Aktualności (339)

Thursday, 01 September 2022 11:32

Wręczenie medali za długoletnie pożycie

Written by

Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Piękna uroczystość odbyła się 31 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Ustka. Pani Wójt Anna Sobczuk-Jodłowska w imieniu Prezydenta RP wręczyła Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie aż 3 parom. Medale otrzymali:
Państwo Zofia i Józef Bobińscy z Wodnicy, którzy w tym roku obchodzili Diamentowe Gody, czyli 60-lecie zawarcia związku małżeńskiego oraz dwie pary obchodzące Złote Gody, które przysięgę małżeńską zawarły 50 lat temu: Państwo Maria i Tadeusz Wierzbiccy z Wodnicy oraz Państwo Maria i Henryk Drozd z Gąbina.

Dostojni Jubilaci wraz z medalami otrzymali z rąk Pani Wójt listy gratulacyjne oraz gminne upominki i obrazy namalowane przez lokalną artystkę. Serdecznie gratulujemy szanownym Jubilatom życząc Im długich i pogodnych lat życia w najlepszym zdrowiu i zadowoleniu, pokonywania wspólnie wszelkich przeciwności losu, pociechy z wnuków i prawnuków oraz szczęśliwej podróży do kolejnych jubileuszy. Zachęcamy także inne pary małżeńskie z terenu gminy Ustka do składania wniosków o przyznanie medali w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ustce.

Monday, 29 August 2022 08:15

XLIII Sesja Rady Gminy Ustka

Written by

XLIII Sesja Rady Gminy Ustka

W dniu 24 sierpnia 2022 roku odbyła się XLIII Sesja Rady Gminy Ustka, na której Rada Gminy podjęła uchwały z zakresu następujących spraw:
spraw finansowych: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem w celu wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka”; zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na organizowanie publicznego transportu zbiorowego; udzielenia dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ustka; zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących sołtysom z terenu Gminy Ustka; zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ustka uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach; udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaleskich; emisji obligacji Gminy Ustka; zmian w budżecie Gminy Ustka oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka;
spraw inwestycyjnych - przyjęcia "Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk – Ustka na lata 2022 – 2030”;
spraw planistycznych - nadania nazwy ulicy w miejscowości Rowy oraz Wodnica oraz wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu do zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Ustka;
spraw ochrony środowiska i rolnictwa – określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Ustka oraz górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ustka oraz określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych, jak i wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników;
spraw oświatowych: ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ustka oraz ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ustka; jak i zwolnienia dyrektora szkoły z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami;
spraw społecznych: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ustka;
Rada Gminy Ustka przyjęła stanowisko w sprawie zmiany patrona Szkoły Podstawowej im. Witolda Dzięgielewskiego w Zaleskich.
Uchwały i informacje dostępne są na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Ustka w zakładce – Działalność Rady Gminy.
Podczas sesji Wójt Gminy Ustka wraz z Przewodniczącym Rady Gminy wręczyli nagrodę specjalną dzielnicowemu st. asp. Sebastianowi Chabrosowi z Komisariatu Policji w Ustce za szczególny wkład i zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Ustka.

XLI Sesja Rady Gminy Ustka

-   spraw finansowych: zmiany uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Rowach; udzielenia dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Rowach; udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim i Gminą Słupsk w celu wspólnej realizacji przebudowy drogi powiatowej na odcinku skrzyżowanie do Charnowa w Gałęzinowie – Charnowo oraz na odcinku DW203 – Charnowo; udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego; opłaty targowej i miejscowej; zmian w budżecie oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2022 – 2030; zmiana uchwały ws. dotacji dla OSP Duninowo;

- spraw inwestycyjnych - przyjęcia "Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk – Ustka na lata 2022 – 2030”;

- spraw zagospodarowania przestrzennego - uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Przewłoka;

- spraw oświatowych: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Ustka dla szczególnie uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach znajdujących się na terenie Gminy Ustka; utworzenia Przedszkola w Objeździe; utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Objeździe; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli oddziałów przedszkolnych prowadzących zajęcia z dziećmi 5-letnimi w grupach mieszanych z dziećmi 6-letnimi zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ustka; określenia średniej  ceny  jednostek paliwa  w gminie na rok szkolny;

- spraw społecznych: przystąpienia gminy Ustka do projektu pn. ,,Dobry Start – Aktywizacja społeczna i zawodowa cudzoziemców przebywających na terenie gminy Ustka" realizowanego przez Stowarzyszenie Horyzont z siedzibą w Słupsku; oraz rozpatrzenia skarg na działalność Wójta Gminy Ustka;

Rada Gminy Ustka przyjęła stanowisko w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr 1116G na odcinku Machowinko – Poddąbie oraz sprawozdanie Wójta Gminy Ustka z konsultacji społecznych przeprowadzonych na terenie Gminy Ustka mających na celu poznanie opinii społeczności w zakresie zmiany patrona Szkoły Podstawowej im. por. Witolda Dzięgielewskiego w Zaleskich. Radni mieli również okazję do zapoznania się z ofertą Słonecznikowego Przedszkola reprezentowaną przez dyrektor Panią Joannę Giebułtowską. Uchwały i informacje dostępne są na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Ustka w  zakładce – Działalność Rady Gminy

W dniu 27 kwietnia 2022 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Ustka odbyły się eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem: „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” zorganizowane przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ustce.

