Zakup sfinansowany w ramach projektu zdalna szkoła plus

Na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 8390030153 z 27 maja 2020 roku, w ramach programu „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Gmina Ustka dokonała zakupu 32 laptopów do zdalnego prowadzenia zajęć edukacyjnych. Laptopy trafiły do szkół podstawowych z terenu Gminy Ustka: do Szkoły Podstawowej im. Por. W. Dzięgielewskiego w Zaleskich – 10 sztuk, do Szkoły Podstawowej im. Ziemi Usteckiej w Charnowie – 8 sztuk oraz do Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Objeździe – 14 sztuk.

Na realizację tego zadania Gmina Ustka uzyskała wsparcie w wysokości 75 000,00 zł.

Zakup sfinansowany w ramach projektu zdalna szkoła

Na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 207/2020 z 15 kwietnia 2020 roku, w ramach programu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” Gmina Ustka dokonała zakupu 28 laptopów do zdalnego prowadzenia zajęć edukacyjnych. Laptopy trafiły do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Ustka: do Szkoły Podstawowej im. Por. W. Dzięgielewskiego w Zaleskich – 8 sztuk, do Szkoły Podstawowej im. Ziemi Usteckiej w Charnowie – 7 sztuk oraz do Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Objeździe – 13 sztuk.

Na realizację tego zadania Gmina Ustka uzyskała wsparcie w wysokości 60 000,00 zł.

piątek, 09 październik 2020 13:46

Komunikat -transport zbiorowy

POWIAT SŁUPSKI  OD SOBOTY 10.10.2020 ROKU ZNAJDZIE SIĘ W CZERWONEJ  STREFIE OBOSTRZEŃ !

  W związku z tym:

 • nastąpią znaczne ograniczenia w możliwości obsługi transportem zbiorowym w przypadku linii organizowanych wyłącznie na terenie powiatu,
 • linie, które przekraczają granicę stref czyli jadą ze Słupska na teren powiatu i odwrotnie nie będą objęte tymi obostrzeniami,
 • ograniczenia napełnień będą dotyczyć linii użyteczności publicznej Ustka – Rowy, komunikacji miejskiej w Ustce czy linii szkolnych organizowanych wyłącznie na terenie powiatu (zarówno zamkniętych jak i otwartych).

 Wstępny scenariusz na strefę czerwoną:

 • zostaną uruchomione kursy bisowe na najbardziej napełnionych kursach, oczywiście w miarę     możliwości kadrowych i taborowych,
 • zostanie określony limit pasażerów dla każdego pojazdu i po jego przekroczeniu pasażerowie nie będą zabierani i jeżeli nie będzie kursu bisowego przewoźnik będzie wracać po pasażerów tam gdzie będzie to możliwe.
poniedziałek, 05 październik 2020 08:26

Zasady zlecania testów na koronawirusa

Wykaz mobilnych punktów pobrań COVID – 19 dla pacjentów ze skierowaniem (PDF 446KB)

Jak ma postępować lekarz rodzinny, gdy zgłosi się do niego pacjent z objawami charakterystycznymi dla COVID-19 i co dzieje się z chorym, który otrzyma pozytywny wynik testu, a nie jest samodzielny – m.in. na takie pytania odpowiadają algorytmy postępowania z pacjentem, które trafią dziś do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w całej Polsce.

Sześć schematów, które, publikujemy, opisują różne sytuacje, w których mogą się znaleźć lekarz i pacjent. Prezentowane algorytmy pokazują ścieżki postępowania z pacjentem zarówno w podstawowej opiece zdrowotnej, jak i na innych poziomach opieki.

Schematy dotyczą sytuacji, gdy pacjent jest samodzielny i niesamodzielny oraz gdy ma objawy charakterystyczne dla COVID-19 takie jak: gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku lub gdy nie wystąpią wszystkie te objawy naraz, ale ma infekcję.

