Aktualności (314)

Powiaty augustowski, tomaszowski, kartuski, miasto Nowy Sącz oraz gminy: Płońsk i Chełmiec to liderzy Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2018, organizowanego przez Związek Powiatów Polskich.

ZPP przyznał też tytuły Super Powiat i Super Gmina 2018, które otrzymały powiat elbląski, kędzierzyńsko-kozielski, poznański, miasta Legnica, Bolesławiec i Stronie Śląskie oraz gmina Ustka.

Poniżej podajemy pełną listę zwycięzców Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2018 (prowadzonego przez Związek Powiatów Polskich), w podziale na poszczególne rodzaje jednostek samorządu terytorialnego:Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów to bezpłatny i dobrowolny konkurs prowadzony przez Związek Powiatów Polskich. Oceniając samorządy, eksperci ZPP wydają opinię według wielu kryteriów ujętych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne.

Kolejność na liście wyróżnionych uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz od zrealizowanych działań.

Konkurencja ta jest jedyna w swoim rodzaju. Ranking jest bowiem aktualizowany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line i trwa na okrągło – przez cały rok.

Dodatkowo lider rankingu na koniec roku otrzymuje prestiżowy tytuł: „Dobry Polski Samorząd”.

Związek Powiatów Polskich przyznaje też tytuły Super Powiat i Super Gmina tym samorządom, które „uzyskały największy procentowy udział realizacji wszystkich kategorii zawartych w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów”. Ma to być więc „rodzaj uhonorowania mistrzów wśród samorządowych liderów”. Za 2018 r. owe tytuły otrzymały:

 • Powiaty do 60 tys. mieszkańców - Powiat Elbląski
 • Powiaty do 120 tys. mieszkańców - Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
 • Powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców - Powiat Poznański
 • Miasta na prawach powiatu - Legnica
 • Gminy miejskie i miejsko-wiejskie: Miasto Bolesławiec ex eaquo Miasto Stronie Śląskie
 • Gminy wiejskie: Gmina Ustka

Źródło: samorzad.pap.pl

środa, 23 styczeń 2019 14:47

Kocia historia...

Napisane przez

na początku stycznia, podczas przyjęć interesantów Pani Anna Sobczuk-Jodłowska, Wójt Gminy Ustka przyjęła Panią, która zwróciła się z prośbą o pomoc wyjątkową - bo nie dla siebie. Chodziło o wolnożyjące koty na terenie ogródków działkowych w Zimowiskach a raczej o ich.... małe, głodne brzuszki, których sama nie była w stanie wykarmić. Kotów jest sporo a karma dla nich wszystkich kosztuje... Zwróciła się o pomoc do gminy. I tak narodził się pomysł!!! Pani Wójt ogłosiła: robimy zbiórkę karmy dla kotów!!!
Dzieci i młodzież z gminnych szkół wzięły sprawy w swoje ręce! I to był genialny pomysł. Efektem ich działań było zorganizowane w dniu dzisiejszym spotkanie, na którym Pani Wójt wraz z grupą młodzieży wręczyła opiekunce zwierzaków aż 147 kg karmy!!! W asyście pięknych i  szerokich uśmiechów wzruszeniu nie było końca, nawet ktoś łezkę w oku miaaał... Dziękujemy serdecznie kochanym uczniom ze szkół gminnych i wspaniałym nauczycielom za zebranie tak olbrzymiej ilości karmy. Dziękujemy za tak szybki odzew i chęć niesienia pomocy naszym małym zwierzakom, które sobie upodobały naszą gminę. Wasze wielkie serca przełożyły się na wielki sukces, z którego najbardziej zadowolone będą kociaki. DZIĘKUJEMY!!!

