W Polsce mamy obowiązek zasłaniania ust i nosa wszędzie w przestrzeni publicznej.

Aktualne przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 367) nakazują nadal (do dnia 14 marca 2021 r.) zakrywanie, tylko przy pomocy maseczki, ust i nosa (z określonymi odstępstwami).

Oznacza to, że z dniem 27 lutego 2021 r. nie możemy zakrywać ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

W związku z powyższym przesyłam informację na temat maseczek, ich rodzaju, oznaczeń, skuteczności oraz zasad ich prawidłowego noszenia.

Najczęściej stosowane są maseczki chirurgiczne jednorazowego użytku. Ich zadaniem nie jest filtrowanie powietrza, lecz stwarzanie fizycznej bariery między błonami śluzowymi a potencjalnym zanieczyszczeniem. Chronią przed większymi cząsteczkami, o średnicy powyżej 1 mikrometra (μm), a nie przed samymi wirusami o średnicy mierzonej w nanometrach (w przypadku koronawirusa jest to 60–140 nm). Stanowią jednak skuteczną barierę dla aerozoli, w których mogą być obecne wirusy. Jeśli chodzi o stopień filtracji, standardy takich maseczek określa norma europejska EN 14683, według której maseczki chirurgiczne dzielimy na trzy rodzaje: typ I (skuteczność filtracji ≥ 95), typ II (skuteczność filtracji ≥ 98) oraz typ IIR (skuteczność filtracji ≥ 98) .

Jednorazowe maski chirurgiczne nabierają wilgoci, w związku z czym nie nadają się do długiego noszenia. Powinny być zdejmowane po kilkunastu minutach od założenia. Po użyciu trzeba je wyrzucić. Osoby chore powinny nakładać takie maseczki antywirusowe, by zapobiegać rozpylaniu wirusa, znajdującego się w mikrokroplach pary wodnej, podczas mówienia czy kaszlu. Należy jednak pamiętać, że maski chirurgiczne nie zapewniają pełnej szczelności, ponieważ są luźno dopasowane do twarzy.
Półmaski filtrujące – maski medyczne FFP3 a N95

Półmaski, które mają za zadanie zatrzymywanie pyłów zawieszonych w powietrzu i aerozoli, składają się nie tylko z materiału (o bardzo gęstym splocie), ale także z filtra oczyszczającego. Można znaleźć wśród nich modele zarówno jednorazowego, jak i wielokrotnego użytku (w tej grupie są maski antysmogowe). Rodzaj maski rozpoznaje się po oznakowaniu: R – do użytku wielokrotnego, NR – jednorazowe (maks. 8 godz. użytkowania). W maseczkach wielorazowych trzeba regularnie zmieniać filtr (co 28 dni lub częściej).

Zgodnie z normą PN-EN 149 możemy wyodrębnić półmaski o trzech klasach: FFP1 (najniższy poziom ochrony), FFP2 (średnia skuteczność) i FFP3 (duża skuteczność). Różnią się one granicą maksymalnego przecieku wewnętrznego (czyli nieszczelności wynikającej z niecałkowitego przylegania maski do skóry oraz przepuszczania powietrza przez zawór wydechowy). Dla maski FFP1 granica maksymalnego przecieku wewnętrznego wynosi 25 proc., dla FFP2 11 proc., natomiast dla FFP3 5 proc. Oznaczenia P1, P2 i P3 informują o klasie skuteczności filtracyjnej.

    maseczki FFP1 – ≥ 1 μm

    maseczki FFP2 – 0,5 ÷ 1 μm

    maseczki FFP3 – 0,3 ÷ 0,5 μm

Oznaczenia masek różnią się w zależności od kraju produkcji. W Chinach stosuje się oznaczenie KN, natomiast w USA – N (N95, N99, N97). Amerykańskie CDC do użytku medycznego podczas pandemii koronawirusa zaleca maskę N95, która pod względem stopnia zatrzymywania cząsteczek jest zbliżona do maski FFP2.
Maseczki antywirusowe – skuteczne tylko przy prawidłowym noszeniu

Maseczki antywirusowe spełniają swoją funkcję ochrony przed wirusami jedynie wtedy, gdy są prawidłowo użytkowane. Ważne jest zatem nie tylko przestrzeganie zaleceń podczas zakładania, zdejmowania i utylizacji, ale też noszenia maseczek. Noszenie maseczek antywirusowych umożliwia zasłanianie ust i nosa, dlatego ten środek ochronny powinien być stosowany właśnie w ten sposób, by faktycznie zakrywać usta oraz nos. Zsuwanie maseczki na brodę czy noszenie jej jedynie na ustach (z odsłoniętym nosem) mija się z celem i nie zapewnia należytej ochrony.

Szanowni Państwo,
informuję, że na szczepienia przeciw COVID-19 w naszej placówce zapisało się już 1500 osób z uprawnionych grup seniorów w wieku 80+ i 70+. Szczepienia będą realizowane według kolejności zapisów, zgodnie z liczbą szczepionek, jaką otrzymuje nasza placówka z ogólnopolskiej puli.

