Aktualności (322)

piątek, 25 październik 2019 12:52

Relacja z XI Sesja Rady Gminy Ustka.

Napisane przez

W dniu 23 października odbyła się XI Sesja Rady Gminy Ustka, na której laureat Nikodem Olejniczak otrzymał nagrodę główną zdobytą w konkursie plastyczno- literackim pn. „Ja za 20 lat” organizowanym w ramach ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019.

Następnie radni podjęli uchwały z zakresu:
- spraw planistycznych i gospodarowania mieniem komunalnym tj. uchwalenia zmiany MPZP dla nieruchomości położonej w miejscowości Charnowo w gminie Ustka, zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ustka, programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Ustka na lata 2014 - 2020,
- spraw finansowych, podatków i opłat lokalnych na 2010 rok, tj.: zmian w budżecie gminy Ustka na 2019 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2019 – 2025, podatku od nieruchomości, od środków transportowych, opłaty miejscowej opłaty uzdrowiskowej, opłaty targowej, opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Ustka, zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochrona środowiska, zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Ustka.

Rada Gminy przyjęła informacje z analizy oświadczeń majątkowych radnych, pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych za 2018 rok.

poniedziałek, 07 październik 2019 09:26

Relacja z X Sesji Rady Gminy Ustka.

Napisane przez

W dniu 27 września odbyła się X Sesja Rady Gminy Ustka, na której radni podjęli uchwały z zakresu:
- spraw planistycznych i gospodarowania mieniem komunalnym tj. uchwalenia zmiany MPZP dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Przewłoka oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Poddąbie i Rowy,
- spraw finansowych tj.: dopłat do ceny 1 m3 dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2019 – 2025, zmian w budżecie gminy Ustka na 2019 rok, określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
- oświaty tj.: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gąbinie, zmiany uchwały w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi szkół, dla których Gmina Ustka jest organem prowadzącym, planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ustka i inne organy oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku, zasad wynagradzania nauczycieli.

Rada Gminy w głosowaniu tajnym dokonała wyboru ławników do orzekania w sądach powszechnych w Słupsku na okres kadencji 2010 – 2023, oraz rozpatrzyła skargi na działalność Sołtysów z dnia 30 lipca 2019 roku i 16 sierpnia 2019 roku oraz informację o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Urzędzie Gminy Ustka.

Rada Gminy przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.

piątek, 13 wrzesień 2019 08:04

Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Napisane przez

W dniu 01 września 2019 roku Pani Anna Sobczuk - Jodłowska Wójt Gminy Ustka w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczyła medale za długoletnie pożycie małżeńskie Państwu Barbarze i Leszkowi Petryczkiewicz. Uroczyste wręczenie medali nastąpiło po mszy świętej w intencji jubilatów w Kościele Rzymskokatolickiej Parafii Wojskowej p/w Św. Marka Ewangelisty w Lędowie.

Państwo Petryczkiewicz Jubilaci osiedlili się na terenie naszej gminy w latach 70-tych ubiegłego wieku, tj. w roku 1971, a przybyli ze Szczecina. Zawodowo - Pani Barbara pracowała w Przedszkolu Garnizonowym, a Pan Leszek był zatrudniony w Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej w Lędowie. Od 1982 roku  P. Leszek, a od 2001 roku P. Basia od 2001 - przebywają na zasłużonych emeryturach. W latach 2015-2019 Pan Leszek był Sołtysem Sołectwa Lędowo. Mają syna Macieja, córkę Magdalenę, synową Danutę i zięcia Mariusza oraz wnuki Oliwię i Michała. Uroczystość przebiegła w miłej, rodzinnej atmosferze, z wieloma wspomnieniami i refleksjami, żartami i życiowymi opowiadaniami.

Życzymy Państwu Barbarze i Leszkowi zdrowia i samych szczęśliwych dni!

Posiedzenie V Sesji Rady Seniorów Gminy Ustka odbędzie się w dniu 11 września 2019 roku o godz.1000 / w Sali Obrad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24/p. Nr 112/

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji,
2) zatwierdzenie prawomocności obrad,
3) przedstawienie porządku obrad,
4) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

2. Zmiana w składzie osobowym Rady Seniorów.

3. Interpelacje i zapytania.

4. Dostępność usług medycznych dla seniorów w Gminie Ustka..

5. Wspieranie działań na rzecz tworzenia, rozwoju i usprawnienia opieki nad seniorami, kontynuowanie akcji na rzecz darmowych szczepień i badań profilaktycznych dla seniorów

6. Przedstawienie aktywnej mapy zagrożeń - spotkanie z Komendantem Policji w Ustce.

7. Spotkanie z sołtysami Gminy Ustka, omówienie aktualnych problemów seniorów. - informacja dotycząca organizacji konkursu "Srebrne serce" w ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce projektu "Srebrna sieć"..