Pacjent jest samodzielny i ma objawy

Jak wygląda zlecenie badania w kierunku SARS-CoV-2 przez lekarza POZ dla pacjenta samodzielnego, który ma cztery objawy charakterystyczne dla COVID-19: gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku?

Pacjent kontaktuje się z POZ, aby ustalić termin porady osobistej lub teleporady. W przypadku dzieci do 2 r.ż. porada ma zawsze formę osobistą.

Zlecenie testu po teleporadzie jest możliwe, tylko pod warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych – tj. stwierdzone i udokumentowane kliniczne cztery objawy tej choroby:

 • temperatura ciała powyżej 38 stopni Celsjusza
 • kaszel
 • duszność
 • utrata węchu lub smaku.

Jeśli pacjent ma takie objawy, wtedy lekarz podstawowej opieki zleca test za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl oraz przekazuje pacjentowi informację o mobilnych punktach pobrań tzw. drive thru, w których można wykonać badanie (lekarz informuje pacjenta o konieczności unikania transportu publicznego).

Lekarz POZ zgłasza do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pacjenta z podejrzeniem zakażenia SARS-COV-2, wypełniając odpowiedni formularz w systemie gabinetowym lub w aplikacji gabinet.gov.pl.

Jeśli umożliwia to stan pacjenta, wtedy samodzielnie, samochodem udaje się on do punktu drive thru, by wykonać badanie. Lista punktów dostępna jest na stronie: https://www.pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran

Jeśli pacjent uda się do punktu drive thru, musi zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem i podać nr PESEL. Na miejscu nie wysiada się z auta. Wymaz z nosogardzieli zostanie pobrany przez otwarte okno samochodu. Test jest bezpłatny.

Pobrana próbka trafia do analizy do laboratorium COVID. Informacja o wyniku testu zostaje wprowadzona do systemu Jest ona widoczna dla lekarza POZ w gabinet.gov.pl, dla pacjenta w Internetowym Koncie Pacjenta oraz w systemie EWP dostępnym dla Wojewódzkich i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

Jeśli wynik jest pozytywny, lekarz rodzinny informuje pacjenta o wyniku i o konieczności udania się do oddziału zakaźnego lubobserwacyjno-zakaźnego. Lekarz POZ przekazuje także informację do szpitala z oddziałem zakaźnym o fakcie skierowania pacjenta z potwierdzonym COVID-19.

W szpitalu podejmowane są decyzje o:

 • przyjęciu do szpitala
 • rozpoczęciu izolacji w izolatorium (w izolatoriach mają przebywać m.in. osoby, które nie mogą odbyć kwarantanny w domu, aby nie narażać na zakażenie koronawirusem najbliższych)
 • rozpoczęciu izolacji domowej.

Lekarz szpitala wprowadza informację o izolacji domowej do systemu gabinet.gov.pl (taka usługa będzie dostępna od 1 października 2020 r.), natomiast o hospitalizacji lub skierowaniu do izolatorium - do rejestru COVID-19. Jeśli nie ma możliwości wpisania danych do gabinet.gov.pl, informację przekazuje się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, która wprowadza ją do systemu EWP.

Pacjent nie jest samodzielny, co wtedy?

Nieco inaczej wygląda zlecenie badania w kierunku SARS-CoV-2 przez lekarza POZ u pacjenta niesamodzielnego, który spełnia kryteria zlecenia testu podczas teleporady, czyli ma takie objawy: gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku.

Gdy pacjent samodzielnie nie może udać się do drive thru, lekarz POZ kontaktuje się telefonicznie z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną (WSSE) i przekazuje informacje o konieczności wykonania testu. WSSE wystawia zlecenie testu i wysyła do pacjenta karetkę „wymazówkę”.

Później lekarz POZ zgłasza do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (PSSE) pacjenta z podejrzeniem zakażenia SARS-COV-2, wypełniając odpowiedni formularz w systemie gabinetowym lub w aplikacji gabinet.gov.pl.

