wtorek, 19 maj 2020 10:54

Rowy - przerwa w dostawie wody.

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. informuje mieszkańców miejscowości Rowy (ul. Chmielowa, Bluszczowa, Jagodowa, Poziomkowa, Malinowa), że w dniu 20.05.2020r. (środa) w godzinach 8:00-14:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody w związku z prowadzoną inwestycją polegającą na modernizacji sieci wodociągowej w ul. Bluszczowej.

Prosimy o zabezpieczenie zapasów wody.

Punkt pobrań  na dziedzińcu Akademii Pomorskiej (przy ul. Westerplatte)

- czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00-13.00.

- telefoniczna rejestracja pod numerem 58 727 05 05 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00, w weekendy - od 9.00 do 12.00

Z badania może skorzystać każdy, kto zaobserwował u siebie niepokojące objawy mogące świadczyć o zarażeniu koronawirusem. Wystarczy zadzwonić pod nr tel. 58 727 05 05 i po przeprowadzeniu wywiadu może zostać zakwalifikowany. Badanie jest bezpłatne.

Osoba zakwalifikowana otrzymuje informację o terminie przybycia do Centrum – dojeżdża na badanie korzystając wyłącznie z samochodu. Osoby, które dotrą do centrum komunikacją miejską, rowerem, czy pieszo nie będą mogły skorzystać z testu. Trzeba mieć przy sobie dokument tożsamości, ponieważ przed badaniem pacjenci identyfikowani są na podstawie dokumentu tożsamości z numerem PESEL. Wymaz pobierany jest z nosogardzieli i przekazywany do WSSE w Gdańsku. Badania molekularne wykonywane są metodą RT-PCR. Pacjent wraca do domu, a o wynikach informowany jest telefonicznie.

 Punkt pobrań przy SOR na ul. Hubalczyków

- czynny siedem dni w tygodniu w namiocie rozstawionym przed SOR w godz. 12.00 -14.00.

Jest to punkt badań jedynie dla osób przebywających w kwarantannie. Każda osoba przebywająca na kwarantannie w 11 dniu jej odbywania, otrzyma sms informujący o możliwości zgłoszenia się do punktu mobilnego pobrań wymazów pod kątem zarażenia koronawirusem celem wykonania badania w kierunku COVID – 19.

W 12 dniu kwarantanny osoba chętna powinna udać się własnym samochodem do punktu pobrań. Niedopuszczalne jest pójście pieszo lub pojechanie rowerem, a także komunikacją publiczną. Należy ze sobą zabrać  dokument tożsamości z numerem PESEL.

O wynikach badań informuje laboratorium.

Badanie jest zalecane ale dobrowolne

Adresy wszystkich punktów pobrań znajdziemy na stronie www.pacjent.gov.pl  lub dzwoniąc pod nr tel. 800 190 590 Ministerstwa Zdrowia

poniedziałek, 18 maj 2020 14:54

Zdalna szkoła.

Miło nam poinformować Państwa, iż Gmina Ustka złożyła kolejny wniosek o przyznanie grantu w ramach konkursu organizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa - „Zdalna Szkoła Plus”. Projekt umożliwia zakup sprzętu komputerowego służącego do nauki zdalnej dla uczniów z rodzin wielodzietnych, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość grantu może wynieść 75 tys. zł. W chwili obecnej oczekujemy na ocenę wniosku oraz zamieszczenie na liście rankingowej.

W ramach poprzedniego programu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego” Gmina Ustka pozyskała wsparcie finansowe na kwotę 60 tys. zł.

Głównym celem programu było doposażenie szkół w sprzęt komputerowy, niezbędny do prowadzenia kształcenia zdalnego, w związku z wprowadzonym stanem epidemii i zamknięciem placówek oświatowych.

Dzięki pozyskanym środkom gmina Ustka zakupiła 28 laptopów dla uczniów szkół gminnych.
Sprzęt został przekazany na ręce dyrektorów szkół:
SP w Objeździe – 13 sztuk
SP w Charnowie – 7 sztuk
SP w Zaleskich – 8 sztuk

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku działając na podstawie § 26 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) oraz po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej w dniu 08.05.2020 r. z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego w miejscowości Poddąbie (gm. Ustka) stwierdza:

-przydatność wody do spożycia.

Zarządca urządzenia wodociągowego w dniu 11.05.2020 r. przedstawił Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi w Słupsku sprawozdanie z badań, które nie wykazało przekroczeń wartości parametrycznej: ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C. Tym samym potwierdził przydatność wody do spożycia z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego w miejscowości Poddąbie (gm. Ustka) do obowiązujących norm.

Jednocześnie odwołuję komunikat Nr 18.HK.2020 z dnia 04.05.2020 r.

Zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Na ich podstawie możesz starać się w ZUS o świadczenie postojowe, zwolnienie z opłacania składek, odroczenie terminu ich płatności czy układ ratalny bez opłaty prolongacyjnej. Możesz również wystąpić do ZUS o odstąpienie od pobrania odsetek za zwłokę od składek za okres od stycznia 2020 r.
Więcej w poradniku [PDF].

Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. w Słupsku uprzejmie informuje odbiorców wody w miejscowości Zaleskie, że otrzymał decyzję od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku, że woda jest warunkowo dopuszczona do spożycia po wcześniejszym przegotowaniu trwającym minimum 2 minuty. Dodatkowo informujemy, że w wodzie w minimalnym stopniu może być wyczuwalny podchloryn sodu. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku działając na podstawie § 26 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) oraz po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej w dniu 23.04.2020 r. z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego w miejscowości Zaleskie (gm. Ustka), która wykazała obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C (wynik: >300 jtk/lml; zalecana wartość w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej: <100 jtk/lml) informuje, że podwyższona wartość tego parametru nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku, stwierdza:

-    informację o warunkowej przydatności wody do spożycia z tego urządzenia wodociągowego;

-    zalecenia mające na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

Powyższy komunikat został wydany celem dalszego rozpowszechniania przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru, dla którego został wydany.

Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla: niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Słowiński Park Narodowy informuje o możliwości zakupu biletów wstępu do Parku online. Wychodząc naprzeciw wygodzie turystów SPN podążając za trendami i korzystając z dostępnych technologii, uruchomił od 01 maja 2020 r., sprzedaż biletów wstępu do SPN przez aplikację internetową, dostępną na stronie pod adresem: https://slowinskipn.eparki.pl/. Mając na uwadze środki bezpieczeństwa, wynikające z obecnej sytuacji stanu epidemii, informacja znajdująca się pod linkiem: https://slowinskipn.pl/pl/covid2.html. została przekazana turystom z różnych źródeł, celem zachęcenia osób, decydujących się na odwiedzenie Słowińskiego Parku Narodowego, do korzystania z elektronicznej formy płatności, minimalizując kontakt pomiędzy osobami. Obecnie na terenie SPN można kupić bilet jedynie przez ww. aplikację eParki.pl.

Dochody uzyskane z biletów wstępu przeznaczone są na działania statutowe Parku - przede wszystkim na ochronę przyrody i utrzymanie infrastruktury turystycznej, realizowanej w ramach zadań ochronnych Słowińskiego Parku Narodowego.

Prosimy Państwa o dołączenie się do nas i wspieranie ochrony przyrody.

poniedziałek, 04 maj 2020 14:53

Polska Informacja turystyczna informuje...

Polska Organizacja Turystyczna  publikuje wytyczne i rekomendacje dotyczące funkcjonowania punktów informacji turystycznych, hoteli, obiektów, pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.

 W załączeniu:

-Wytyczne dla funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce (materiał z Ministerstwa Rozwoju)

-rekomendowane informacje dla punktów IT wraz z wytycznymi dla klientów (materiały dot. IT zostały przygotowane przez Zarząd Forum IT i zmodyfikowane za pośrednictwem POT przez GIS)

 

Publikowane dokumenty są jedynie rekomendacjami i wytycznymi i zapewne w ślad za nimi pojawią się niezbędne rozporządzenia prawne, jednak już dziś prosimy o zapoznanie się oraz  udostępnienie zainteresowanym.

PSZOK, czyli PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH to miejsce, w którym BEZPŁATNIE można zostawić posegregowane śmieci, oraz tzw. Odpady problemowe (np. wielkogabarytowe, remontowe, niebezpieczne – baterie, akumulatory).
Do PSZOK-a nie przywozimy odpadów zmieszanych!!

 

PSZOK Gminy Ustka znajduje się pod adresem: WODNICA 70 i czynny jest od wtorku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz w soboty od godziny 8:00 do 14:00.

Zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym Nr 32/2020 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zabezpieczenia i odbioru odpadów komunalnych z miejsc izolacji:

1. Odpady z miejsca izolacji będą zbierane z podziałem na cztery frakcje tj. papier, szkło, plastik i zmieszane (bio umieszczane razem ze zmieszanymi).
2. Odpady zbierane selektywnie zgodnie z ust. 1 muszą być umieszczane w worku koloru czarnego z koniecznością szczelnego zamknięcia.
3. Odpadów z miejsc izolacji nie można wystawiać przed posesję/drzwi lokalu ani wrzucać do pojemników na odpady komunalne.
4. Odbiór worków z odpadami z miejsc izolacji (bez bezpośredniego kontaktu z osobą przebywającą w izolacji) odbywać się będzie 1 x w tygodniu (w środy) w godzinach 6.00 – 9.00, przy czym pierwszy odbiór odpadów nastąpi dnia 30.04.2020 r. (czwartek).
5. W uzasadnionych przypadkach możliwy będzie odbiór odpadów pochodzących z miejsc izolacji w innym indywidualnym terminie.
6. Zgłoszenia odbioru odpadów o których mowa w ust. 1 należy dokonywać pod numerem telefonu 693 606 604 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w godzinach 7.00 – 14.00. Kontakt dedykowany wyłącznie obsłudze miejsc izolacji.
7. Worki na poszczególne frakcje odpadów wymienione w ust. 1, łącznie z workiem w kolorze czarnym będą dostarczane do miejsc izolacji w czasie odbioru odpadów lub po zgłoszeniu do siedziby Spółki.

Izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby. Obowiązkowej izolacji lub izolacji w warunkach domowych podlegają osoby, u których stwierdzono zakażenie wywołane wirusem SARS-CoV-2 lub zachorowanie na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) lub podejrzenie zakażenia lub zachorowania, wobec których lekarz lub felczer nie zastosował obowiązkowej hospitalizacji.

Strona 10 z 56

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

    Adresy skrzynek ePUAP:
  • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
  • /4jbdfq7891/ugustka
  • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
  • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com