Zgłoszone dotychczas zapotrzebowanie znacznie przekracza liczbę dostarczanych szczepionek, dlatego od 1 lutego 2021 r. tymczasowo wstrzymujemy zapisy. Wznowimy je po wykonaniu szczepień u wszystkich zapisanych obecnie osób lub w przypadku znacznego zwiększenia puli szczepionek.

Aktualne informacje na temat zasad i przebiegu Narodowego Programu Szczepień znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie oraz pod numerem bezpłatnej całodobowej infolinii 989.

Z wyrazami szacunku
Anna Kowalska
Dyrektor Centrum Medycznego PZU Zdrowie w Ustce

poniedziałek, 01 luty 2021 10:25

Nabór na rachmistrza spisowego.

Aktualizacja:

Komunikat Centralnego Biura Spisowego:
Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Ustka, dnia 1 lutego 2021 roku

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności
i mieszkań w 2021 r. (Dz.U.  z 2019 roku poz.1775, z późn.zm.) - zwanym dalej NSP 2021, Wójt Gminy Ustka - Gminny Komisarz Spisowy w Ustce ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 będzie przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 01 lutego 2021 roku do 16 lutego 2021 roku.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ogólne:

  1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Ustka. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e -learning, a na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do tej aplikacji
  2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
  3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
  4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim zostanie napisany test, w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym
   z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
  5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych
   (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
  6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku - niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia przez WBS poprawności tego wyniku.
  7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:
   1. jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
   2. format pliku - JPG,
   3. rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:
    • przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
    • przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

   1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia. 
   2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.
   3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie ( z powodu rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza „Formularz – oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku”
(druk do pobrania), zawierającego:

 1. Dane osobowe i kontaktowe:
  1. imię (imiona) i nazwisko,
  2. datę urodzenia,
  3. adres zamieszkania,
  4. numer telefonu,
  5. adres e-mail.
 1. Oświadczenie o:
  1. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;
  2. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia;
  3. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;
  4. o świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia..

Składanie ofert:

 1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu gminy lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:
  1. w przypadku osobistego złożenia dokumentów w urzędzie lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,
  2. w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną
   w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),
  3. w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),
  4. w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
  5. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Więcej informacji na temat spisu można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Ustce – nr tel. (059) 815 24 26 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                             

Gminny Komisarz Spisowy
Wójt Gminy Ustka

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn.zm.) „RODO”, administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

     I.     Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Komisarz Spisowy w Ustce.

   II.     Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować:

-  pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka,

-  pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

  III.     Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

-  art. 6. ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 24  ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.), dalej „ustawa o NSP 2021”.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

 IV.     Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty określone w rozdziale 6 ustawy o NSP 2021, podmioty współpracujące z administratorem, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających przeprowadzenie naboru oraz przechowywanie dokumentacji dotyczącej naboru, osoby działające na polecenie administratora, osoby i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

  V.     Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5-ciu lat od zakończenia procesu naboru na rachmistrza spisowego.

 VI.     Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

-  dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

-  sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

-  ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

-  przenoszenia danych,

-  sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

-  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody,

-  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 VII.     Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się kandydata o przyjęcie na rachmistrza spisowego i udzielenie mu dostępu do aplikacji szkoleniowej e-learning.

 VIII.  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Więcej informacji n/t Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkańców znajdą Państwo na stronie https://spis.gov.pl/

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY USTKA z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie wyłożenia do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk morskich usytuowanych na terenie Gminy Ustka
 
Na podstawie art. 37 ust. 10 w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U z 2020 poz. 310 ze zm.)zawiadamia się
o wyłożeniu na okres nie krótszy niż  21 dni, tj. od 23 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 roku do wiadomości publicznej projektu Uchwały Rady Gminy Ustka w sprawie wykazu kąpielisk morskich na obszarze morskim przyległym do Gminy Ustka w roku 2021.

Zawiadomienie umieszcza się:

a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ustka w siedzibie Urzędu Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, na parterze
b) na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.ustka.ug.gov.pl- zakładka ogłoszenia
c) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem bip.ustka.ug.gov.pl w zakładce informacje dla mieszkańców.
 
Uwagi do projektu uchwały oraz propozycje zmiany projektu należy składać osobiście na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Ustka –Biuro Obsługi Interesanta, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu to jest: w poniedziałki, wtorki, czwartki od godz. 7:30 do godz. 15:30, w środy od godz. 7:30 do godz. 17:00, w piątki od godz. 7:30 do godz. 14:00 lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z  adresem w terminie do 15 lutego 2021 roku.