Informacja o wyniku testu jest widoczna dla pacjenta w Internetowym Koncie Pacjenta oraz w systemie dostępnym dla Wojewódzkich i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna informuje lekarza POZ o wyniku badania. Lekarz rodzinny informuje pacjenta o wyniku dodatnim i o konieczności udania się do oddziału zakaźnego/obserwacyjno-zakaźnego. Tam zapada decyzja o:

 • przyjęciu do szpitala
 • rozpoczęciu izolacji w izolatorium
 • rozpoczęciu izolacji domowej.

Zlecenie testu dla pacjenta samodzielnego, który nie ma pełnych objawów

Gdy do lekarza POZ zgłosi się pacjent samodzielny z objawami infekcji, ale lekarz nie stwierdzi objawów kwalifikujących do skierowania na badanie w kierunku SARS-COV-2, wtedy umawia następną teleporadę w ciągu 3-5 dni od pierwszej wizyty.

Jeśli podczas drugiej teleporady lekarz POZ nie stwierdzi objawów spełniających kryteria skierowania na badanie w kierunku SARS-CoV-2, może umówić wizytę osobistą w POZ.

Jeśli lekarz POZ stwierdzi objawy kwalifikujące do zlecenia badania w kierunku SARS-COV-2, zleca test za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl oraz przekazuje pacjentowi informację o drive thru, w których można wykonać badanie.

Podczas wizyty osobistej, po zbadaniu pacjenta, lekarz może (jeśli uzna to za konieczne) zlecić wykonanie badania w kierunku SARS-CoV-2.

Co dzieje się, gdy pacjent dowie się w domu, że ma pozytywny wynik testu

Lekarz POZ informuje pacjenta o wyniku dodatnim i kieruje go do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego.

Pacjent, jeśli jest samodzielny, udaje się do szpitala własnym środkiem transportu (w maseczce, unikając kontaktu z innymi osobami). Pacjent udaje się do wyznaczonego przez szpital punktu triage (np. namiotu, wydzielonej izby przyjęć), gdzie niezwłocznie przekazuje informacje o wyniku badania w kierunku SARS-COV-2.

Personel medyczny szpitala kieruje pacjenta do odseparowanego miejsca, w którym pacjent czeka na badanie lekarskie. Lekarz decyduje o przyjęciu pacjenta do oddziału, przekazaniu do innego szpitala lub skierowaniu na izolację. W przypadku skierowania na izolację lekarz decyduje o formie izolacji (izolacja domowa lub w izolatorium).

Jeśli pacjent zostanie skierowany do izolatorium, pozostaje pod opieką lekarza szpitala.

Pacjent, który został skierowany do odbycia izolacji domowej, pozostaje pod opieką lekarza POZ. Lekarz POZ dzwoni wówczas do pacjenta w 8-10 dobie, aby uzyskać informacje o stanie jego zdrowia. Pacjent, u którego nie wystąpiły objawy, zostaje automatycznie zwolniony z izolacji po 10 dniach od wykonania testu.

Gdy u pacjenta wystąpiły objawy, które w ocenie lekarza kwalifikują go do wydłużenia czasu izolacji, lekarz POZ określa dzień zakończenia izolacji lub termin ponownej teleporady.

Gdyby wystąpiły objawy wskazujące na zagrożenie zdrowia lub życia, należy wezwać zespół ratownictwa medycznego i koniecznie poinformować dyspozytora medycznego o tym, że chory przebywa w izolacji domowej.