Przywitania uczestników, zaproszonych gości oraz otwarcia eliminacji gminnych dokonała Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Ustce dh Anna Sobczuk – Jodłowska, Komendant Gminny Związku OSP RP w Ustce dh Dariusz Kurkierewicz oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Ustce dh Konrad Tymecki.

Celem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie: ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży: zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej historii i tradycji ruchu strażackiego oraz znajomości przepisów przeciwpożarowych.

Ogółem do konkursu przystąpiło 12 uczniów w I grupie wiekowej (klasy I-IV) oraz 6 uczniów II grupie wiekowej (klasy V-VIII).

Zgodnie z Regulaminem eliminacje składały się z części pisemnej, na którą składało się 40 pytań testowych. Do części ustnej turnieju zakwalifikowała się najlepsza trójka uczestników z grupy I oraz czwórka z grupy II. W tej części uczestnicy musieli wykazać się wiedzą, odpowiadając na losowo wybrane pytania.

Całość odpowiedzi uczestników oceniana była przez jury w składzie:
1. dh Dariusz Kurkierewicz - Przewodniczący
2. dh Konrad Tymecki - Sekretarz

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco: I grupa
?1. Paulina Cicha - Szkoła Podstawowa im. Ziemi Usteckiej w Charnowie .
?2. Kaja Rzepka - Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Objeździe.
?3. Szymon Maksymiuk - Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Objeździe.
II grupa wiekowa
?1. Anna Bagniuk - Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Objeździe.
?2. Oliwia Skalska - Szkoła Podstawowa im. Ziemi Usteckiej w Charnowie.
?3. Lilianna Kargul - Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Objeździe.
?4. Wiktoria Cicha - Szkoła Podstawowa im. Ziemi Usteckiej w Charnowie.

Laureaci konkursu otrzymali puchar, dyplom oraz nagrodę rzeczową. Wszyscy uczestnicy oraz ich opiekunowie otrzymali upominki ufundowane przez Gminę Ustka ?? Zwycięzcom i uczestnikom serdecznie gratulujemy, a zdobywców pierwszych miejsc zapraszamy serdecznie na eliminacje powiatowe.
turniej wiedzy pożarniczej 2022turniej wiedzy pożarniczej 2022turniej wiedzy pożarniczej 2022

Thursday, 13 January 2022 07:44

Wyniki Konkursu na Bożonarodzeniową Dekorację Posesji

Written by

Wyniki konkursu na Bożonarodzeniową dekorację posesji

Wójt Gminy Ustka ma przyjemność ogłosić wyniki V edycji Konkursu na Najładniejszą Bożonarodzeniową Dekorację Posesji w Gminie Ustka. Komisja konkursowa w składzie: Sandra Winnicka - Dyrektor Centrum Kultury Powiatu Słupskiego, Zbigniew Podolak - Zastępca Dyrektora Centrum Kultury Gminy Ustka oraz Agata Płotka - pracownik Urzędu Gminy Ustka, po obejrzeniu zgłoszonych posesji, postanowiła wyłonić następujących laureatów:

I miejsce - Katarzyna Gasyna (Możdżanowo)
II miejsce - Andrzej Śledzik (Rowy)
III miejsce - Marcin Zawada (Duninowo)
wyróżnienie - Anna i Jacek Jakubiak (Machowinko)
wyróżnienie - Agnieszka Rodzińska (Przewłoka)

Komisja zawnioskowała o przyznanie dodatkowego, pozaregulaminowego wyróżnienia, które otrzymuje Pani Bogusława Patynowska z Pęplina. Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym, dziękujemy za wkład pracy i upiększanie naszej gminy w okresie świątecznym.

Tuesday, 11 January 2022 15:12

XXXVI Sesja Rady Gminy Ustka - sprawozdanie

Written by

W dniu 22 grudnia 2022 roku odbyła się XXXVI Sesja Rady Gminy Ustka w trybie on-line, na której Rada Gminy podjęła uchwały z zakresu następujących spraw:

 • spraw finansowych: zmian w budżecie Gminy Ustka na 2021 rok; wydatków budżetu gminy, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego niewygasających wydatków; uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustka na lata 2022 – 2030 oraz uchwalenia budżetu Gminy Ustka na 2022 rok.
 • spraw społecznych: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ustka na 2022 rok, jak i zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Ustka.
 • spraw inwestycyjnych: opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na terenie Gminy Ustka.
 • spraw oświatowych: utworzenia funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ustka.
 • spraw zagospodarowania przestrzennego: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Lędowo.
 • spraw gospodarki odpadami komunalnymi: pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niechodzących z pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto firma zewnętrzna przedstawiła analizę koncepcji powołania przez Gminę Ustka spółki komunalnej i prognozę jej działalności w latach 2022 – 2030.