Wójt Gminy Ustka
Anna Sobczuk-Jodłowska

Załączniki:
1.Projekt uchwały [.doc 34kB]
2..Mapa sytuacyjna kąpielisk [PDF, 662kB]

poniedziałek, 04 styczeń 2021 18:19

Ogłoszenie - powołanie komisji konkursowej

Na podstawie § 21 ust.2,3,4 „Programu współpracy Gminy Ustka na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" podjętego Uchwałą Rady Gminy Ustka Nr XXII.295.2020 z dnia 27 listopada 2020 roku Wójt powołuje komisje konkursowe i wybiera przedstawicieli organizacji pozarządowych spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. biorące udział w konkursie mogą zgłaszać swoje kandydatury do udziału w pracach komisji celem oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych do dnia 12 STYCZNIA 2021 roku do godz. 15:30 poprzez wypełnienie formularza zgodnie ze wzorem, o którym mowa w ogłoszeniu Wójta Gminy Ustka o otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2020 roku.

Wypełnione i podpisane formularze można składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta - Ustka,ul. Dunina 24, w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy w Ustce lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego.

W przypadku przesłania pocztą za zachowanie terminu uważa się datę wpływu formularza do tut. urzędu.

Wzór formularza, stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych, podanego do publicznej wiadomości w dniu ll grudnia 2020 roku na stronie www.ustka.ug.gov.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej -bip.ustka.ug.gov.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Ustce, na ul. Dunina 24.

Nadmieniam, że kandydatem na członka komisji konkursowej może zostać każdy przedstawiciel organizacji pozarządowej pod warunkiem, że organizacja, którą reprezentuje nie będzie brać udziału w ogłoszonym konkursie.

Wójt Gminy Ustka
Anna Sobczuk-Jodłowska

poniedziałek, 04 styczeń 2021 15:36

Nowe harmonogramy wywozu odpadów.

Drodzy Państwo. Zostały przygotowane nowe harmonogramy odbioru odpadów w 2021 roku, które są dostępne na stronie www.ustka.ug.gov.pl w zakładce Gospodarka Odpadami lub pod tym linkiem

środa, 16 grudzień 2020 12:05

Ankieta dla Mieszkańców Powiatu Słupskiego

Powiat Słupski rozpoczął przygotowania zmierzające do opracowania strategii rozwoju obejmującej okres do 2030 roku.

Zebranie Państwa opinii, jako mieszkańców powiatu, jest jedną z kluczowych kwestii.

Pozyskane odpowiedzi pozwolą stwierdzić na jakim etapie rozwoju (w oczach mieszkańców) powiat znajduje się obecnie.

Poznamy Państwa ocenę stanu aktualnego oraz wskazania istniejących potencjałów.

Wypełnienie ankiety będzie stanowiło aktywny wkład w procesie opracowania diagnozy sytuacji powiatu.

Zachęcamy do wypełnienia poniższej ankiety (maksymalnie do 22 grudnia 2020 r.). Ankieta jest anonimowa. Jej wypełnienie zajmie około 5 minut.

Link do ankiety: https://ankiety.interaktywnie.com/ankieta/5fbcd9127429a/

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust 1, 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 roku poz. 1057 ze zmianami) zwana dalej ustawą oraz Zarządzeniem Nr 0050.315.2020 Wójta Gminy Ustka z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej gminy Ustka na rok 2021.
Wójt Gminy Ustka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku
1. Rodzaje zadań.
1) Zadanie z zakresu:
PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
W zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach konkursu będą dotowane przedsięwzięcia związane z:
- udzielaniem wsparcia i pomocy psychospołecznej rodzinom, w których występują problemy związane z używkami (m.in. agresja, przemoc, problemy wychowawcze),
polegającej na organizacji spotkań i warsztatów o charakterze profilaktycznym dla mieszkańców Gąbina i okolic –Przewidywana wysokość środków publicznych
przeznaczonych na realizację zadania wynosi 4.000 zł.
- udzielaniem rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie -
Przewidywana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 2.000,00 zł.
W zakresie realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w ramach
konkursu będą dotowane przedsięwzięcia związane z:
- organizacją kolonii letnich z programem profilaktyczno – wychowawczym i socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin patologicznych, dotkniętych uzależnieniami
i uczestniczących w programie opiekuńczo – wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień realizowanym w ramach zajęć pozalekcyjnych w świetlicach,
szkołach podstawowych i gimnazjum z terenu gminy.
Przewidywana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 37.000,00 zł.
2) Zadanie z zakresu:
„WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ” poprzez:
wsparcie rodziców polegające na dofinansowaniu żłobków niepublicznych oraz
przedszkoli niepublicznych.
Przewidywana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację
zadania wynosi 160.000,00 zł.
3) Zadanie z zakresu:
POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB
W WIEKU EMERYTALNYM ORAZ NIEPEŁNOSPRAWNYM, dotowane będą przedsięwzięcia, które obejmować będą:
a) tworzenie warunków do samorealizacji osób starszych i niepełnosprawnych,
zwiększenie ich aktywności, aktywizacji zawodowej oraz współpracy
międzypokoleniowej, oraz działalność na rzecz innych osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym
b) wsparcie usamodzielniania się i integracji osób niepełnosprawnych poprzez m.in.
szkolenia, warsztaty, treningi wspierające niezależne funkcjonowanie, działania
służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych m.in.
poprzez warsztaty, spotkania terapeutyczne, działania profilaktyczne, usprawniające
i rehabilitacyjne, prowadzenie warsztatów aktywizacji społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych
c) wsparcie i działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu
społecznym seniorów poprzez organizację warsztatów, szkoleń, treningów,
seminaria, wspieranie aktywności seniorów, wspieranie działań służących poprawie
stanu zdrowia fizycznego i psychicznego seniorów, edukację do starości
Przewidywana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację
zadania wynosi 43.000,00 zł
4) Zadanie z zakresu:
WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, TURYSTYKI
I KRAJOZNAWSTWA dotowane będą przedsięwzięcia, które obejmować będą:
a) upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz społeczności
lokalnej poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu, organizację imprez
sportowych, organizowanie wypoczynku letniego, organizowanie imprez turystyczno –
rekreacyjnych, tworzenie szlaków pieszych i rowerowych
Przewidywana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację
zadania wynosi 20.000,00 zł.

