka
Anna Sobczuk-Jodłowska

poniedziałek, 04 styczeń 2021 15:36

Nowe harmonogramy wywozu odpadów.

Drodzy Państwo. Zostały przygotowane nowe harmonogramy odbioru odpadów w 2021 roku, które są dostępne na stronie www.ustka.ug.gov.pl w zakładce Gospodarka Odpadami lub pod tym linkiem

środa, 16 grudzień 2020 12:05

Ankieta dla Mieszkańców Powiatu Słupskiego

Powiat Słupski rozpoczął przygotowania zmierzające do opracowania strategii rozwoju obejmującej okres do 2030 roku.

Zebranie Państwa opinii, jako mieszkańców powiatu, jest jedną z kluczowych kwestii.

Pozyskane odpowiedzi pozwolą stwierdzić na jakim etapie rozwoju (w oczach mieszkańców) powiat znajduje się obecnie.

Poznamy Państwa ocenę stanu aktualnego oraz wskazania istniejących potencjałów.

Wypełnienie ankiety będzie stanowiło aktywny wkład w procesie opracowania diagnozy sytuacji powiatu.

Zachęcamy do wypełnienia poniższej ankiety (maksymalnie do 22 grudnia 2020 r.). Ankieta jest anonimowa. Jej wypełnienie zajmie około 5 minut.

Link do ankiety: https://ankiety.interaktywnie.com/ankieta/5fbcd9127429a/

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust 1, 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 roku poz. 1057 ze zmianami) zwana dalej ustawą oraz Zarządzeniem Nr 0050.315.2020 Wójta Gminy Ustka z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej gminy Ustka na rok 2021.
Wójt Gminy Ustka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku
1. Rodzaje zadań.
1) Zadanie z zakresu:
PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
W zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach konkursu będą dotowane przedsięwzięcia związane z:
- udzielaniem wsparcia i pomocy psychospołecznej rodzinom, w których występują problemy związane z używkami (m.in. agresja, przemoc, problemy wychowawcze),
polegającej na organizacji spotkań i warsztatów o charakterze profilaktycznym dla mieszkańców Gąbina i okolic –Przewidywana wysokość środków publicznych
przeznaczonych na realizację zadania wynosi 4.000 zł.
- udzielaniem rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie -
Przewidywana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 2.000,00 zł.
W zakresie realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w ramach
konkursu będą dotowane przedsięwzięcia związane z:
- organizacją kolonii letnich z programem profilaktyczno – wychowawczym i socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin patologicznych, dotkniętych uzależnieniami
i uczestniczących w programie opiekuńczo – wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień realizowanym w ramach zajęć pozalekcyjnych w świetlicach,
szkołach podstawowych i gimnazjum z terenu gminy.
Przewidywana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 37.000,00 zł.
2) Zadanie z zakresu:
„WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ” poprzez:
wsparcie rodziców polegające na dofinansowaniu żłobków niepublicznych oraz
przedszkoli niepublicznych.
Przewidywana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację
zadania wynosi 160.000,00 zł.
3) Zadanie z zakresu:
POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB
W WIEKU EMERYTALNYM ORAZ NIEPEŁNOSPRAWNYM, dotowane będą przedsięwzięcia, które obejmować będą:
a) tworzenie warunków do samorealizacji osób starszych i niepełnosprawnych,
zwiększenie ich aktywności, aktywizacji zawodowej oraz współpracy
międzypokoleniowej, oraz działalność na rzecz innych osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym
b) wsparcie usamodzielniania się i integracji osób niepełnosprawnych poprzez m.in.
szkolenia, warsztaty, treningi wspierające niezależne funkcjonowanie, działania
służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych m.in.
poprzez warsztaty, spotkania terapeutyczne, działania profilaktyczne, usprawniające
i rehabilitacyjne, prowadzenie warsztatów aktywizacji społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych
c) wsparcie i działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu
społecznym seniorów poprzez organizację warsztatów, szkoleń, treningów,
seminaria, wspieranie aktywności seniorów, wspieranie działań służących poprawie
stanu zdrowia fizycznego i psychicznego seniorów, edukację do starości
Przewidywana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację
zadania wynosi 43.000,00 zł
4) Zadanie z zakresu:
WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, TURYSTYKI
I KRAJOZNAWSTWA dotowane będą przedsięwzięcia, które obejmować będą:
a) upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz społeczności
lokalnej poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu, organizację imprez
sportowych, organizowanie wypoczynku letniego, organizowanie imprez turystyczno –
rekreacyjnych, tworzenie szlaków pieszych i rowerowych
Przewidywana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację
zadania wynosi 20.000,00 zł.