8. Wnioski Rady Seniorów Gminy Ustka do budżetu Gminy Ustka na rok 2020.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i informacje, zakończenie obrad.

poniedziałek, 02 wrzesień 2019 14:37

Relacja z IX Sesji Rady Gminy Ustka z dnia 30 sierpnia 2019 roku.

Napisane przez

W dniu 30 sierpnia odbyła się IX Sesja Rady Gminy Ustka, na której w pierwszej kolejności podziękowano za dotychczasową współpracę Pani Marii Siudek Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Zaleskich w związku z przejściem na emeryturę.

W dalszej części obrad Rada Gminy podjęła uchwały z zakresu spraw planistycznych, tj. przystąpienia do sporządzenia MPZP dla obszaru obejmującego obręb geodezyjny Pęplino, gmina Ustka oraz zmiany MPZP dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Przewłoka – Osiedle gmina Ustka,

Radni podjęli uchwały z zakresu spraw finansowych w następujących sprawach : udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ustka, udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na organizowanie publicznego transportu zbiorowego, zawarcia umowy partnerskiej w celu wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1112G Ustka – Objazda etap 2”, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2019 – 2025 i zmian w budżecie gminy Ustka na 2019 rok.

Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie regulaminów : utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustka oraz korzystania z gminnych wiat piknikowych zlokalizowanych na terenie Gminy Ustka.

Radni rozpatrzyli skargi na działalność Wójta Gminy Ustka z dnia 30 lipca 2019 roku i 29 lipca 2019 roku oraz zlecili Komisji Rewizyjnej dokonanie kontroli w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Sołtysów oraz rozpatrzenia informacji o ujawnionych okolicznościach wskazujących naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Urzędzie Gminy Ustka.

Rada Gminy upoważnienia Wójta Gminy Ustka do podpisania umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Ustka a Gminą i Miastem Dobczyce oraz przyjęła informację o zaawansowaniu inwestycji zaplanowanych w budżecie na 2019 rok.

piątek, 30 sierpień 2019 07:47

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Ustka

Napisane przez

W dniu 30 sierpnia 2019 roku Sesja Rady Gminy Ustka będzie transmitowana w internecie
pod tym adresem już od godz. 11.00.

Porządek Obrad

Projekty uchwał

środa, 28 sierpień 2019 08:26

Piknik w Przewłoce

Napisane przez

W dniu 24.08.2019 roku odbył się piknik rodzinny w Przewłoce. W słonecznej aurze, zarówno na dzieci jak i dorosłych czekało mnóstwo atrakcji.

Nie zabrakło wspólnych konkursów dla rodziców i ich pociech. Zwycięzcy zostali nagrodzeni upominkami.

Wśród atrakcji nie mogło zabraknąć kulinarnych smakołyków takich jak: grochówka, kiełbasa z ogniska, chleb z pysznym smalcem. Na deser każdy mógł skosztować pyszne ciasta, napić się kawy, herbaty lub innych orzeźwiających napojów.

Organizatorzy oraz mieszkańcy dziękują sponsorom za hojność.

poniedziałek, 05 sierpień 2019 09:31

VIII Sesja Rady Gminy Ustka

Napisane przez

W dniu 31 lipca odbyła się VIII Sesja Rady Gminy Ustka, na której Rada w pierwszej kolejności powołała  Skarbnika Gminy Ustka - Panią Jadwigę Dic.

W dalszej części obrad Rada Gminy podjęła uchwały z zakresu spraw planistycznych, gospodarowania  gruntami i gospodarki komunalnej tj. przystąpienia do sporządzenia MPZP dla obszarów obejmujących obręby geodezyjne: Duninowo, Możdżanowo i Starkowo,    zmiany MPZP działek Nr 247, 249 i 251/2 położonych w obrębie geodezyjnym Rowy, gmina Ustka, zmiany uchwał  w sprawie nadania nazw ulic w obrębie geodezyjnym Objazda w miejscowości Bałamątek oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Ustka  dotyczących   utworzenia uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej Rowy, w skład którego wejdą sołectwa Rowy, Dębina, Objazda, Machowinko.

Radni podjęli uchwały z zakresu spraw oświatowych tj. : przejęcia przez Gminę Ustka Szkoły Podstawowej w Gąbinie, Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę w szkołach na terenie Gminy Ustka, Regulaminu stypendium Wójta Gminy Ustka dla szczególnie uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach znajdujących się na terenie gminy Ustka oraz zasad przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów.