2. Zasady przyznawania dotacji:
1) Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje pozarządowe oraz
inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 roku poz. 1057 ze
zmianami) , których działalność skierowana jest do lub służy mieszkańcom Gminy
Ustka. Oferta musi być poprawnie przygotowana w oparciu o wzór zawarty w
Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24
października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących
realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U.
z 2018 r., poz. 2057)- wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2) Wymaga się, by zadanie określone w ust.1 pkt 1 realizowane było przez osoby
posiadające kwalifikacje z zakresu socjoterapii.
3) Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Ustka – pokój nr 6 oraz na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej pod adresem http://bip.ustka.ug.gov.pl w zakładce „Organizacje
pozarządowe”
4) W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie wsparcia
wykonania zadania. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu gminy Ustka nie może
przekroczyć 80 % całkowitych kosztów realizacji zadania, natomiast koszty
wynagrodzeń za pracę organizacyjno – koordynacyjną nie mogą przekroczyć 10%
łącznie kwoty dotacji przekazanej przez Gminę Ustka na wsparcie realizacji zadania.
5) Wkład oferenta może pochodzić z:
a) wkładu własnego finansowego, bądź środków finansowych z innych źródeł
b) wkładu własnego osobowego.
c) ze świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania (opłaty od uczestników).
6) Udział wkładu rzeczowego w całkowitych kosztach zadania publicznego nie będzie
uwzględniany.
7) Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy
zawartej
pomiędzy Wójtem a podmiotem, którego oferta została wybrana,
8) Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne lub złożone po terminie zostaną
odrzucone z przyczyn formalnych,
9) Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność ofert oraz zawartych w
niej informacji,
10) Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości o jaką
występuje oferent. W przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana
oferent może dokonać zmiany kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania lub
wycofać ofertę.
11) Złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem
dotacji.
12) Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu
przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
13) Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych regulują przepisy ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne przepisy prawa.
14) Dotacja nie będzie udzielana na:
a) zakup gruntów,
b) działalność gospodarczą,
c) działalność polityczną,
d) pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,
e) realizację inwestycji, z wyłączeniem inwestycji związanych z bezpośrednią realizacją
zadań publicznych, na które dotacja została przyznana
f) pokrycie kosztów utrzymania biura, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów
związanych
z realizacją zadania publicznego, na które dotacja została przyznana,
g) wydatki inwestycyjne

