Informujemy mieszkańców Gminy i wszystkich zainteresowanych, że od 24 stycznia 2022 roku w Urzędzie Gminy Ustka oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustce, załatwianie spraw i bezpośrednia wizyta będzie możliwa WYŁĄCZNIE w wyznaczonym dniu i godzinie, po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie. Zobacz szczegóły

W dniu 22 grudnia 2022 roku odbyła się XXXVI Sesja Rady Gminy Ustka w trybie on-line, na której Rada Gminy podjęła uchwały z zakresu następujących spraw:

 • spraw finansowych: zmian w budżecie Gminy Ustka na 2021 rok; wydatków budżetu gminy, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego niewygasających wydatków; uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustka na lata 2022 – 2030 oraz uchwalenia budżetu Gminy Ustka na 2022 rok.
 • spraw społecznych: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ustka na 2022 rok, jak i zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Ustka.
 • spraw inwestycyjnych: opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na terenie Gminy Ustka.
 • spraw oświatowych: utworzenia funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ustka.
 • spraw zagospodarowania przestrzennego: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Lędowo.
 • spraw gospodarki odpadami komunalnymi: pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niechodzących z pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto firma zewnętrzna przedstawiła analizę koncepcji powołania przez Gminę Ustka spółki komunalnej i prognozę jej działalności w latach 2022 – 2030.

Radni przyjęli plan pracy Komisji stałych oraz Rady na rok 2022.

Uchwały i informacje dostępne są na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Ustka w zakładce – Działalność Rady Gminy

W okresie od 24 do 31 grudnia 2021r  Przychodnia w m. Zaleskie będzie nieczynna, natomiast Przychodnia w m. Bałamątek w okresie od 24 grudnia 2021r do 5 stycznia 2022 również będzie nieczynna.

Pacjenci w tym czasie będą objęci opieką CM FCM PZU Zdrowie w Ustce przy ul. Kopernika 18. 

W dniu 24 listopada 2021 roku odbyła się XXVIV Sesja Rady Gminy Ustka, na której Rada Gminy podjęła uchwały z zakresu następujących spraw:

- spraw finansowych: zmian w budżecie oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2021 – 2029, zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy oraz ustalenie wysokości diet dla radnych Rady;
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na organizowanie publicznego transportu zbiorowego; pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- spraw społecznych: zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków; „Programu współpracy Gminy Ustka na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, jak i „Wieloletniego programu współpracy Gminy Ustka na lata 2022, 2023, 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Ustka;

- spraw inwestycyjnych - przekazania do zaopiniowania do organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Gminy Ustka;

- spraw zagospodarowania przestrzennego - uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Lędowo; zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulic w obrębie geodezyjnym Objazda oraz Bałamątek; wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Możdżanowo oraz Rowy;


Uchwały i informacje dostępne są na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Ustka w zakładce – Działalność Rady Gminy

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku zawiadamia, że od dnia 25.11.2021r. do odwołania woda z wodociągu Przewłoka nie nadaje się do spożycia przez mieszkańców, nadaje się wyłącznie do celów sanitarnych.

Wodę do spożycia można odebrać u konserwatora Pani Iwony Świerczewskiej przy ulicy Kochanowskiego 5, dodatkowo woda będzie dostarczana w pojemnikach dla celów higienicznych.

Zakład Usług Wodnych zawiadamia, że wykonuje prace na stacji i sieci wodociągowej w celu doprowadzenia wody do stanu używalności.

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje o obecności bakterii coli (wynik: 84 jtk/100ml, wartości parametryczna: 0 jtk/100 ml) w próbce wody do spożycia pobranej w dniu 23.11.2021 r. z urządzenia wodociągowego w miejscowości Przewłoka.

Uwaga: Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Trwają prace nad przywróceniem jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz.U. z 2017 r. poz. 2294.

Zbiorniki z wodą rozstawione są przy: ul.Słowackiego, Wyspiańskiego, Staffa 35-Tuwima, ul.A.Krajowej 25, Ustecka 25, Zapadłe przystanek. Kontakt pod nr tel. 59 843 00 93

Komunikat [pdf, 472kB ]
Komunikat2 [pdf, 428 kB]
Decyzja [pdf, 1.3 MB]

Projekt „Budowa drogi gminnej nr 101486G w m. Poddąbie”, w systemie zaprojektuj i wybuduj, dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Umowa o dofinansowanie nr 00089-65151-UM1100196/18 z dnia 29.08.2019

Wartość zadania: 699 682,57 zł

Dofinansowanie: 359 798,00 zł

 

 

Europejski Fundusz Rolny

Projekt „Przebudowa drogi na dz. nr 115/9, 115/2, 46/2, 29/15 obr. Zaleskie PGR i dz. nr 319/2, 359 obr. Zaleskie”, w systemie zaprojektuj i wybuduj, dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Umowa o dofinansowanie nr 00122-65151-UM1100279/20 z dnia 29.12.2020

Wartość zadania: 4 208 812,97 zł

Dofinansowanie: 2 442 000,00 zł

 

Europejski Fundusz Rolny

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne webinarium w dniu 25 października na temat: "Aktualne możliwości finansowania działań organizacji pozarządowych. Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Konkurs Interwencyjny" .

Dodatkowo poniżej link do strony z informacją o wydarzeniu:
https://www.rpo.pomorskie.eu/-/webinarium-aktualne-mozliwosci-finansowania-dzialan-organizacji-pozarzadowych-program-aktywni-obywatele-fundusz-regionalny-konkurs-interwencyjny-

Szanowni Państwo, pierwsza debata i wysłuchania w ramach prac nad Koncepcją Rozwoju Kraju 2050 odbędzie się za tydzień - 17 września, o godzinie 10:00.

Tematem debaty i wysłuchań będzie "Świat, Europa i Polska". Po debacie zapraszamy do aktywnego udziału w wysłuchaniach. To okazja do przedstawienia swoich refleksji i pomysłów dotyczących wizji Polski w roku 2050. Celem wysłuchań publicznych jest zbadanie jakie są – zdaniem obywateli i organizacji – wyzwania związane z rozwojem kraju, tak aby – w perspektywie 2050 roku – było to prosperujące i gotowe na przyszłość miejsce życia i pracy wszystkich mieszkańców.

INFORMACJE DODATKOWE:
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło prace nad Koncepcją Rozwoju Kraju 2050 – czyli wizyjnym dokumentem, który będzie kierunkowskazem w zarządzaniu rozwojem Polski. Ma to być odzwierciedlenie aktualnej wiedzy eksperckiej i oczekiwań mieszkańców Polski, zwłaszcza osób młodych. Zależy nam, aby dokument dedykowany najmłodszym pokoleniom odzwierciedlał ich punkt widzenia co do przyszłości kraju. Więcej szczegółów na temat całego procesu znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/czym-jest-koncepcja-rozwoju-kraju-2050.

  Harmonogram debat i wysłuchań:
 • piątek, 17.09 Świat, Europa, Polska;
 • czwartek, 23.09 Społeczeństwo i jakość życia;
 • piątek 1.10 Transformacja gospodarki;
 • piątek, 8.10 Środowisko i zielona transformacja;
 • piątek 15.10 Nowe technologie.
Strona 1 z 53

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

  Adresy skrzynek ePUAP:
 • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
 • /4jbdfq7891/ugustka
 • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
 • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com