2. Zasady przyznawania dotacji:
1) Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje pozarządowe oraz
inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 roku poz. 1057 ze
zmianami) , których działalność skierowana jest do lub służy mieszkańcom Gminy
Ustka. Oferta musi być poprawnie przygotowana w oparciu o wzór zawarty w
Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24
października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących
realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U.
z 2018 r., poz. 2057)- wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2) Wymaga się, by zadanie określone w ust.1 pkt 1 realizowane było przez osoby
posiadające kwalifikacje z zakresu socjoterapii.
3) Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Ustka – pokój nr 6 oraz na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej pod adresem http://bip.ustka.ug.gov.pl w zakładce „Organizacje
pozarządowe”
4) W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie wsparcia
wykonania zadania. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu gminy Ustka nie może
przekroczyć 80 % całkowitych kosztów realizacji zadania, natomiast koszty
wynagrodzeń za pracę organizacyjno – koordynacyjną nie mogą przekroczyć 10%
łącznie kwoty dotacji przekazanej przez Gminę Ustka na wsparcie realizacji zadania.
5) Wkład oferenta może pochodzić z:
a) wkładu własnego finansowego, bądź środków finansowych z innych źródeł
b) wkładu własnego osobowego.
c) ze świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania (opłaty od uczestników).
6) Udział wkładu rzeczowego w całkowitych kosztach zadania publicznego nie będzie
uwzględniany.
7) Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy
zawartej
pomiędzy Wójtem a podmiotem, którego oferta została wybrana,
8) Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne lub złożone po terminie zostaną
odrzucone z przyczyn formalnych,
9) Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność ofert oraz zawartych w
niej informacji,
10) Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości o jaką
występuje oferent. W przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana
oferent może dokonać zmiany kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania lub
wycofać ofertę.
11) Złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem
dotacji.
12) Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu
przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
13) Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych regulują przepisy ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne przepisy prawa.
14) Dotacja nie będzie udzielana na:
a) zakup gruntów,
b) działalność gospodarczą,
c) działalność polityczną,
d) pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,
e) realizację inwestycji, z wyłączeniem inwestycji związanych z bezpośrednią realizacją
zadań publicznych, na które dotacja została przyznana
f) pokrycie kosztów utrzymania biura, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów
związanych
z realizacją zadania publicznego, na które dotacja została przyznana,
g) wydatki inwestycyjne