3. Termin i warunki realizacji zadania:
1)Zadanie musi być wykonane w 2021 roku w przypadku zadań jednorocznych lub
w latach 2019-2021 w przypadku zadań wieloletnich.
2) Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, przy oszczędnym i
celowym wydatkowaniu środków publicznych, zgodnie z zawartymi umowami i
obowiązującymi przepisami.
3)Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia wskazanego w ofercie, w tym
z udziałem środków przyznanych dotacją od dnia zawarcia umowy.
4)Koszty realizowanego zadania oferent może finansować ze środków własnych przed
dniem podpisania umowy, w terminie realizacji zadania.
5) Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową.
6) Zadanie realizowane ma być w taki sposób, by w maksymalnym stopniu podmiotami
działań byli mieszkańcy gminy Ustka.
7) Obszarem realizacji zadania publicznego ma być w szczególności teren gminy Ustka
8) Oferent musi wykazać, że posiada wystarczające środki własne i wykwalifikowaną
kadrę niezbędną do realizacji zadania objętego składaną ofertą.
9) Dofinansowaniu z dotacji podlegają wyłącznie koszty określone w ofercie i zawartej
umowie.
10) Oferent musi wykazać procentowy udział mieszkańców gminy Ustka biorących
udział w zadaniu w stosunku do całkowitej liczby odbiorców zadania.
11) W ofercie należy wypełnić pkt 6 w Części III w odniesieniu do zakładanych rezultatów
realizacji zadania określonych w pkt 5.1. Zakładane rezultaty należy
określić liczbowo, mierzalnie, w sposób umożliwiający ich udokumentowanie.
12) Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy
sporządzić w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego (wzór
sprawozdania – zgodnie z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw
Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i
ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów
sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
Dopuszcza się ewentualne zmiany określone zawartymi w trakcie trwania umowy -
aneksami, polegające na przesunięciach wydatków pomiędzy pozycjami kosztowymi,
które nie prowadzą do zmiany kwoty dotacji, nie prowadzą do zmniejszenia wartości
całkowitej realizowanego zadania, nie spowodują zwiększenia na wynagrodzenia
osobowe oraz nie zmienią rzeczowego charakteru zadania. Ewentualne zmiany należy
wprowadzać na bieżąco w trakcie realizacji zadania, przed wydatkowaniem tych
środków. Obowiązek aneksowania nie dotyczy sytuacji, w której nastąpiło zwiększenie
lub zmniejszenie wydatków w danej pozycji kosztorysowej do 10 % wartości udzielonej
dotacji.
W trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie przyjętych
mierzalnych rezultatów realizacji zadania publicznego. Zmiany powyżej 30%
poszczególnych założonych rezultatów wymagają zgody Zleceniodawcy oraz aneksu do
umowy.

4. Termin składania ofert
Oferty na realizację wymienionych zadań należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie
do 4 stycznia 2021 roku do godz. 15:30 w Biurze Obsługi Interesanta – Ustka,
ul. Dunina 24, lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego W przypadku
przesłania pocztą za zachowanie terminu uważa się datę wpływu korespondencji do
urzędu. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem zgodnym z
nazwą zadania określonego w ust. 1 ogłoszenia - „Oferta na realizację zadania……..”

5. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru
ofert .
1) Oferty zostaną wybrane w terminie najpóźniej do 30 dni od daty określającej
końcowy termin składania ofert. Decyzję o wsparciu realizacji zadania wybranym
organizacjom podejmuje Wójt Gminy Ustka w terminie 15 dni od dnia przedłożenia
Wójtowi Gminy Ustka protokołu przez Komisję Konkursową. Decyzja Wójta Gminy
Ustka jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
2) Propozycji podziału środków dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Wójta
Gminy Ustka. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
podmiot ubiegający się o dotację dokona korekty kosztorysu zadania w terminie
ustalonym przez Wójta Gminy Ustka.
3) Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz ich kwalifikacji do otrzymania
dotacji dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Ustka.
4) Nabór na członków komisji konkursowej powoływanej w celu rozpatrywania ofert
złożonych w ramach niniejszego konkursu, o których mowa w art. 15 ust. 2d ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostanie ogłoszony odrębnym
ogłoszeniem Wójta Gminy Ustka. Kandydaci zgłaszają swoją kandydaturę poprzez
formularz zgłoszeniowy podpisany i wypełniony przez samego kandydata/kandydatkę
lub też przez podmiot zgłaszający kandydata/kandydatkę, będący załącznikiem Nr 2 do
niniejszego ogłoszenia o konkursie – każdorazowo wymagany jest podpis zarówno
kandydata/kandydatki jak i organizacji, którą ma reprezentować.
5)Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.
6) Komisja rozpatruje każdą ofertę indywidualnie.
7)Komisja konkursowa dokonuje oceny oferty pod względem formalnym na podstawie
karty oceny formalnej, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
8)Odrzuceniu podlegają oferty:
a) złożone na formularzach, których treść nie odpowiada wzorowi oferty,
stanowiącemu załącznik nr 1 niniejszego ogłoszenia,
b) niepodpisane wcale lub podpisane przez osoby nieuprawnione do
reprezentowania podmiotu,
c) złożone po terminie,
d) niezgodne z wymogami dotyczącymi zasad, sposobu i warunków realizacji
zadania publicznego zawartymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert,
e) złożone przez podmioty nieuprawnione do realizacji zadania.
9) Oferty odrzucone nie podlegają ocenie merytorycznej. Nie ma możliwości wymiany
oferty.
10) Komisja Konkursowa w przypadku stwierdzenia błędów/braków formalnych,
innych niż wymienione w ust. 5 pkt 8, wzywa do ich uzupełnienia w wyznaczonym
terminie, wskazując występujące błędy/braki. Po bezskutecznym upływie wskazanego
terminu na poprawienie błędów/uzupełnienie braków oferta nie podlega dalszej ocenie i
zostaje odrzucona.
11)Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalnej ofert dokonuje ich oceny
pod względem merytorycznym na podstawie karty oceny merytorycznej - załącznik nr
4 do ogłoszenia oraz zbiorczego zestawienia oceny merytorycznej ofert – załącznik nr
5 do ogłoszenia. Liczba uzyskanych punktów przez oferenta stanowić będzie średnią
arytmetyczną z ocen cząstkowych członków Komisji Konkursowej.
12)Każda oferta może maksymalnie uzyskać 60 punktów za spełnienie kryteriów
merytorycznych. Komisja ma prawo odrzucić oferty, które nie uzyskały minimum 50%
możliwych punktów podczas oceny merytorycznej.
13)Dokonując oceny merytorycznej ofert Komisja Konkursowa bierze pod uwagę:
a) Możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządową lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 roku poz. 1057 ze
zmianami),
b) wartość merytoryczną projektu, proponowaną jakość wykonania zadania
i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty
określone w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 roku poz. 1057 ze zmianami) będą
realizować zadanie publiczne,
c) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania,
w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz wkład osobowy, w tym
świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
d) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2020 roku poz. 1057 ze zmianami) udział środków finansowych
własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego,
e) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji
pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 roku
poz. 1057 ze zmianami) które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania
publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia
otrzymanych na ten cel środków.
f) Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:
- przygotowane na odpowiednim wzorze oferty zgodnym z załącznikiem nr 1 do
ogłoszenia i prawidłowo wypełnione,
- złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym, w odpowiednio
zamkniętej i opisanej kopercie.
- złożone przez podmioty uprawnione do realizacji zadania
-zgodne z wymogami dotyczącymi zasad, sposobu i warunków realizacji zadania
publicznego zawartymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie

6. Rodzaj zadań realizowanych oraz wysokość środków przeznaczonych
na ich realizację w roku 2019:
1) Organizacja kolonii letnich z programem profilaktyczno - wychowawczym i
socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin dotkniętych uzależnieniami i uczestniczących
w programie opiekuńczo - wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień
realizowanym w ramach zajęć pozalekcyjnych w świetlicach i szkołach gminnych -
32.000 zł;
2) Udzielenie wsparcia i pomocy psychospołecznej rodzinom w których występują
problemy związane z używkami (m. in. agresja, przemoc, problemy wychowawcze)
polegające na organizacji spotkań i warsztatów o charakterze profilaktycznym dla
mieszkańców Gąbina i okolic – 2.000 zł;
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie
przeciwdziałania stosowania środków psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży
uczestniczących w zajęciach w świetlicach w: Wytownie, Możdżanowie, Starkowie,
Charnowie, Objeździe, Wodnicy, Pęplinie, Machowinie, Gąbinie, Duninowie – 144.000
zł;
4) Remont konserwatorski z zewnętrznego lica ścian ryglowych kościoła parafialnego w
Objeździe – 50.000 zł;
5) Rewitalizacja zabytkowej chałupy w Starkowie na potrzeby lokalnej społeczności –
35.000 zł;
6) prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze gminy Ustka – 8.000 zł;
7) Kolping seniorom 2019 – 3.000 zł;
8) edukacja przedszkolna dla dzieci z gminy Ustka w 2019 roku – 166.000 zł;
9) Integracja dzieci i młodzieży z sołectw gminy Ustka poprzez upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu – 6.000 zł;
10) Szkolenie sportowe dziewcząt z zakresu gry w piłkę ręczną – 3.000 zł;
11) Realizacja promocyjnej imprezy o charakterze sportowo-krajoznawczym
polegającej na organizacji konkursów w zakresie jazdy samochodami terenowymi po
obszarze gminy Ustka – 7.000 zł;
12) Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z gminy Ustka w wieku 8-16 lat
poprzez gry i zabawy z pika nożną – 2.000 zł;
13) Prace remontowo – konserwatorskie zabytkowego Kościoła Filialnego w
Możdżanowie - 37.000,00 zł.