Uprzejmie zapraszam na III posiedzenie Sesji Rady Gminy Ustka w dniu 25 stycznia 2019 roku o godz.1100 /piątek/ w Sali Obrad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24/p. Nr 112/

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji
  2. zatwierdzenie prawomocności obrad
  3. przedstawienie porządku obrad
  4. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Lędowo, gmina Ustka,
  2. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXV.330.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Duninowo PGR, gmina Ustka,
  3. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr V/20/2001 Rady Gminy Ustka z dnia 27 kwietnia 2001 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka w obszarze obejmującym działki Nr: 27/17; 27/18 położone w miejscowości Wytowno,
  4. nadania nazwy traktu w miejscowości Rowy,
  5. nadania nazwy ulicy w miejscowości Rowy,
  6. nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Objazda w miejscowości Bałamątek,
  7. warunków bonifikat od opłat jednorazowych oraz opłat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Ustka w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat,
  8. zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustka na lata 2019-2025,
  9. zmian w budżecie gminy Ustka na 2019 rok,
  10. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ustka i inne organy oraz określenie granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku,
  11. planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Ustka,
  12. przyjęcia „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Ustka na lata 2019 – 2021”,
  13. przyjęcia „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 60 roku życia, zamieszkałych na terenie gminy Ustka,
  14. przekazania do zaopiniowania do organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Ustka,
  15. wyrażenia woli współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Ustka, a Miastem i Gminą Dobrzyce,
  16. dopłat do ceny 1 m 3 dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
 4. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Ustka  na 2019 rok.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Zakończenie obrad

Link do projektów uchwał na sesję

Link do transmisji na żywo

„Żeby poznać człowieka, trzeba całego życia;
Żeby się z nim pożegnać – i wieczność za krótka”

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęłam wiadomość o tragicznej śmierci

Pana Pawła Adamowicza,

wieloletniego Prezydenta Miasta Gdańska.
14 stycznia 2019 roku zarówno Gdańsk, jak i my wszyscy,
straciliśmy oddanego swojej służbie wybitnego samorządowca,
który z niezwykłą trafnością i wyczuciem godnym naśladowania,
przekuwał idee samorządu stworzone po 89’
przez Profesorów Michała Kuleszę, Jerzego Regulskiego oraz Jerzego Stępnia,
na czyny podnoszące rangę Miasta Gdańska i jakość życia jego społeczności.

W tym tragicznym dniu
straciliśmy nie tylko cieszącego się uznaniem w Polsce i Europie samorządowca
i polityka, ale również człowieka o wielkim sercu i ogromnej życzliwości, który nigdy
nie zapominał o tych, dla których misję swą pełnił – o drugim człowieku.

Łącząc się w bólu,
Rodzinie, Przyjaciołom, Współpracownikom oraz Mieszkańcom Miasta Gdańska
wyrazy szczerego współczucia z powodu niepowetowanej straty,
w imieniu własnym,
pracowników Urzędu Gminy Ustka oraz mieszkańców Gminy Ustka
składa

Anna Sobczuk - Jodłowska
Wójt Gminy Ustka


Informujemy, iż w Urzędzie Gminy Ustka od dnia 16 stycznia do dnia pogrzebu wystawiona będzie Księga Kondolencyjna, w której można złożyć wpis.

piątek, 28 grudzień 2018 09:33

II Sesja Rady Gminy Ustka

Napisane przez

II Sesja Rady Gminy Ustka

W dniu 20 grudnia  odbyła się II Sesja Rady Gminy Ustka, na której radni uchwalili budżet gminy Ustka na 2019 rok oaz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2025.
 
Ponadto Rada Gminy podjęła uchwały z zakresu spraw finansowych tj. zmian  w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2018-2024, budżecie gminy Ustka na 2018 rok, wydatków budżetu gminy, które w 2018 toku nie wygasają  z upływem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego tych niewygasających wydatków,  zmiany uchwały dotyczącej dopłat do ceny 1 m3  odprowadzanych ścieków oraz dopłat do 1 m 3 odprowadzanych ścieków, podwyższenia kryterium dochodowego dla celów przyznania pomocy finansowej na zakup posiłków i zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania,

Rada Gminy podjęła również uchwały z zakresu gminnych programów  tj. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ustka na 2019 rok, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ustka na rok 2019, ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Radni dokonali zmiany uchwał w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska oraz w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Ustka. Rada Gminy podjęła Stanowisko dotyczące ewentualnego współdziałania z Powiatem Słupskim przy zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1112G Ustka – Objazda. Na zakończenie obrad Pani Wójt i Pan Przewodniczący Rady Gminy  złożyli życzenia i gratulacje Panu Ryszardowi Molendzie z okazji 30 –letniego pełnienia funkcji sołtysa  w sołectwa Dębina.  

