Projekty (15)

Asystent ucznia

Gmina Ustka otrzymała grant na realizację projektu pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkole Podstawowej w Zaleskich”. Grant ten zostanie wykorzystany na pokrycie kosztów zatrudnienia w szkole tzw. „asystenta” (ASPE) na okres 10 m-cy.

Asystent udzieli wsparcia uczniowi/uczniom, którzy mają trudności w samodzielnym funkcjonowaniu w szkole, w komunikowaniu się, prezentują zachowania agresywne czy inne wynikające z niskich kompetencji społecznych.

Realizacja celów projektu jest dwutorowa:
- poprawa funkcjonowania ucznia w zespole klasowym, zwiększenie aktywności własnej dziecka, budowanie samodzielności i kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka;
- zbudowanie w asystencie świadomości celu edukacji włączającej, którym jest tworzenie włączającej społeczności szkolnej, ponadto wypracowanie dobrych praktyk w zakresie współpracy ASPE z kadrą nauczycielską i pedagogiczną.

Projekt będzie realizowany do 28 lutego 2023 roku. Kwota grantu wynosi 20 412,00 zł.

W skali kraju, zebrane w trakcie projektu doświadczenia i przeprowadzone badania zostaną użyte do:

- przygotowania założeń prawnych oraz opisu kwalifikacji „asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami”,
- wprowadzenia opisu kwalifikacji ASPE do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
- opracowania zasady finansowania i organizacji pracy ASPE,
- opracowania programu i scenariuszy szkoleń dla asystentów i kadry szkół zatrudniających ASPE,
- przygotowania pierwszej grupy 640 ASPE do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty

Asystent ucznia

 

logotypy

Dnia 15 maja 2021 roku Gmina Ustka podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa muszli koncertowej w Rowach wraz z wyposażeniem”.

  Przedmiotem projektu jest przebudowa muszli koncertowej - sceny plenerowej – w miejscowości Rowy. Planowany zakres prac obejmuje:
 1. budowę stałego zadaszenia opartego na konstrukcji kratownicowej, pokrytej blachą trapezową,
 2. wybudowanie ściany zamykającej scenę,
 3. montaż pochylni dla osób niepełnosprawnych umożliwiającej dotarcie na scenę tym osobom,
 4. wykonanie muralu na ścianie sceny oraz drobnych elementów architektonicznych nawiązujących do całego kształtu sceny – statku rybackiego,
 5. montaż koszy na śmieci – 6 szt.
 6. dostawę sprzętu nagłaśniającego sceny: nagłośnienia mobilnego, monitorów odsłuchowych, miksera cyfrowego, mikrofonów dynamicznych scenicznych, okablowania
 7. montaż systemu monitoringu wizyjnego

Termin realizacji przedsięwzięcia - od maja 2021 do listopada 2021 roku.

Całkowita szacowana wartość przedsięwzięcia to koszt 248 843,15 zł brutto.

Źródła finansowania: środki z Europejskiego Funduszu Rybackiego 211 516,00 zł, co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych. Wkład własny wnioskodawcy to kwota 37 327,15 zł, co stanowi 15 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Wartość zadania po zrealizowaniu wyniosła: 401 524,26 zł
Wartość wkładu własnego wnioskodawcy wyniósł: 190 008,26 zł

Projekt „Budowa drogi gminnej nr 101486G w m. Poddąbie”, w systemie zaprojektuj i wybuduj, dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Umowa o dofinansowanie nr 00089-65151-UM1100196/18 z dnia 29.08.2019

Wartość zadania: 699 682,57 zł

Dofinansowanie: 359 798,00 zł

 

 

Europejski Fundusz Rolny

czwartek, 14 październik 2021 12:06

Przebudowa drogi w m. Zaleskie dofinansowana.

Napisane przez

Projekt „Przebudowa drogi na dz. nr 115/9, 115/2, 46/2, 29/15 obr. Zaleskie PGR i dz. nr 319/2, 359 obr. Zaleskie”, w systemie zaprojektuj i wybuduj, dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Umowa o dofinansowanie nr 00122-65151-UM1100279/20 z dnia 29.12.2020

Wartość zadania: 4 208 812,97 zł

Dofinansowanie: 2 442 000,00 zł

 

Europejski Fundusz Rolny

wtorek, 12 październik 2021 10:59

Wsparcie dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR!

Napisane przez

Logotyp

4 października br ruszył nabór wniosków w programie wsparcia dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Pandemia Covid-19 pokazała wiele problemów a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienie w dostępie do Internetu, co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń. W ramach projektu możliwe jest sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego oraz dwuletni dostęp do Internetu. W projekcie mogą brać udział Mieszkańcy następujących miejscowości terenu Gminy Ustka:

 • Dominek,
 • Duninowo,
 • Gąbino,
 • Objazda,
 • Wytowno,
 • Zimowiska.
 • Zaleskie

Chętnych Mieszkańców zapraszamy do Urzędu Gminy Ustka, pokój 109, telefon: 59 815 24 51. Projekt jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

logotyp

logotypy

Przedmiotem projektu jest opracowanie i wydanie książki o charakterze albumowym prezentującej obszar, ludzi i ich losy, dzieje i wydarzenia Gminy Ustka. Publikacja ta będzie miała na celu promocję obszaru SGR – Gminę Ustka, jej walorów, bogactwa historycznego, kulturowego, przyrodniczego i krajobrazowego oraz społecznego. Szczególne znaczenie dla edycji tego wydawnictwa jest jubileusz 45 - lecia funkcjonowania Gminy Ustka jako jednostki samorządowej w przestrzeni naszego kraju.