3. Termin i warunki realizacji zadania:
1)Zadanie musi być wykonane w 2021 roku w przypadku zadań jednorocznych lub
w latach 2019-2021 w przypadku zadań wieloletnich.
2) Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, przy oszczędnym i
celowym wydatkowaniu środków publicznych, zgodnie z zawartymi umowami i
obowiązującymi przepisami.
3)Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia wskazanego w ofercie, w tym
z udziałem środków przyznanych dotacją od dnia zawarcia umowy.
4)Koszty realizowanego zadania oferent może finansować ze środków własnych przed
dniem podpisania umowy, w terminie realizacji zadania.
5) Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową.
6) Zadanie realizowane ma być w taki sposób, by w maksymalnym stopniu podmiotami
działań byli mieszkańcy gminy Ustka.
7) Obszarem realizacji zadania publicznego ma być w szczególności teren gminy Ustka
8) Oferent musi wykazać, że posiada wystarczające środki własne i wykwalifikowaną
kadrę niezbędną do realizacji zadania objętego składaną ofertą.
9) Dofinansowaniu z dotacji podlegają wyłącznie koszty określone w ofercie i zawartej
umowie.
10) Oferent musi wykazać procentowy udział mieszkańców gminy Ustka biorących
udział w zadaniu w stosunku do całkowitej liczby odbiorców zadania.
11) W ofercie należy wypełnić pkt 6 w Części III w odniesieniu do zakładanych rezultatów
realizacji zadania określonych w pkt 5.1. Zakładane rezultaty należy
określić liczbowo, mierzalnie, w sposób umożliwiający ich udokumentowanie.
12) Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy
sporządzić w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego (wzór
sprawozdania – zgodnie z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw
Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i
ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów
sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
Dopuszcza się ewentualne zmiany określone zawartymi w trakcie trwania umowy -
aneksami, polegające na przesunięciach wydatków pomiędzy pozycjami kosztowymi,
które nie prowadzą do zmiany kwoty dotacji, nie prowadzą do zmniejszenia wartości
całkowitej realizowanego zadania, nie spowodują zwiększenia na wynagrodzenia
osobowe oraz nie zmienią rzeczowego charakteru zadania. Ewentualne zmiany należy
wprowadzać na bieżąco w trakcie realizacji zadania, przed wydatkowaniem tych
środków. Obowiązek aneksowania nie dotyczy sytuacji, w której nastąpiło zwiększenie
lub zmniejszenie wydatków w danej pozycji kosztorysowej do 10 % wartości udzielonej
dotacji.
W trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie przyjętych
mierzalnych rezultatów realizacji zadania publicznego. Zmiany powyżej 30%
poszczególnych założonych rezultatów wymagają zgody Zleceniodawcy oraz aneksu do
umowy.

4. Termin składania ofert
Oferty na realizację wymienionych zadań należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie
do 4 stycznia 2021 roku do godz. 15:30 w Biurze Obsługi Interesanta – Ustka,
ul. Dunina 24, lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego W przypadku
przesłania pocztą za zachowanie terminu uważa się datę wpływu korespondencji do
urzędu. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem zgodnym z
nazwą zadania określonego w ust. 1 ogłoszenia - „Oferta na realizację zadania……..”

5. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru
ofert .
1) Oferty zostaną wybrane w terminie najpóźniej do 30 dni od daty określającej
końcowy termin składania ofert. Decyzję o wsparciu realizacji zadania wybranym
organizacjom podejmuje Wójt Gminy Ustka w terminie 15 dni od dnia przedłożenia
Wójtowi Gminy Ustka protokołu przez Komisję Konkursową. Decyzja Wójta Gminy
Ustka jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
2) Propozycji podziału środków dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Wójta
Gminy Ustka. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
podmiot ubiegający się o dotację dokona korekty kosztorysu zadania w terminie
ustalonym przez Wójta Gminy Ustka.
3) Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz ich kwalifikacji do otrzymania
dotacji dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Ustka.
4) Nabór na członków komisji konkursowej powoływanej w celu rozpatrywania ofert
złożonych w ramach niniejszego konkursu, o których mowa w art. 15 ust. 2d ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostanie ogłoszony odrębnym
ogłoszeniem Wójta Gminy Ustka. Kandydaci zgłaszają swoją kandydaturę poprzez
formularz zgłoszeniowy podpisany i wypełniony przez samego kandydata/kandydatkę
lub też przez podmiot zgłaszający kandydata/kandydatkę, będący załącznikiem Nr 2 do
niniejszego ogłoszenia o konkursie – każdorazowo wymagany jest podpis zarówno
kandydata/kandydatki jak i organizacji, którą ma reprezentować.
5)Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.
6) Komisja rozpatruje każdą ofertę indywidualnie.
7)Komisja konkursowa dokonuje oceny oferty pod względem formalnym na podstawie
karty oceny formalnej, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
8)Odrzuceniu podlegają oferty:
a) złożone na formularzach, których treść nie odpowiada wzorowi oferty,
stanowiącemu załącznik nr 1 niniejszego ogłoszenia,
b) niepodpisane wcale lub podpisane przez osoby nieuprawnione do
reprezentowania podmiotu,
c) złożone po terminie,
d) niezgodne z wymogami dotyczącymi zasad, sposobu i warunków realizacji
zadania publicznego zawartymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert,
e) złożone przez podmioty nieuprawnione do realizacji zadania.
9) Oferty odrzucone nie podlegają ocenie merytorycznej. Nie ma możliwości wymiany
oferty.
10) Komisja Konkursowa w przypadku stwierdzenia błędów/braków formalnych,
innych niż wymienione w ust. 5 pkt 8, wzywa do ich uzupełnienia w wyznaczonym
terminie, wskazując występujące błędy/braki. Po bezskutecznym upływie wskazanego
terminu na poprawienie błędów/uzupełnienie braków oferta nie podlega dalszej ocenie i
zostaje odrzucona.
11)Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalnej ofert dokonuje ich oceny
pod względem merytorycznym na podstawie karty oceny merytorycznej - załącznik nr
4 do ogłoszenia oraz zbiorczego zestawienia oceny merytorycznej ofert – załącznik nr
5 do ogłoszenia. Liczba uzyskanych punktów przez oferenta stanowić będzie średnią
arytmetyczną z ocen cząstkowych członków Komisji Konkursowej.
12)Każda oferta może maksymalnie uzyskać 60 punktów za spełnienie kryteriów
merytorycznych. Komisja ma prawo odrzucić oferty, które nie uzyskały minimum 50%
możliwych punktów podczas oceny merytorycznej.
13)Dokonując oceny merytorycznej ofert Komisja Konkursowa bierze pod uwagę:
a) Możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządową lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 roku poz. 1057 ze
zmianami),
b) wartość merytoryczną projektu, proponowaną jakość wykonania zadania
i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty
określone w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 roku poz. 1057 ze zmianami) będą
realizować zadanie publiczne,
c) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania,
w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz wkład osobowy, w tym
świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
d) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2020 roku poz. 1057 ze zmianami) udział środków finansowych
własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego,
e) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji
pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 roku
poz. 1057 ze zmianami) które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania
publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia
otrzymanych na ten cel środków.
f) Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:
- przygotowane na odpowiednim wzorze oferty zgodnym z załącznikiem nr 1 do
ogłoszenia i prawidłowo wypełnione,
- złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym, w odpowiednio
zamkniętej i opisanej kopercie.
- złożone przez podmioty uprawnione do realizacji zadania
-zgodne z wymogami dotyczącymi zasad, sposobu i warunków realizacji zadania
publicznego zawartymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie

6. Rodzaj zadań realizowanych oraz wysokość środków przeznaczonych
na ich realizację w roku 2019:
1) Organizacja kolonii letnich z programem profilaktyczno - wychowawczym i
socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin dotkniętych uzależnieniami i uczestniczących
w programie opiekuńczo - wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień
realizowanym w ramach zajęć pozalekcyjnych w świetlicach i szkołach gminnych -
32.000 zł;
2) Udzielenie wsparcia i pomocy psychospołecznej rodzinom w których występują
problemy związane z używkami (m. in. agresja, przemoc, problemy wychowawcze)
polegające na organizacji spotkań i warsztatów o charakterze profilaktycznym dla
mieszkańców Gąbina i okolic – 2.000 zł;
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie
przeciwdziałania stosowania środków psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży
uczestniczących w zajęciach w świetlicach w: Wytownie, Możdżanowie, Starkowie,
Charnowie, Objeździe, Wodnicy, Pęplinie, Machowinie, Gąbinie, Duninowie – 144.000
zł;
4) Remont konserwatorski z zewnętrznego lica ścian ryglowych kościoła parafialnego w
Objeździe – 50.000 zł;
5) Rewitalizacja zabytkowej chałupy w Starkowie na potrzeby lokalnej społeczności –
35.000 zł;
6) prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze gminy Ustka – 8.000 zł;
7) Kolping seniorom 2019 – 3.000 zł;
8) edukacja przedszkolna dla dzieci z gminy Ustka w 2019 roku – 166.000 zł;
9) Integracja dzieci i młodzieży z sołectw gminy Ustka poprzez upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu – 6.000 zł;
10) Szkolenie sportowe dziewcząt z zakresu gry w piłkę ręczną – 3.000 zł;
11) Realizacja promocyjnej imprezy o charakterze sportowo-krajoznawczym
polegającej na organizacji konkursów w zakresie jazdy samochodami terenowymi po
obszarze gminy Ustka – 7.000 zł;
12) Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z gminy Ustka w wieku 8-16 lat
poprzez gry i zabawy z pika nożną – 2.000 zł;
13) Prace remontowo – konserwatorskie zabytkowego Kościoła Filialnego w
Możdżanowie - 37.000,00 zł.