W dniu dzisiejszym Prezes Uzdrowiska Ustka Sp. z o.o. Łukasz de Lubicz-Szeliski przedłużył umowę z Wójtem Gminy Ustka, Panią Anną Sobczuk-Jodłowską.

Dzięki tej umowie usteccy seniorzy, którzy są posiadaczami "Karty Seniora Gminy Ustka" mogą w dalszym ciągu korzystać w promocyjnej cenie z poniższych pakietów zabiegowych w SPA & Medical Resort - Hotel Grand Lubicz:

Pakiet kardiologiczny o wartości 120zł:
- Konsultacja z fizjoterapeutą x1
- Inhalacja solankowa lub z olejkiem x3
-Terapeutyczny seans antydepresyjny-światłoterapia lampami Fotovita x2
- Gimnastyka na sali x2
- Zajęcia jogi x2
- Gimnastyka w basenie solankowym x3

Pakiet neurologiczny o wartości 220zł:
- Wizyta lekarska x1
- Gimnastyka na sali / w basenie solankowym x5
- Wirówka kończyn górnych x3
- Wirówka kończyn dolnych x3
- Zabiegi z fizykoterapii x5

Pakiet reumatyczny o wartości 158zł:
- Wizyta lekarska x1
- Kąpiel: (do wyboru)
solankowa, perełkowa, borowinowa x3
- Okład Fango lub Borowinowy x2
- Lampa Solux / Pileroterapia / Krioterapia x5

Pakiet zdrowy kręgosłup o wartości 116zł:
- Konsultacja z fizjoterapeutą x1
- Lampa Solux lub okład Fango x3
- Gimnastyka na sali lub w basenie solankowym x5
- Fizykoterapia x3

Pakiet antystresowy o wartości 130zł:
- Konsultacja z fizjoterapeutą x1
- Terapeutyczny seans antydepresyjny-światłoterapia lampami Fotovita x5
- Aromatyczna kąpiel perełkowa x3
- Okład borowinowy x2
- Grota solna x3

Sprawdź szczegóły:
www.grandlubicz.pl/grand-lubicz/medical

Dodatkowe informacje:
- Medical Resort (codziennie od 8:00 do 19:00)
- Telefon: 59 841 82 30
- E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Wszelkie informacje oraz niezbędne dokumenty można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustce pok. 15.

czwartek, 20 grudzień 2018 08:53

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Ustka

Napisane przez

W dniu 20 grudnia Sesja Rady Gminy Ustka będzie transmitowana w internecie na kanale Youtube Gminy Ustka.
Zapraszamy do śledzenia transmisji pod tym adresem:
https://www.youtube.com/channel/UCuuap0DbYiw-HD5qz3XDcTQ
już od godz. 10.00.

piątek, 30 listopad 2018 13:47

Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Napisane przez

Złote gody

W dniu 24 listopada 2018 roku Pani Anna Sobczuk - Jodłowska Wójt Gminy Ustka w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczyła medale za długoletnie pożycie małżeńskie Państwu Barbarze i Zenonowi Dudek. Uroczystość Złotych Godów odbyła się w sali ślubów Urzędu Miasta Ustka. Jubilaci osiedlili się na ternie gminy Ustka w roku 1968, w Przewłoce mieszkają od 1988 r. Mają dwóch synów Krzysztofa i Rafała. Obecnie przebywają na emeryturach. Uroczystość przebiegła w miłej i radosnej atmosferze, z wieloma wspomnieniami i refleksjami. Życzymy Państwu Barbarze i Zenonowi zdrowia i samych szczęśliwych dni!

piątek, 23 listopad 2018 07:41

I Sesja Rady Gminy Ustka

Napisane przez

Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Gminy Ustka zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Słupsku odbyła się w dniu 21 listopada br. W sesji uczestniczył Pan Piotr Müller Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Obrady otworzył i prowadził w pierwszej części radny senior Pan Jerzy Moch.