Dokonano zmian w budżecie gminy Ustka na 2019 rok i postanowiono zasięgnąć od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników, przyjęto  regulamin korzystania z gminnych wiat piknikowych zlokalizowanych na terenie Gminy Ustka oraz rozpatrzono  skargi na działalność Wójta Gminy Ustka z dnia 26 czerwca 2019 roku i z dnia 22.07.2019 roku.

W dniu 6  lipca 2019  roku o godzinie 11:00 Pani Wójt  Anna Sobczuk-Jodłowska przywitała uczestników rajdu. Życząc udanej zabawy poprosiła o przygotowanie się do startu, podała do wiadomości informacje dla uczestników istotne pod względem organizacyjnym i o godzinie 11:05 rozległ się strzał ze startera oznajmiający rozpoczęcie XXIV Ogólnopolskiego Rajdu Rowerowego Szlakiem Zwiniętych Torów. Na początku ul. Armii Krajowej stanęło ponad 60  uczestników. Rowerzystom towarzyszyła deszczowa pogoda, ale wyśmienite humory, towarzyszące jadącym wystarczyły by rajd zakończyć szczęśliwie. Trasę do Poddąbia urozmaiciły konkurencje na stacyjce w Dębinie gdzie rozegrano rzutki do tablicy DART.  Uwieńczeniem trudu przejazdu 17 km był syty posiłek w postaci gorącej grochówki, chleba ze smalcem, ogórków, ciasta jogurtowego. Można było upiec sobie kiełbaskę na ognisku. W Poddąbiu rozegrano kolejne konkurencje między innymi: strzały do bramki, przeciąganie liny, slalom rowerowy, rzuty do kosza. Konkurencje prowadziło STS „KLIF” oraz wolontariusze.
Każdy z rajdowiczów biorący udział w zabawach otrzymywał nagrodę, a te były przeróżne , namioty, torby turystyczne, plecaki, ręczniki wiele innych. Tradycyjnie, każdy z uczestników otrzymał koszulkę. Przysłowiową „wisienką na torcie” było losowanie nagrody głównej - roweru górskiego ufundowanego przez Firmę Monika Brandt.
Nagrody trafiły również do najmłodszego uczestnika jadącego samodzielnie, najmłodszego uczestnika jadącego w siodełku, dla najwierniejszego uczestnika, jak również  najstarszej uczestniczki i uczestnika rajdu. Na zakończenie pani Wójt- Anna Sobczuk - Jodłowska podziękowała wszystkim za udział w imprezie. Sponsorami imprezy byli: Firma Monika Brandt oraz Stowarzyszenie Turystyczne Gminy Ustka „KLIF”.
Rajd nie odbyłby się bez pomocy: służb mundurowych, Karczmy „U Julki” z Poddąbia za przygotowanie zupy grochowej, smalcu, ogórków; Piekarni Domino za upieczenie ciast, Firmie BUSMED za zabezpieczenie medyczne. Organizatorom zabaw sportowych i uczniom-wolontariuszom, którzy pomagali w prowadzeniu konkurencji oraz członkom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ustka za techniczne i perfekcyjne zabezpieczenie rajdu -serdecznie dziękujemy! Do zobaczenia za rok

14 czerwca przy Centrum Kultury Gminy Ustka odbyła się impreza dla dzieci z obszaru Gminy. Stanowiła ona podsumowanie konkursu dla szkół na pracę związaną z gminą. Wszystkie dzieła naszych uczniów zaprezentowano podczas festynu. Nagrodzono również zwycięzców, w tym klasy z placówek działających z Objeździe i Charnowie, które otrzymały zestawy doświadczalne oraz gry, koszulki i kubki.
Uczestnicy imprezy mogli wygrać upominki również podczas konkursu z wiedzy o gminie Ustka zorganizowanym podczas wydarzenia. Ponadto organizator zapewnił słodkości i zabawki dmuchane. Wydarzenie było organizowane w ramach zadania grantowego Ochotniczą Straż Pożarną z Duninowa, która sfinansowała je w ramach zadania grantowego pt. Organizacja imprezy dla najmłodszych mieszkańców gminy Ustka pn.: ZABAWY Z KULTURĄ I PRZYRODĄ, objętego projektem grantowym Słowińskiej Grupy Rybackiej pn.: Organizacja wydarzeń dla lokalnej społeczności obszaru Słowińskiej Grupy Rybackiej polegających na popularyzacji dziedzictwa lokalnego finansowanego z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Strona 2 z 23

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
  2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
  3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…