Ważne zasady związane ze zlecaniem badań przez lekarzy POZ

 • W przypadku ciężkiego przebiegu choroby pacjenci powinni być testowani w warunkach szpitalnych.
 • Zlecenie testu po teleporadzie jest możliwe tylko pod warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych – tj. stwierdzone i udokumentowane kliniczne cztery objawy tej choroby: temperatura ciała powyżej 38 stopni Celsjusza, kaszel i duszności oraz utrata węchu lub smaku.
 • Lekarz POZ informuje szpital z oddziałem zakaźnym o pacjencie z potwierdzonym COVID-19, który zostanie przekazany lub przyjedzie własnym transportem do szpitala.
czwartek, 20 sierpień 2020 12:37

Sadza płonie. Czad zabija. Żyj

Wydobywające się z komina płomienie najczęściej oznaczają pożar sadzy w kominie. W okresie jesiennym i zimowym wyjazdy strażaków do tego typu zdarzeń nie należą do rzadkości. Warto wiedzieć, jak zapobiegać tej niezwykle groźnej sytuacji - i co zrobić, gdy już dojdzie do zapalenia się sadzy, nagromadzonej w kominie.

WAŻNA PROFILAKTYKA. JAK NIE DOPUŚCIĆ DO POŻARU SADZY W KOMINIE?

- Regularne czyszczenie komina to podstawa. Właściciele domów często nie pamiętają o regularnym czyszczeniu przewodu kominowego. To sprawia, że sadza osiada w kominie i powoli, ale skutecznie zatyka go. Gromadząca się sadza hamuje strumień spalin - wystarczy zaledwie warstwa sadzy o grubości kilku milimetrów, by wywołać pożar. Lepiej nie robić tego na własną rękę i zlecić to kominiarzowi. Warto pamiętać, że czyścić przewody kominowe może czeladnik lub mistrz kominiarski, ale sprawdzać je - tylko mistrz kominiarski.

- Przegląd komina jest obowiązkowy. Okresowa kontrola przewodów kominowych jest wymagana minimum raz w ciągu roku, a czyszczenie przewodów kominowych od palenisk opalanych paliwami stałymi np. drewnem lub węglem - co trzy miesiące , od palenisk opalanych paliwami płynnymi lub gazowymi raz na sześć miesięcy , przewody wentylacyjne co najmniej raz w roku  !!!  Uprawniony do wykonania przeglądu jest kominiarz (mistrz kominiarski). Za zaniedbanie czyszczenia kominów można zostać ukaranym grzywną do 5 tysięcy złotych. Warto też pamiętać, że osoba, która ubezpieczyła dom od pożaru, a nie udowodni, że regularnie czyściła i sprawdzała przewody, pozbawia się szansy na odszkodowanie z tytułu poniesionych strat.

- Palmy w piecu lub kominku paliwem dobrej jakości. Żywiczne, mokre drewno spalane w piecu szybko może "zapchać" komin smołą i sadzą. Potem wystarczy pierwsze mocniejsze "przepalenie", by doprowadzić do pożaru sadzy.

JAK ROZPOZNAĆ POŻAR SADZY W KOMINIE?

Objawami pożaru sadzy jest przede wszystkim głośny dźwięk, dochodzący z komina - "dudnienie" lub syczenie, często towarzyszą mu także snopy iskier lub nawet języki ognia, widocznie u wylotu komina nad dachem. Ponadto sam przewód kominowy robi się bardziej ciepły niż zwykle - czasem jest gorący. Charakterystyczne jest też to, że przewód kominowy jest cieplejszy tylko w jednym miejscu - to właśnie tam zaczyna płonąć sadza. Gdy zignorujemy pierwsze sygnały, mogą pojawiać się pierwsze rysy na ścianach - to znak, że pożar rozgorzał już na dobre i komin zaczyna pękać.

CO ROBIĆ W PRZYPADKU POŻARU SADZY W KOMINIE?

Najważniejsze - nigdy nie gasić pożaru wodą! Para, powstająca gwałtownie w momencie zalania gorącego komina wodą może spowodować pęknięcie przewodu kominowego. Gdy zauważymy pożar sadzy trzeba przede wszystkim wezwać straż pożarną i wygasić palenisko - ale nie wodą! Można zrobić to np. piaskiem. Trzeba zamknąć dopływ powietrza do pieca - od dołu i góry, po czym obserwować przewód kominowy na całej jego długości - czy nie zaczyna pękać. Gdy dostęp powietrza do komina będzie zamknięty, płonąca sadza powoli będzie się wygaszać. W oczekiwaniu na przyjazd strażaków warto pomyśleć o udostępnieniu wszystkich pomieszczeń, przez które przebiega przewód kominowy - od kominka czy kotłowni aż do poddasza.