7. Rodzaj zadań realizowanych oraz wysokość środków przeznaczonych
na ich realizację w roku 2020:
1) Organizacja kolonii letnich z programem profilaktyczno - wychowawczym i
socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin dotkniętych uzależnieniami i uczestniczących
w programie opiekuńczo - wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień
realizowanym w ramach zajęć pozalekcyjnych w świetlicach i szkołach gminnych -
37.000 zł;
2) Udzielenie wsparcia i pomocy psychospołecznej rodzinom w których występują
problemy związane z używkami (m. in. agresja, przemoc, problemy wychowawcze)
polegające na organizacji spotkań i warsztatów o charakterze profilaktycznym dla
mieszkańców Gąbina i okolic – 4.000 zł;
3) „Mikroedukacja poprzez sport, rekreację, pobudzanie świadomość wśród dzieci i
dorosłych o szkodliwości działania nadużywania alkoholu – integrowanie rodzin ze
społecznością z Gminy Ustka” - 2.000 zł
4) Renowacja witraży w Kościele filialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Machowinie- 26.500 zł
5) Prace konserwatorskie dotyczące elementów drewnianych dzwonnicy i drzwi
zewnętrznych kościoła w Objeździe -30.000 zł;
6) Rewitalizacja zabytkowej chałupy w Starkowie na potrzeby lokalnej społeczności –
instalacja p.poż, monitoring-19.996 zł;
7) Prace stolarsko-konserwatorskie wewnątrz zabytkowego kościoła filialnego p.w. św.
Bartłomieja w Możdżanowie – 50.000 zł;
8) Kolping seniorom 2020 – 768 zł;
9) Edukacja przedszkolna dla dzieci z gminy Ustka na 2020 – 160.000 zł;
10) Integracja dzieci i młodzieży z sołectw gminy Ustka poprzez upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu.– 11.000 zł;
11) Szkolenie sportowe dziewcząt z zakresu gry w piłkę ręczną – 6.000 zł;
12) Realizacja promocyjnej imprezy o charakterze sportowo-krajoznawczym polegającej na
organizacji konkursów w zakresie jazdy samochodami terenowymi po obszarze gminy Ustka –
3.000 zł;

8. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na:
1) stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://bip.ustka.ug.gov.pl
w zakładce organizacje pozarządowe oraz dla mieszkańców,
2) na stronie internetowej www.ustka.ug.gov.pl w zakładce ogłoszenia oraz ngo
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ustka.
Wyniki konkursu ogłasza się w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Ustka na tablicy
ogłoszeń, na stronie internetowej www.ustka.ug.gov.pl oraz na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy

Wymagane załączniki do oferty :
1) Statut organizacji,
2) Numer rachunku bankowego,
3) Oświadczenie o procentowym udziale mieszkańców Gminy Ustka w stosunku do wszystkich odbiorców zadania opatrzone podpisem osób uprawnionych do
reprezentowania podmiotu.

Załączniki do ogłoszenia:
1.Oferta realizacji zadania publicznego. [PDF, 145kB]
2.Formularz zgłoszeniowy.[PDF, 60kB]
3.Karta oceny formalnej.[PDF, 60kB]
4.Karta oceny merytorycznej. [PDF, 76kB]
5.Zestawienie zbiorcze oceny merytorycznej.[PDF, 77kB]

Treść ogłoszenia w wersji [PDF, 134kB].

Na podstawie § 5 ust.3 Uchwały Nr XXII.259.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań
własnych Gminy Ustka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu zmienionej Uchwałą Nr XXXIX.475.2014 Rady Gminy Ustka z dnia 27 czerwca 2014 roku, jak również
Zarządzenia Nr 0050.315.2020 Wójta Gminy Ustka z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej gminy Ustka na rok 2021.
Wójt Gminy Ustka ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe sportu w formie dotacji na 2021 rok.

1. Wnioski o wsparcie finansowe sportu mogą składać kluby sportowe, o których mowa w art.3 oraz art.4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2020 roku,
poz.1133 ze zm.) nienależący do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku. Ponadto podmiot ubiegający się o dotację musi prowadzić działalność
sportową na terenie Gminy Ustka. Klub sportowy może otrzymywać dotację celową z budżetu Gminy Ustka, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez
członków klubu sportowego, który otrzyma dotację lub też zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub lub wpłynie na poprawę
kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez upowszechnianie rekreacji i aktywnego stylu życia.

2. Przedmiotem dotowania może być dofinansowanie lub finansowanie wydatków bieżących z tytułu:
1) przygotowań klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu,
2) udziału klubu w rozgrywkach, zawodach w określonej dyscyplinie sportu,
3) utrzymania, remontu lub modernizacji obiektów i urządzeń sportowych klubu służących
uprawianiu sportu,
4) zakupu sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie posiadanego
sprzętu,
5) organizacji imprez sportowych na terenie Gminy,
6) opłaty statutowej i delegacji sędziowskich.

3. Z dotacji celowej nie mogą być finansowane ani dofinansowane w szczególności:
1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego,
2) transfery zawodnika z innego klubu sportowego,
3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
4) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
5) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciewy o udzielenie dotacji

4. Do wniosku o wsparcie finansowe sportu należy dołączyć:
1) dokument potwierdzający posiadanie licencji przyznanej przez właściwy polski związek
sportowy,
2) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo ewidencji
właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego (ważny 6 miesięcy),
3) aktualny statut,
4) oświadczenie o ilości wszystkich zawodników w klubie oraz procentowym określeniem stałych mieszkańców gminy Ustka będących zawodnikami w klubie w stosunku do ogólnej
liczby zawodników w klubie a w przypadku klubów piłkarskich określenie również ilości drużyn (w jakiej klasie drużyna gra) wraz z liczbowym oraz procentowym określeniem
stałych mieszkańców gminy Ustka będących zawodnikami w klubie w stosunku do ogólnej liczby zawodników w klubie, podpisane przez prezesa klubu.