W celu opracowania publikacji wykorzystane zostaną materiały, zdjęcia, teksty i dokumenty mieszkańców gminy, tych obecnie mieszkających jak i tych, którzy z różnych przyczyn opuścili jej teren.

Autorami tekstów zamieszczonych w książce będą historycy oraz ludzie znający dzieje i kulturę obszaru gminy. W książce zostanie wykorzystanych wiele fotografii, dokumentujących zarówno „sferę materialną” – zabytki, miejsca pamięci, pomniki itd., jak i sferę społeczną – wydarzenia, spotkania, imprezy, ludzie, szczególni ci powiązani z rybackim charakterem gminy Ustka.

Podnoszenie i promowanie kultury obszaru objętego LSROR nie polega tylko na banerach czy filmach promocyjnych. Na przestrzeni wieków to książka stanowiła nie tylko efekt ale również sam obiekt kultury materialnej i niematerialnej. Książka stanowi obiekt kultury, bo stanowi o rozwoju nie tylko intelektualnym, ale również sama staje się nośnikiem kultury, ponieważ niesie w swojej treści informacje kształtujące postawy, informujące oraz przekazujące wiedzę i tradycje.

Dlatego też planowana monografia dotycząca części obszaru objętego LSROR – terenu Gminy Ustka w znakomity sposób wpisuje się w promocję obszaru i kultury Słowińskiej Grupy Rybackiej.

W ramach planowanej operacji przewidziane zostało również zorganizowanie wydarzenia, którego celem będzie uhonorowanie wszystkich, którzy brali udział w przygotowaniu tej monografii. Ze względu na fakt, iż w tym długotrwałym procesie zaangażowanych jest wielu mieszkańców przekazujących materiały w postaci fotografii, wspomnień, zapisków czy też innych dokumentów, wspierają ideę powstania tej monografii. To szczególnie dla nich, jako niemal współautorów dzieła, przygotowane będzie spotkanie promujące obszar oraz monografię. Wspólne dzieło, którego przesłaniem będzie podnoszenie wartości kulturowych obszaru opartych o wydarzenia, miejsca i ludzi, zgromadzi mieszkańców obszaru, co przyczyni się do promocji nie tylko samej monografii, ale również do promocji całego obszaru LSROR. Szczególnym wyrazem lokalnej kultury mieszkańców jest wpisane w losy tych ziem oraz ludzi przywiązanie do tradycji rybackich.

 • Termin realizacji przedsięwzięcia - od maja 2021 do października 2021 roku.
 • Całkowita wartość przedsięwzięcia to koszt 52 770,00 zł brutto.
 • Źródła finansowania: środki z Europejskiego Funduszu Rybackiego 44 854,00 zł, co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych. Wkład własny wnioskodawcy to kwota 7 916,00 zł, co stanowi 15 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Publikacja będzie bezpłatna.

środa, 14 październik 2020 08:49

Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Napisane przez

Zakup sfinansowany w ramach projektu zdalna szkoła plus

Na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 8390030153 z 27 maja 2020 roku, w ramach programu „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Gmina Ustka dokonała zakupu 32 laptopów do zdalnego prowadzenia zajęć edukacyjnych. Laptopy trafiły do szkół podstawowych z terenu Gminy Ustka: do Szkoły Podstawowej im. Por. W. Dzięgielewskiego w Zaleskich – 10 sztuk, do Szkoły Podstawowej im. Ziemi Usteckiej w Charnowie – 8 sztuk oraz do Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Objeździe – 14 sztuk.

Na realizację tego zadania Gmina Ustka uzyskała wsparcie w wysokości 75 000,00 zł.

Zakup sfinansowany w ramach projektu zdalna szkoła

Na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 207/2020 z 15 kwietnia 2020 roku, w ramach programu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” Gmina Ustka dokonała zakupu 28 laptopów do zdalnego prowadzenia zajęć edukacyjnych. Laptopy trafiły do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Ustka: do Szkoły Podstawowej im. Por. W. Dzięgielewskiego w Zaleskich – 8 sztuk, do Szkoły Podstawowej im. Ziemi Usteckiej w Charnowie – 7 sztuk oraz do Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Objeździe – 13 sztuk.

Na realizację tego zadania Gmina Ustka uzyskała wsparcie w wysokości 60 000,00 zł.

czwartek, 06 grudzień 2018 13:43

Dofinansowane Projekty

Napisane przez

logotypy

logotypy

logotypy

YOUFFE: - YOUng Friends For Europe w ramach Programu Europa dla Obywateli, we współpracy z Partnerami z zagranicy

Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego

Realizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Gminie Ustka

Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Gminie Ustka

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Wsparcie dla rodzin byłych pracowników PGR

Dofinansowane zadanie - Budowa drogi gminnej nr 101486G w m. Poddąbie

Przebudowa drogi w m. Zaleskie

Gmina Ustka zrealizowała zadanie pn. „Badania mikrobiologiczne i ocena wizualna wody kąpielisk morskich na terenie Gminy Ustka”, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji celowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowalny zadania: 8 331,30 PLN
Kwota dofinansowania: 4 165,00 PLN

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Strona 1 z 2

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

  Adresy skrzynek ePUAP:
 • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
 • /4jbdfq7891/ugustka
 • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
 • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com