Trzeba też pamiętać, że gdy ograniczymy dostęp powietrza do komina, w palenisku zacznie powstawać więcej tlenku węgla czyli śmiertelnego czadu. Dlatego należy uchylić okna w pomieszczeniach, przez które biegnie komin do czasu przyjazdu strażaków, którzy sprawdzą stężenie tlenku węgla i potwierdzą, że w powietrzu nie ma niebezpiecznego gazu.

CZYM GROZI POŻAR SADZY?

Pożar sadzy w kominie może być bardzo niebezpieczny - w najgorszym wypadku może wywołać nawet pożar całego budynku! Takie niebezpieczeństwo istnieje, kiedy podczas pożaru przewód kominowy rozszczelni się i ogień zacznie rozprzestrzeniać się na przyległe do niego elementy. Może też dojść do pożaru dachu lub poddasza, gdy z komina wydobywa się ogień lub iskry. Podczas pożaru w kominie gorące powietrze może wyrzucać z przewodu kominowego płonące płaty sadzy, które wiatr może przenieść na pobliskie budynki.

Szybko opanowany pożar sadzy w kominie kończy się najczęściej na konieczności naprawy przewodu kominowego, który w wyniku pożaru zostaje popękany lub nawet rozerwany. Dlatego po pożarze sadzy koniecznie trzeba wezwać kominiarza, który oceni szkody i zaleci dalsze postępowanie. Do tego czasu nie wolno używać pieca.

środa, 19 sierpień 2020 09:04

Mistrzostwa Gminy Ustka w Strzelectwie

12 września 2020 roku na strzelnicy garnizonowej usytuowanej w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce – Lędowo odbędą się I Mistrzostwa Gminy Ustka i Powiatu Słupskiego w Strzelectwie.

Celem nadrzędnym imprezy, nad którą patronat objęli Wójt Gminy Ustka i Starosta Słupski, jest wyłonienie drużynowego i indywidualnych mistrzów Gminy Ustka w strzelectwie na rok 2020 oraz najlepszych zawodniczek i zawodników powiatu słupskiego. Celem zawodów jest także doskonalenie umiejętności strzeleckich wśród mieszkańców powiatu słupskiego oraz integracja sołectw i jednostek organizacyjnych poprzez współzawodnictwo sportowe.

Warto podkreślić fakt, że zawody współfinansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie w ramach programu ,,Sportowe wakacje”.

Zapisy przyjmuje Centrum Kultury Gminy Ustka do dnia 4 września 2020 roku do godz. 15:00.

Szczegóły w regulaminie.

Punkt konsultacyjny – w siedzibie Urzędu Gminy Ustka Zbieranie wniosków w formie elektronicznej i papierowej.

W celu umożliwienia mieszkańcom uzyskania indywidualnych wyjaśnień do 31 sierpnia br. od godz. 9:00 do godz. 14:00 w pokoju nr 2 będzie funkcjonował Punkt konsultacyjny, w którym mieszkańcy będą mogli zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Duninowo i części obrębu geodezyjnego Duninowo PGR, złożyć wnioski i opinie nt. Projektu oraz przedyskutować interesujące ich kwestie.

Ponadto na stronie: http://gminaustka.geoportalgminy.pl/ oraz https://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-mpzp-w-ustce-duninowo-badanie-spoleczne do dnia 31.08.2020r. jest możliwość złożenia wniosku/opinii/komentarza/postulatu elektronicznie lub, po wydrukowaniu formularza, także tradycyjnie w wersji papierowej.