7. Rodzaj zadań realizowanych oraz wysokość środków przeznaczonych
na ich realizację w roku 2020:
1) Organizacja kolonii letnich z programem profilaktyczno - wychowawczym i
socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin dotkniętych uzależnieniami i uczestniczących
w programie opiekuńczo - wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień
realizowanym w ramach zajęć pozalekcyjnych w świetlicach i szkołach gminnych -
37.000 zł;
2) Udzielenie wsparcia i pomocy psychospołecznej rodzinom w których występują
problemy związane z używkami (m. in. agresja, przemoc, problemy wychowawcze)
polegające na organizacji spotkań i warsztatów o charakterze profilaktycznym dla
mieszkańców Gąbina i okolic – 4.000 zł;
3) „Mikroedukacja poprzez sport, rekreację, pobudzanie świadomość wśród dzieci i
dorosłych o szkodliwości działania nadużywania alkoholu – integrowanie rodzin ze
społecznością z Gminy Ustka” - 2.000 zł
4) Renowacja witraży w Kościele filialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Machowinie- 26.500 zł
5) Prace konserwatorskie dotyczące elementów drewnianych dzwonnicy i drzwi
zewnętrznych kościoła w Objeździe -30.000 zł;
6) Rewitalizacja zabytkowej chałupy w Starkowie na potrzeby lokalnej społeczności –
instalacja p.poż, monitoring-19.996 zł;
7) Prace stolarsko-konserwatorskie wewnątrz zabytkowego kościoła filialnego p.w. św.
Bartłomieja w Możdżanowie – 50.000 zł;
8) Kolping seniorom 2020 – 768 zł;
9) Edukacja przedszkolna dla dzieci z gminy Ustka na 2020 – 160.000 zł;
10) Integracja dzieci i młodzieży z sołectw gminy Ustka poprzez upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu.– 11.000 zł;
11) Szkolenie sportowe dziewcząt z zakresu gry w piłkę ręczną – 6.000 zł;
12) Realizacja promocyjnej imprezy o charakterze sportowo-krajoznawczym polegającej na
organizacji konkursów w zakresie jazdy samochodami terenowymi po obszarze gminy Ustka –
3.000 zł;

8. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na:
1) stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://bip.ustka.ug.gov.pl
w zakładce organizacje pozarządowe oraz dla mieszkańców,
2) na stronie internetowej www.ustka.ug.gov.pl w zakładce ogłoszenia oraz ngo
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ustka.
Wyniki konkursu ogłasza się w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Ustka na tablicy
ogłoszeń, na stronie internetowej www.ustka.ug.gov.pl oraz na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy

Wymagane załączniki do oferty :
1) Statut organizacji,
2) Numer rachunku bankowego,
3) Oświadczenie o procentowym udziale mieszkańców Gminy Ustka w stosunku do wszystkich odbiorców zadania opatrzone podpisem osób uprawnionych do
reprezentowania podmiotu.

Załączniki do ogłoszenia:
1.Oferta realizacji zadania publicznego. [PDF, 145kB]
2.Formularz zgłoszeniowy.[PDF, 60kB]
3.Karta oceny formalnej.[PDF, 60kB]
4.Karta oceny merytorycznej. [PDF, 76kB]
5.Zestawienie zbiorcze oceny merytorycznej.[PDF, 77kB]

Treść ogłoszenia w wersji [PDF, 134kB].