Sesja rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania hymnu Polski, po którym dokonały się ślubowania radnych, wybrano Przewodniczącego Rady Gminy Ustka w osobie Pana Wacława Laskowskiego.

W dalszej kolejności ślubowanie złożyła Wójt Gminy Ustka, Pani Anna Sobczuk – Jodłowska. Uczestniczący w Sesji Minister Pan Piotr Müller złożył serdeczne gratulacje zaprzysiężonym radnym oraz Pani Wójt.

W wyniku głosowania ustalony wcześniej porządek obrad został rozszerzony o wybór wiceprzewodniczących rady, powołania komisji rady, ustalenia wysokości diet dla radnych, wynagrodzenia dla Wójta Gminy.

Wiceprzewodniczącymi rady zostali Pan Jerzy Moch oraz Pani Danuta Charko.

Po przeprowadzonych głosowaniach składy poszczególnych komisji przedstawiają się następująco:

KOMISJA REWIZYJNA
PRZEWODNICZĄCY: MARIAN KORBIEL
Wiceprzewodniczący:KRZYSZTOF POŹNIAK
LESZEK KONARZEWSKI
JAN NIEŚCIORUK

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
PRZEWODNICZĄCY: KRZYSZTOF POŹNIAK
Wiceprzewodniczący: MARIAN KORBIEL 
LESZEK KONARZEWSKI
JAN NIEŚCIORUK

KOMISJA BUDŻETOWO – ROLNA, ROZWOJU GOSPODARCZEGO, MIENIA KOMUNALNEGO, PLANOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA
PRZEWODNICZĄCY: JERZY MOCH
Wiceprzewodniczący: RAFAŁ BIAŁEK
DANUTA CHARKO
KATARZYNA WYŁUPEK

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ, SPRAW SOCJALNYCH, PRZESTRZEGANIA PRAWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
PRZEWODNICZĄCY: JUSTYNA PETRUS – ZARZYCKA
Wiceprzewodniczący: DANUTA KALETA
STEFAN GRUSZCZYŃSKI
SŁAWOMIR FUDALA
EDYTA SALWOWSKA
DOROTA SZMIT

KOMISJA UZDROWISKOWA
PRZEWODNICZĄCY: STEFAN GRUSZCZYŃSKI
Wiceprzewodniczący: SŁAWOMIR FUDALA
JUSTYNA PETRUS – ZARZYCKA
DANUTA KALETA
EDYTA SALWOWSKA
DOROTA SZMIT

Zachęcamy do obejrzenia przebiegu sesji...

czwartek, 22 listopad 2018 14:15

Inauguracyjne posiedzenie I Sesji Rady Seniorów Gminy Ustka

Napisane przez

Rada Seniorów

Wybory do Rady Seniorów Gminy Ustka były jednym z elementów realizacji projektu Srebrna Sieć, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 06. Integracja Działanie 06.02. Usługi Społeczne Poddziałanie 06.02.02. Rozwój Usług Społecznych. Projekt realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce w okresie od maja br. do grudnia 2020 roku.

Inauguracyjne posiedzenie I Sesji Rady Seniorów Gminy Ustka

Skład Rady Seniorów Gminy Ustka:

 1. Czucha Krystyna
 2. Fudala Jadwiga
 3. Jarczyński Marian
 4. Kardaś Jadwiga
 5. Kot Stanisława
 6. Kublik Ewa
 7. Lisiak Elżbieta
 8. Moch Walentyna
 9. Otowicz Elżbieta
 10. Tomaszewski Henryk
Strona 3 z 23

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
 2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
 3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…