W związku z poleceniem Wojewody Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2020 roku zarządzeniem Wójta Gminy Ustka zawieszona zostaje działalność w okresie od 11 kwietnia 2020 roku do 24 kwietnia 2020 roku Centrum Integracji Społecznej w Rowach przy Stowarzyszeniu Horyzont z siedzibą w Słupsku.

środa, 25 marzec 2020 10:14

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Ustka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://ustka.ug.gov.pl/

Data publikacji: 2006-07-06

Data aktualizacji: 2017-11-07

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Pliki PDF, DOC itp. - Pliki w tych formatach na stronie www wstawiane są w tylko w ograniczonych przypadkach, redagujący stronę  tworząc artykuły starają się osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF, które powstały w wyniku skanowania dokumentów, odwiedzający stronę mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Korniluk, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 59 815 24 25. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Architektura

Urząd Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka.

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Główne oraz boczne, od strony siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do głównego wejścia prowadzą schody, oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Wejście boczne jest na poziomie zero.

Biuro Obsługi Interesanta znajduje się na wprost wejścia głównego. Po lewej stronie znajdują się schody prowadzące do Referatów: Księgowości,  Referatu ds. geodezji, planowania przestrzennego, budownictwa i gospodarki gruntami oraz Ewidencji Ludności. Przy schodach są umieszczone poręcze.

Schody po prawej stronie BOI prowadzą do referatu Inwestycji, Radców Prawnych, Sekretariatu oraz Obsługi Rady Gminy oraz Kadr. 

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze w tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Możliwe jest poproszenie pracownika merytorycznego na BOI.

W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po prawej stronie BOI.

Przed budynkiem Urzędu znajdują się dwa parkingi. Jeden dla pracowników , drugi dla interesantów, na którym wyznaczono miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku  i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Urzędu Gminy nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W kontakcie z urzędem osoba niepełnosprawna ma prawo do:

        pośrednictwa tłumacza PJM - polskiego języka migowego,
        pośrednictwa tłumacza SJM - systemu językowo - migowego,
        tłumacza przewodnika, nazwanego w ustawie tłumaczem SKON.

 
Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza prosimy o powiadomienie Wójta Gminy Ustka (pisemnie, mailem lub faksem) trzy dni przed planowanym terminem załatwienia sprawy, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Formularz powiadomienia o chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN znajduje się w załączniku do niniejszej informacji.

    (KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ FORMULARZ POWIADOMIENIA)

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe.

Na naszej stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.
Strona internetowa spełnia standardy AAA, natomiast do końca 2020 roku zostanie przystosowana do standardu WCAG 2.1.

Uwaga!!!

Zgodnie z zapowiedzią Prezesa Rady Ministrów, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronowirusa, od dnia 25 marca do 11 kwietnia br. włącznie na terenie Polski zostaje wprowadzone OGRANICZENIE W PRZEMIESZCZANIU SIĘ!!

Jak wskazano na stronie gov.pl obowiązek pozostania w domu NIE BĘDZIE DOTYCZYŁ:

!! dojazdu do pracy

!! wolontariatu na rzecz walki z koronawirusem

!! załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw, wizyty u lekarza czy opieki nad bliskimi

WAŻNE!!

Przemieszczanie dozwolone jest w grupie DWÓCH OSÓB (obostrzenie nie dotyczy rodzin) oraz zakładów pracy, w których obowiązuje nakaz stosowania zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego m.in. w zakresie zachowania odległości pracowników oraz stosowania środków dezynfekujących i podstawowych zasad higieny.

ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD JUTRA:

!! środki transportu publicznego działają ALE!! tylko połowa miejsc siedzących w autobusie może być zajęta

!! całkowity zakaz zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań ALE!! możliwość uczestnictwa w mszach lub obrzędach religijnych nie więcej niż 5 osób z wyłączeniem z tej liczby osób sprawujących posługę

Bez zmian pozostają ograniczenia w działalności przedsiębiorców, tj. w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej oraz rozrywkowej.
Pozostaje również obowiązek poddania się 14-dniowej kwarantanny dla osób powracających zza granicy.