Na podstawie § 5 ust.3 Uchwały Nr XXII.259.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań
własnych Gminy Ustka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu zmienionej Uchwałą Nr XXXIX.475.2014 Rady Gminy Ustka z dnia 27 czerwca 2014 roku, jak również
Zarządzenia Nr 0050.315.2020 Wójta Gminy Ustka z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej gminy Ustka na rok 2021.
Wójt Gminy Ustka ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe sportu w formie dotacji na 2021 rok.

1. Wnioski o wsparcie finansowe sportu mogą składać kluby sportowe, o których mowa w art.3 oraz art.4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2020 roku,
poz.1133 ze zm.) nienależący do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku. Ponadto podmiot ubiegający się o dotację musi prowadzić działalność
sportową na terenie Gminy Ustka. Klub sportowy może otrzymywać dotację celową z budżetu Gminy Ustka, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez
członków klubu sportowego, który otrzyma dotację lub też zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub lub wpłynie na poprawę
kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez upowszechnianie rekreacji i aktywnego stylu życia.

2. Przedmiotem dotowania może być dofinansowanie lub finansowanie wydatków bieżących z tytułu:
1) przygotowań klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu,
2) udziału klubu w rozgrywkach, zawodach w określonej dyscyplinie sportu,
3) utrzymania, remontu lub modernizacji obiektów i urządzeń sportowych klubu służących
uprawianiu sportu,
4) zakupu sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie posiadanego
sprzętu,
5) organizacji imprez sportowych na terenie Gminy,
6) opłaty statutowej i delegacji sędziowskich.

3. Z dotacji celowej nie mogą być finansowane ani dofinansowane w szczególności:
1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego,
2) transfery zawodnika z innego klubu sportowego,
3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
4) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
5) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciewy o udzielenie dotacji

4. Do wniosku o wsparcie finansowe sportu należy dołączyć:
1) dokument potwierdzający posiadanie licencji przyznanej przez właściwy polski związek
sportowy,
2) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo ewidencji
właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego (ważny 6 miesięcy),
3) aktualny statut,
4) oświadczenie o ilości wszystkich zawodników w klubie oraz procentowym określeniem stałych mieszkańców gminy Ustka będących zawodnikami w klubie w stosunku do ogólnej
liczby zawodników w klubie a w przypadku klubów piłkarskich określenie również ilości drużyn (w jakiej klasie drużyna gra) wraz z liczbowym oraz procentowym określeniem
stałych mieszkańców gminy Ustka będących zawodnikami w klubie w stosunku do ogólnej liczby zawodników w klubie, podpisane przez prezesa klubu.

5. Wnioski niekompletne, bądź zgłoszone po terminie, nie będą uwzględniane przy przyznawaniu dotacji celowej.
1) Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Ustka – pokój nr 6 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://bip.ustka.ug.gov.pl w zakładce
„organizacje pozarządowe”
2) W przypadku wyboru wniosku realizacja przedsięwzięcia nastąpi w formie dotacji na wsparcie realizacji przedsięwzięcia
3) Uruchomienie środków na realizację przedsięwzięcia następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą a podmiotem, którego wniosek został wybrany
4) Wnioski niezgodne ze wzorem, niekompletne lub złożone po terminie nie będą uwzględniane przy przyznawaniu dotacji celowej. Pozostałe zasady przyznawania dotacji regulują przepisy Uchwały Nr XXII.259.2012 Rady
Gminy Ustka z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Ustka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu zmienionej Uchwałą Nr XXXIX.475.2014 Rady Gminy Ustka z dnia 27 czerwca 2014 roku. oraz przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

6 . Termin i warunki realizacji przedsięwzięcia w zakresie sportu:
1) Realizacja przedsięwzięcia winna być wykonana w 2021 roku,
2) Podmiotami działań w maksymalnym stopniu muszą być mieszkańcy Gminy Ustka,
3) Obszarem działania jest teren Gminy Ustka,

7. Termin składania wniosków:
Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 stycznia 2021 roku do godz. 15:30, w Biurze Obsługi Interesanta – Ustka, ul. Dunina 24, lub przesłać za
pośrednictwem operatora pocztowego na adres 76-270 Ustka, ul. Dunina 24. W przypadku przesłania pocztą za zachowanie terminu uważa się datę wpływu korespondencji do urzędu.