Wprowadzenie rozszerzonej, niestandardowej i nieobjętej ustawą procedury konsultacji pozwoli zachować elastyczność w procesie projektowania planu, a także niwelować ewentualne konflikty – poprzez ich rozwiązywanie jeszcze przed przeprowadzeniem wymaganej prawem dyskusji publicznej. Gmina Ustka, jako organ uchwałodawczy pragnie, aby podczas realizacji tego etapu Indywidualnego Planu Konsultacji pogłębione konsultacje społeczne stały się ważnym elementem budowania zaufania pomiędzy wszystkimi stronami uczestniczącymi w procedurze planistycznej oraz tworzenia rzeczywistych relacji partnerskich pomiędzy sektorem publicznym, a społecznością lokalną.

Jednocześnie informujemy, że konsultacje realizowane są przy wsparciu środków zewnętrznych. Gmina pozyskała grant na realizację pogłębionych konsultacji społecznych ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski".

poniedziałek, 17 sierpień 2020 14:43

Uwaga. Święto plonów odwołane.!!!

Z przykrością informujemy, iż z powodu epidemii tegoroczne Powiatowe Święto Plonów zaplanowane na 12 września w Objeździe, nie odbędzie się.
Zachęcamy jednak do wzięcia udziału w Gminnym Konkursie na Chleb i Wieniec Dożynkowy.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu zamieszczonym poniżej. Termin zgłoszeń upływa 31 sierpnia 2020!


REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU NA WIENIEC I CHLEB DOŻYNKOWY

I. CELE KONKURSU
Konkurs ma na celu podtrzymywanie tradycji dożynkowej tj. umiejętności wyplatania wieńców dożynkowych oraz wypieku chleba. Wspólna praca przy tworzeniu wieńców ma na celu integracje
mieszkańców miejscowości.

II. KATEGORIE
1. Konkurs na wieniec będzie przebiegał w dwóch kategoriach:
a) wieniec tradycyjny – wieniec musi mieć formę korony zamkniętej, posiadać lekką konstrukcję i podstawę w kształcie koła, jego wysokość nie może przekroczyć 1,8 metra, a szerokość w podstawie oraz średnica na całej wysokości 1,5 metra. DO WYKONANIA WIEŃCA TRADYCYJNEGO NIE MOŻNA UŻYWAĆ KLEJU I SZTUCZNYCH DEKORACJI, zgodnie z tradycja wieniec musi być upleciony!
b) wieniec niekonwencjonalny – wieniec może posiadać dowolna formę i być wykonany z wykorzystaniem dowolnych spoiw. Maksymalne wymiary wieńca to: wysokość 1,8 metra, podstawa do 2,5 metra dla każdego boku lub średnica do 2,5 metra.
2. Do wykonania wieńców mogą być użyte tylko zboża, owoce, zioła i kwiaty uprawiane obecnie i w przeszłości w regionie pomorskim – ocenie podlegać będzie forma plastyczna o ogólna prezentacja wieńca.
3. Zgłoszone do konkursu chleby muszą mieć kształt okrągły i być upieczone z maki uzyskanej ze zbóż uprawianych w regionie pomorskim. Ocenie podlegać będzie smak (chleby zostaną pokrojone) i sposób prezentacji chleba.

III . WYKONANIE
1.Wieniec i chleb mogą być wykonywane indywidualnie lub grupowo przez mieszkańców Gminy Ustka oraz przez stowarzyszenia posiadające siedzibę na jej terenie.
2. Wykonawca (osoba, grupa, stowarzyszenie) może zgłosić dowolną liczbę wieńców i chleba na konkurs.
3. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć razem z wieńcem co najmniej 4 fotografie dokumentujące poszczególne etapy robienia wieńca (wydruk z drukarki lub odbitki). Na fotografiach musi być uwidoczniony również wykonawca. Wieńce bez dokumentacji fotograficznej nie będą oceniane.