W trosce o zdrowie Nas wszystkich prosimy o stosowanie się do wszelkich wprowadzonych obostrzeń!!

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej, naszego Facebook’a oraz strony gov.pl.

Jak ma wyglądać kształcenie na odległość?

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

W sytuacji, gdy wystąpią trudności w organizacji zajęć, dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym, powinien określić inny sposób ich realizowania. O wybranym sposobie musi także poinformować kuratora oświaty.

Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana nauka. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

Więcej na stronie kuratorium oświaty: https://www.kuratorium.gda.pl/regulacje-prawne-na-czas-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zagrozeniem-covid-19/

W związku z zaistniałą sytuacją informujemy, iż brak jest obecnie możliwości składania w siedzibie Urzędu Gminy wniosków o wydanie dowodu osobistego,
jak również wniosków z zakresu spraw meldunkowych.
Obie te czynności wymagają bowiem osobistego potwierdzenia przez pracowników Urzędu tożsamości osoby składającej taki wniosek.

Niezależnie od powyższego, macie Państwo możliwość załatwienia swojej sprawy z wykorzystaniem  Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP
oraz profilu zaufanego,
do założenia których gorąco zachęcamy!

 Link do założenia profilu zaufanego:

W przypadku jakichkolwiek problemów czy wątpliwości w zakresie zakładania profilu zaufanego – prosimy o skorzystanie z instrukcji, znajdującej się w linku:

 Kolejnym krokiem jest założenie swojego konta na e-PUAP:

Szczegółowe informacje dotyczące Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP znajdziecie Państwo pod adresem:

Jeśli zarejestrowaliście Państwo swoje konto i posiadacie już profil zaufany – wystarczy zalogować się na stronie www.epuap.gov.pl używając swojego profilu, a następnie przejść do czynności, którą chcecie wykonać.

W razie problemów technicznych można kontaktować się z centrum pomocy pod numerem telefonu: + 48 (42) 253 54 50 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W związku z zaistniałą sytuacją informujemy, iż brak jest obecnie możliwości składania w siedzibie Urzędu Gminy wniosków o wpis do CEiDG, jak również potwierdzenia w przeciągu 7 dni przez pracowników Urzędu Państwa tożsamości w sytuacji, w której skorzystaliście z dokonania wpisu lub jego zmiany z wykorzystaniem portalu www.ceidg.gov.pl.

Niezależnie od powyższego, macie Państwo możliwość samodzielnego dokonania wpisu, zmiany, zawieszenia, wznowienia czy też wykreślenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z wykorzystaniem strony www.ceidg.pl oraz profilu zaufanego,
do którego założenia gorąco zachęcamy!

 Link do założenia profilu zaufanego:

 W przypadku jakichkolwiek problemów czy wątpliwości w zakresie zakładania profilu zaufanego – prosimy o skorzystanie z instrukcji, znajdującej się w linku:

 Kolejnym krokiem jest założenie profilu przedsiębiorcy na stronie:

  • https://wws.ceidg.gov.pl/ (wybierz opcję w górnym prawym rogu „zaloguj”, a następnie „Załóż nowe konto przedsiębiorcy”)

Jeśli zarejestrowaliście Państwo swoje konto i posiadacie już profil zaufany – wystarczy zalogować się na stronie www.ceidg.gov.pl używając swojego profilu, a następnie przejść do czynności, którą chcecie wykonać.

 

W razie problemów technicznych – kontakt dla przedsiębiorców
Infolinia Centrum Pomocy (CEiDG): 801 055 088

W celu ułatwienia kontaktów naszym interesantom z Urzędem informujemy,
że od dnia 17 marca 2020 roku w przedsionku głównego wejścia do UG Ustka (zamkniętego dla osób z zewnątrz) ustawiono skrzynkę podawczą,
do której możecie Państwo wrzucać kierowaną do nas korespondencję, z wyłączeniem spraw dotyczących dowodów osobistych i spraw meldunkowych oraz CEiDG, które mogą być załatwiane wyłącznie z wykorzystaniem skrzynki EPUAP.
    