8. Termin, tryb i kryteria wyboru wniosków.
1) Oceny złożonych wniosków dokona komisja powołana w drodze zarządzenia przez Wójta Gminy Ustka.
2) Po zapoznaniu się z oceną komisji, decyzję w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości podejmuje Wójt Gminy Ustka w ramach środków zaplanowanych na ten cel
w budżecie gminy Ustka. Decyzja Wójta Gminy Ustka jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3) Decyzja Wójta Gminy Ustka w sprawie przyznania lub odmowy przyznania dotacji celowej zapada w terminie 30 dni od daty przedłożenia propozycji wysokości dofinansowania
przez komisję.
4) Przy ocenie złożonych wniosków bierze się pod uwagę:
a) wpływ przedsięwzięcia na poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na terenie Gminy Ustka;
b) wpływ przedsięwzięcia na zwiększenia dostępności mieszkańców Gminy Ustka do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe ;
c) wpływ przedsięwzięcia na poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez upowszechnianie rekreacji i aktywnego stylu życia(wniosek winien
zawierać w opisie liczbowe oraz procentowe określenie udziału mieszkańców Gminy Ustka-zawodników danego klubu do ogólnej liczby wszystkich zawodników w klubie) ;
d) przedstawioną kalkulację kosztów;
e) możliwość realizacji przedsięwzięcia przez podmiot;
f) dotychczasową współpracę podmiotu z Gminą;
g) wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia;
h) odbiorców przedsięwzięcia - w maksymalnym stopniu mieszkańcy Gminy Ustka;
i) obszar realizacji przedsięwzięcia – przede wszystkim obszar działania teren Gminy Ustka

9. Zlecenie realizacji przedsięwzięcia nastąpi w trybie wsparcia wykonania
przedsięwzięcia a wysokość udzielonej dotacji z budżetu gminy nie może przekroczyć 80 % całkowitych kosztów przedsięwzięcia.

10. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski:
1) przygotowane na odpowiednim formularzu,
2) prawidłowo wypełnione we wszystkich rubrykach wraz z liczbowym i procentowym określeniem zawodników będących mieszkańcami gminy w stosunku do ogólnej liczby
zawodników w klubie,
3) zawierające komplet niezbędnych załączników,
4) złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym

11. Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie zamieszczone na:
1) stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://bip.ustka.ug.gov.pl,
2) stronie Urzędu Gminy w Ustce www.ustka.ug.gov.pl w zakładce ogłoszenia,
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ustka.

12. Wykaz klubów sportowych, którym przyznano dotację zostanie zamieszczony
na:
1) stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://bip.ustka.ug.gov.pl,
2) stronie Urzędu Gminy w Ustce www.ustka.ug.gov.pl w zakładce ogłoszenia,
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ustka.

/-/ Anna Sobczuk Jodłowska
Wójt Gminy Ustka

Treść ogłoszenia w [PDF, 80kB]

Wniosek [PDF, 100kB]

wtorek, 17 listopad 2020 08:16

Wybory sołtysa m. Dębina odroczone.

W związku z zagrożeniem epidemicznym wywołanym wirusem SARS-COV-2 i wzrostem zachorowań na COVID-19 informujemy, że nie jest możliwe zwołanie zebrania wiejskiego w sprawie wyboru nowego sołtysa sołectwa Dębina.