IV. OCENA
1. Oceny wieńców i chlebów dokona niezależna komisja zewnętrzna, w której skład wejdą etnografowie, mistrzowie piekarscy, specjaliści zajmujący się uprawami w regionie pomorskim oraz inne osoby zaproszone przez Wójta Gminy Ustka. Komisja będzie liczyła maksymalnie 5 członków.
2. Ocenie podlegać będzie:
a) zgodność z regulaminem
b) kreatywność
c) dokładność wykonania
d) wkład pracy (w tym dokumentacja fotograficzna z etapów pracy nad wieńcem)
e) dekoracja
Wykluczone jest używanie elementów gotowych lub sztucznych!

V. NAGRODY
W każdej kategorii zostaną przyznane trzy główne nagrody pieniężne oraz wyróżnienia dla pozostałych uczestników. Pula nagród wynosi do 8.000,00 złotych na wszystkie kategorie.
Nagrodzeni otrzymają również dyplomy pamiątkowe. O wysokości i podziale nagród zadecyduje komisja konkursowa.

VI. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenie wieńca i/lub chleba do konkursu odbywa się poprzez telefoniczne zawiadomienie pracownika Centrum Kultury Gminy Ustka pod nr tel. 515 135 677 w dni powszednie w godz. 8:00-15:00 do dnia 31 sierpnia 2020 roku.
2. O terminie i miejscu dostarczenia wieńców i chlebów organizator poinformuje telefonicznie w późniejszym terminie.
3. Każdy wieniec i chleb zostanie oznaczony numerem i oceniany anonimowo. Po przyznaniu miejsc zostanie podana informacja o autorach wieńców i chlebów.

REGULAMIN w PDF

W dniu 7 sierpnia 2020 roku o godz. 17:00 na świetlicy wiejskiej w Duninowie odbyło się I spotkanie konsultacyjne dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Duninowo i części obrębu geodezyjnego Duninowo PGR.

W spotkaniu mieli przyjemność uczestniczyć mieszkańcy wsi Duninowo jak i właściciele nieruchomości i inne osoby zainteresowane projektem planu miejscowego. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Urzędem Gminy w Ustce – Panią Małgorzatą Szymańską oraz Panią Karoliną Maciejczyk, Panią Anną Woźnicką reprezentującą Pracownię Urbanistyczno – Architektoniczną GARD, Panem Jackiem Dębczyńskim reprezentującym firmę Respublic Sp. z o.o. oraz Panią Marią Kiełb - Stańczuk – projektantką ww. planu miejscowego.

Główną tematyką wydarzenia było zaprezentowanie wstępnej koncepcji ww. planu miejscowego oraz omówienie głównego problemu jakim jest relacja pomiędzy elektrowniami wiatrowymi a zabudową mieszkalną.

Informujemy, że w miesiącu wrześniu br. odbędzie się kolejne a zarazem ostatnie spotkanie z mieszkańcami, oraz właścicielami nieruchomości dotyczące możliwości zapoznania się z projektem ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego! Liczymy na Państwa wysoką frekwencję.

Prezentacja

W dniu 15 lipca 2020 roku odbyło się XVIII Nadzwyczajne posiedzenie Sesji Rady Gminy Ustka , której przewodnim tematem było podjęcie uchwał, w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2020 rok i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2020 – 2026. 

W związku z podpisaniem umowy z dnia 9 lipca 2020 roku, z Wojewodą Pomorskim  dokonano zmian dotyczących  wprowadzenia  zadania pn. „Budowa ulicy Jodłowej wraz z oświetleniem w miejscowości Dębina finansowanego z dotacji budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”, które będzie realizowane w latach 2020 – 2021, z limitem wydatków majątkowych w 2020 roku – 100.000 zł , a w 2021 roku 1.132.890 zł

Strona 7 z 55

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

  Adresy skrzynek ePUAP:
 • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
 • /4jbdfq7891/ugustka
 • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
 • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com