Skrzynka opróżniana będzie każdego dnia o godzinach 11:15 i 15:15, a datą wpływu dokumentów będzie ich faktyczny dzień pozostawienia w skrzynce.

Nie musicie zatem korzystać z odpłatnych usług pocztowych w sytuacji, w której nie posiadacie Państwo możliwości przesyłania pism drogą elektroniczną.

Liczymy, że zaproponowane rozwiązanie przyspieszy załatwianie Państwa spraw przez naszych Pracowników i wyeliminuje konieczność wizyty u operatora pocztowego, gdzie możecie być Państwo narażeni na przebywanie w skupisku ludzi.

Zdajemy sobie sprawę, że terminy administracyjne w tym momencie nie są najważniejsze, niemniej jednak nie mamy żadnych przepisów adekwatnych do wprowadzonego stanu epidemicznego, które regulowałyby kwestie przesunięcia terminów np. płatności, uzupełniania
braków itp. Działamy na zasadach ogólnych, dlatego prosimy o składanie stosownych wniosków, zależnie od sytuacji w jakiej Państwo indywidualnie się znaleźliście.

Wójt Gminy Ustka
/-/ Anna Sobczuk-Jodłowska

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY USTKA

Wójt Gminy Ustka informuje, że w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkanek
i mieszkańców Gminy Ustka oraz pracowników

od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania

Urząd Gminy Ustka

oraz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

zostaje dla interesantów zamknięty.

 

Zamknięciu podlega również kasa Urzędu, dlatego wszelkie wpłaty prosimy dokonywać bezpośrednio na konto:

Bank Spółdzielczy w Ustce

69 9315 0004 0000 7054 2000 0010


Urząd od wskazanego powyżej terminu pracował będzie w systemie zamkniętym, na bieżąco realizując wszystkie sprawy do niego wpływające.

Wnioski w interesujących Państwa sprawach można składać z wykorzystaniem:

Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP pod adresami skrytek:

/4jbdfq7891/SkrytkaESP

/4jbdfq7891/ugustka

/4jbdfq7891/skrytka

faxu: +48 59 814 42 57

operatora usług pocztowych

Podkreślamy tym samym, że brak jest możliwości osobistego składania dokumentów!

Wszelkie pytania oraz wnioski o udzielenie informacji publicznej można składać
z wykorzystaniem adresów e – mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Pracownicy Urzędu dostępni są dla Państwa pod n/w numerami telefonów oraz adresami mailowymi:

Urząd Gminy Ustka:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 59 8146 044 – centrala Urzędu Gminy Ustka

+48 59 8152 400 – Biuro Obsługi Interesantów

+48 59 8152 401 – Sekretariat Urzędu Gminy Ustka

Referaty i wybrane samodzielne stanowiska Urzędu Gminy Ustka

Zastępca Skarbnika – referat finansowo – księgowy
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 59 8152 411

Kierownik referatu ds. geodezji, ochrony środowiska i rolnictwa Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 59 8152 430

Kierownik referatu ds. inwestycji gminnych i gospodarki komunalnej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 59 8152 454

Kierownik referatu organizacyjnego i spraw obywatelskich
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 59 8152 421

Kierownik referatu oświaty
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 59 8152 101

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+ 48 59 8147 197

Straż Gminna Gminy Ustka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 59 8152 462 – Straż Gminna Gminy Ustka

+48 518 530 580 – Patrol Straży Gminnej


Wizyta w Urzędzie będzie możliwa jedynie

z wybranymi osobami po ocenie faktycznego zagrożenia
w sprawach pilnych z zakresu pomocy społecznej
wyłącznie w wyznaczonym dniu i godzinie


po uprzednim umówieniu takiej wizyty telefonicznie pod numerami telefonów:

+59 8152 400 lub +59 8152 401 (Urząd Gminy) +59 8147 197 (GOPS)

Każda osoba, której wyznaczony zostanie termin wizyty, po przybyciu do Urzędu będzie musiała poddać się pomiarowi temperatury oraz zobowiązana zostanie do odpowiedzi na pytania dotyczące zagrożenia zarażenia wirusem SARS – CoV – 2, zwanej COVID – 19.