Termin wyborów zostaje odroczony do czasu zniesienia obostrzeń.

poniedziałek, 02 listopad 2020 10:09

Sprawozdanie z XXI Sesji Rady Gminy Ustka

W dniu 28 października  2020 roku odbyła się online XXI  Sesja Rady Gminy Ustka, na której Rada Gminy podjęła uchwały  z zakresu następujących spraw:

  • spraw planistycznych - przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP w obszarze obejmującym działki  położone w miejscowości Przewłoka, oraz sporządzenia MPZP  dla części obrębu geodezyjnego Dębina, Wytowno i Lędowo.
  • gospodarki odpadami, drogowej, ochrony środowiska   - w sprawie przygotowania projektu uchwały określającej na terenie gminy Ustka zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane; zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso; sposobu świadczenia usług przez Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych; zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Ustka przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Ustka.
  • praw finansowych:  zmian w budżecie gminy Ustka na 2020 rok, i zmiany WPF na lata 2020 – 2026; udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim w celu wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym  R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka”; oraz  wspólnej realizacji dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1109G na odcinku Wodnica – droga wojewódzka nr 203; poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso; podatku od nieruchomości; podatku od środków transportowych; opłaty miejscowej w Gminie Ustka; opłaty targowej; opłaty uzdrowiskowej.

Radni  podjęli Stanowisko Rady Gminy dotyczące  wzrostu kosztów funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie oraz przyjęli analizę oświadczeń majątkowych radnych za 2019 rok oraz  informację o oświadczeniach majątkowych złożonych przez pracowników Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych, za 2019 rok

Informujmy, że uchwałą Nr 308/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 roku został przyjęty Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 15 października 2020 r., poz. 4231).    

Dokument dostępny jest na stronie BIP UMWP: https://bip.pomorskie.eu/Article/id,335.html  (BIP UMWP-> Sprawy do załatwienia -> Środowisko, rolnictwo, zasoby naturalne-> Plany i programy -> Programy ochrony powietrza w województwie pomorskim).

Informujemy ponadto, że została podjęta uchwała Nr 310/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu i obszaru miast, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. (tzw. „uchwały antysmogowej poza miastami”). Przedmiotowa uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 15.10.2020 r., poz. 4233) i wejdzie w życie z dniem 30 października 2020 r. 

 Z treścią ww. uchwały, z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r., poz. 283) oraz plikiem zawierającym najczęściej zadawane pytania odnośnie zapisów uchwały można się zapoznać na stronie: https://bip.pomorskie.eu/m,505,uchwaly-antysmogowe.html (BIP UMWP-> Sprawy do załatwienia -> Środowisko, rolnictwo, zasoby naturalne-> Uchwały antysmogowe).

Zakup sfinansowany w ramach projektu zdalna szkoła plus

Na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 8390030153 z 27 maja 2020 roku, w ramach programu „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Gmina Ustka dokonała zakupu 32 laptopów do zdalnego prowadzenia zajęć edukacyjnych. Laptopy trafiły do szkół podstawowych z terenu Gminy Ustka: do Szkoły Podstawowej im. Por. W. Dzięgielewskiego w Zaleskich – 10 sztuk, do Szkoły Podstawowej im. Ziemi Usteckiej w Charnowie – 8 sztuk oraz do Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Objeździe – 14 sztuk.

Na realizację tego zadania Gmina Ustka uzyskała wsparcie w wysokości 75 000,00 zł.

Zakup sfinansowany w ramach projektu zdalna szkoła

Na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 207/2020 z 15 kwietnia 2020 roku, w ramach programu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” Gmina Ustka dokonała zakupu 28 laptopów do zdalnego prowadzenia zajęć edukacyjnych. Laptopy trafiły do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Ustka: do Szkoły Podstawowej im. Por. W. Dzięgielewskiego w Zaleskich – 8 sztuk, do Szkoły Podstawowej im. Ziemi Usteckiej w Charnowie – 7 sztuk oraz do Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Objeździe – 13 sztuk.

Na realizację tego zadania Gmina Ustka uzyskała wsparcie w wysokości 60 000,00 zł.

Strona 1 z 50

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
  2. środa: od godz. 9.00 do godz. 14.00;
  3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com