Radni przyjęli plan pracy Komisji stałych oraz Rady na rok 2022.

Uchwały i informacje dostępne są na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Ustka w zakładce – Działalność Rady Gminy

Florek2021

Zakończyła się realizacja zadania pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP Objazda” w ramach konkursu pn. „FLOREK – wsparcie dla OSP (edycja 2021)” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Zadanie jest dofinansowane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku w ramach programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych . Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.
Zadanie polegało na zakupie sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego strażaków w postaci jednej pilarki ratowniczej do cięcia płyt wielowarstwowych oraz trzech hełmów strażackich dla OSP Objazda.
Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Ustka i sąsiednich miejscowości. Ponadto, dzięki wyposażeniu w specjalistyczny sprzęt nastąpi poprawa w zakresie prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków nagłego wystąpienia zjawisk katastrofalnych. Wysokość kosztów kwalifikowanych wyniosła 11 000,00 zł. Zgodnie z umową  WFOŚiGW/D/297A/5688/2021/FLOREK z dnia 06 września 2021 r. na realizację przedsięwzięcia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Gdańsku udzielił dotacji dla OSP Objazda w kwocie 10 500,00 zł.

Informacje o efekcie ekologicznym: w ramach realizacji przedmiotowego dofinansowania objęto ochroną inną niż przeciwpowodziowa 8340 osób.

Wednesday, 01 December 2021 09:39

XXXIV Sesja Rady Gminy Ustka z dnia 24 listopada 2021r

Written by

W dniu 24 listopada 2021 roku odbyła się XXVIV Sesja Rady Gminy Ustka, na której Rada Gminy podjęła uchwały z zakresu następujących spraw:

- spraw finansowych: zmian w budżecie oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2021 – 2029, zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy oraz ustalenie wysokości diet dla radnych Rady;
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na organizowanie publicznego transportu zbiorowego; pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- spraw społecznych: zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków; „Programu współpracy Gminy Ustka na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, jak i „Wieloletniego programu współpracy Gminy Ustka na lata 2022, 2023, 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Ustka;

- spraw inwestycyjnych - przekazania do zaopiniowania do organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Gminy Ustka;

- spraw zagospodarowania przestrzennego - uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Lędowo; zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulic w obrębie geodezyjnym Objazda oraz Bałamątek; wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Możdżanowo oraz Rowy;


Uchwały i informacje dostępne są na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Ustka w zakładce – Działalność Rady Gminy

Monday, 08 November 2021 13:59

Pani Zofia obchodzi 103 lata!

Written by

Pani Zofia obchodzi 103 lata

Mieszkanka Przewłoki w gm. Ustka, Pani Zofia, 8 listopada obchodzi wyjątkowy jubileusz 103. urodzin. Z tej okazji Jubilatce najlepsze życzenia złożyła Wójt Gminy Ustka Anna Sobczuk-Jodłowska oraz Radny Gminy Ustka Stefan Gruszczyński. Jak zapewnia rodzina, Pani Zofia jest w dobrej kondycji i doczekała się już jednego praprawnuka. Solenizantce życzymy dużo zdrowia i sił. 200 lat Pani Zofio!

Monday, 11 October 2021 13:56

W Orzechowie powstaje film!

Written by

Rój

W Orzechowie (gm. Ustka) trwają zdjęcia do pełnometrażowego filmu "Rój" w reżyserii Barta Bali, któremu patronuje Wójt Gminy Ustka, Anna Sobczuk - Jodłowska. Scenografia idealnie wpasowała się ten urokliwy zakątek naszej gminy nadając jej tajemniczego charakteru. Rój to wciągający thriller poruszający ważne tematy egzystencjalne. To historia rodziny, która w walce o swoją wolność podejmuje radykalną decyzję, na zawsze opuszcza znaną sobie cywilizację i zamieszkuje bezludną wyspę. Upragniona wolność zderza się jednak z trudami przetrwania, z koniecznością walki z dziką przyrodą - wyspa staje się kolejną pułapką. W walce o wydostanie się z niej, trzeba będzie pokonać tych, których się kocha. Więcej na temat filmu dowiecie się z oficjalnej strony https://www.filmroj.pl/

Page 1 of 25

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

  Adresy skrzynek ePUAP:
 • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
 • /4jbdfq7891/ugustka
 • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
 • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com