5. Wnioski niekompletne, bądź zgłoszone po terminie, nie będą uwzględniane przy przyznawaniu dotacji celowej.
1) Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Ustka – pokój nr 6 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://bip.ustka.ug.gov.pl w zakładce
„organizacje pozarządowe”
2) W przypadku wyboru wniosku realizacja przedsięwzięcia nastąpi w formie dotacji na wsparcie realizacji przedsięwzięcia
3) Uruchomienie środków na realizację przedsięwzięcia następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą a podmiotem, którego wniosek został wybrany
4) Wnioski niezgodne ze wzorem, niekompletne lub złożone po terminie nie będą uwzględniane przy przyznawaniu dotacji celowej. Pozostałe zasady przyznawania dotacji regulują przepisy Uchwały Nr XXII.259.2012 Rady
Gminy Ustka z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Ustka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu zmienionej Uchwałą Nr XXXIX.475.2014 Rady Gminy Ustka z dnia 27 czerwca 2014 roku. oraz przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

6 . Termin i warunki realizacji przedsięwzięcia w zakresie sportu:
1) Realizacja przedsięwzięcia winna być wykonana w 2021 roku,
2) Podmiotami działań w maksymalnym stopniu muszą być mieszkańcy Gminy Ustka,
3) Obszarem działania jest teren Gminy Ustka,

7. Termin składania wniosków:
Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 stycznia 2021 roku do godz. 15:30, w Biurze Obsługi Interesanta – Ustka, ul. Dunina 24, lub przesłać za
pośrednictwem operatora pocztowego na adres 76-270 Ustka, ul. Dunina 24. W przypadku przesłania pocztą za zachowanie terminu uważa się datę wpływu korespondencji do urzędu.

8. Termin, tryb i kryteria wyboru wniosków.
1) Oceny złożonych wniosków dokona komisja powołana w drodze zarządzenia przez Wójta Gminy Ustka.
2) Po zapoznaniu się z oceną komisji, decyzję w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości podejmuje Wójt Gminy Ustka w ramach środków zaplanowanych na ten cel
w budżecie gminy Ustka. Decyzja Wójta Gminy Ustka jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3) Decyzja Wójta Gminy Ustka w sprawie przyznania lub odmowy przyznania dotacji celowej zapada w terminie 30 dni od daty przedłożenia propozycji wysokości dofinansowania
przez komisję.
4) Przy ocenie złożonych wniosków bierze się pod uwagę:
a) wpływ przedsięwzięcia na poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na terenie Gminy Ustka;
b) wpływ przedsięwzięcia na zwiększenia dostępności mieszkańców Gminy Ustka do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe ;
c) wpływ przedsięwzięcia na poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez upowszechnianie rekreacji i aktywnego stylu życia(wniosek winien
zawierać w opisie liczbowe oraz procentowe określenie udziału mieszkańców Gminy Ustka-zawodników danego klubu do ogólnej liczby wszystkich zawodników w klubie) ;
d) przedstawioną kalkulację kosztów;
e) możliwość realizacji przedsięwzięcia przez podmiot;
f) dotychczasową współpracę podmiotu z Gminą;
g) wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia;
h) odbiorców przedsięwzięcia - w maksymalnym stopniu mieszkańcy Gminy Ustka;
i) obszar realizacji przedsięwzięcia – przede wszystkim obszar działania teren Gminy Ustka

9. Zlecenie realizacji przedsięwzięcia nastąpi w trybie wsparcia wykonania
przedsięwzięcia a wysokość udzielonej dotacji z budżetu gminy nie może przekroczyć 80 % całkowitych kosztów przedsięwzięcia.

10. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski:
1) przygotowane na odpowiednim formularzu,
2) prawidłowo wypełnione we wszystkich rubrykach wraz z liczbowym i procentowym określeniem zawodników będących mieszkańcami gminy w stosunku do ogólnej liczby
zawodników w klubie,
3) zawierające komplet niezbędnych załączników,
4) złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym

11. Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie zamieszczone na:
1) stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://bip.ustka.ug.gov.pl,
2) stronie Urzędu Gminy w Ustce www.ustka.ug.gov.pl w zakładce ogłoszenia,
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ustka.

12. Wykaz klubów sportowych, którym przyznano dotację zostanie zamieszczony
na:
1) stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://bip.ustka.ug.gov.pl,
2) stronie Urzędu Gminy w Ustce www.ustka.ug.gov.pl w zakładce ogłoszenia,
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ustka.

/-/ Anna Sobczuk Jodłowska
Wójt Gminy Ustka

Treść ogłoszenia w [PDF, 80kB]

Wniosek [PDF, 100kB]

Strona 8 z 57

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

  Adresy skrzynek ePUAP:
 • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
 • /4jbdfq7891/ugustka
 • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
 • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com