Osoby starsze i samotne wymagające pomocy, a nie mogące liczyć na pomoc rodziny, prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce pod numerem tel. +48 59 8147 197 w godzinach pracy Ośrodka, tj. od godz. 730 do 1530.

Przypominamy również o zapewnieniu pomocy i objęciu ochroną wszystkich samotnych seniorów przez miejscowych sołtysów i radnych.

Numery telefonów do Radnych i Sołtysów:

http://bip.ustka.ug.gov.pl/m,4076,lista-solectw-soltysow-i-rad-soleckich.html

ZARZĄDZENIE Nr 120.12.2020 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 15 marca 2020 roku w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Ustka oraz ustalenia zasad działania pracowników podczas zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS – CoV – 2

 

W związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 14 marca do odwołania obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego!

Od niedzieli 15 marca br. obowiązują:

! zawieszenie międzynarodowego ruchu lotniczego i kolejowego
! zamknięcie granic RP, co stanowi jednocześnie zakaz wjazdu do kraju cudzoziemców
! przywrócenie kontroli granicznej
! 14 dniowa kwarantanna domowa dla osób powracających z zagranicy
! zakaz zgromadzeń publicznych powyżej 50 osób
! zawieszenie działalności związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania oraz lecznictwa uzdrowiskowego w zakresie nieudzielania pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej
! zawieszenie działalności gastronomicznej i rozrywkowej (kluby taneczne, nocne
i fitness, bary, puby, restauracje, baseny, siłownie, kina, teatry, biblioteki, kasyna)
! ograniczenie w sprawowaniu kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego (z zachowaniem wymogu uczestnictwa w trakcie kultu religijnego nie więcej niż 50 osób jednocześnie, wliczając osoby sprawujące kult religijny)
! zawieszenie działalności galerii handlowych, z wyłączeniem działających tam sklepów spożywczych, aptek i punktów usługowych
! możliwość ograniczenia wykonywania zadań przez urzędy administracji publicznej lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania o charakterze publicznym

 

Bez zmian pozostaje:

! ruch lotniczy, kolejowy i samochodowy wewnątrz kraju
! sklepy spożywcze, apteki oraz punkty usługowe pozostają otwarte – zarówno te zlokalizowane w centrach handlowych, jak również poza nimi
! działalność banków i innych placówek finansowych
! swobodny przepływ towarów w obszarze UE i strefy Schengen
! możliwość przygotowywania i dowozu na zamówienie posiłków z obiektów gastronomicznych
! ograniczenie lecznictwa uzdrowiskowego w zakresie nieudzielania pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku, gdy udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej danemu pacjentowi rozpoczęło się przed dniem 14 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w rozporządzeniach Ministra Zdrowia oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rady Ministrów z dnia 13 marca 2020 r. w sprawach:
! ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. 2020 poz. 433)
! przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną (Dz. U. 2020 poz. 434)
! czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz. U. 2020 poz. 435)
! zakazów w ruchu lotniczym (Dz. U. 2020 poz. 436)

dostępnych na stronie http://dziennikustaw.gov.pl/DU

Prosimy również o obserwowanie strony https://www.gov.pl/web/koronawirus
oraz stron i portali społecznościowych Gminy Ustka.

O wszystkich szczegółach i podejmowanych czynnościach na terenie Gminy Ustka będziemy Państwa informowali na bieżąco.

Strona 10 z 55

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

    Adresy skrzynek ePUAP:
  • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
  • /4jbdfq7891/ugustka
  • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
  • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com