Informacja o trybach pozakonkursowych wraz z dokumentacją (2)

środa, 13 kwiecień 2016 12:15

Tryb małych zleceń - "małe granty"

Napisane przez

„Tryb małych zleceń”

Na czym polega tryb małych zleceń?

Samorządy corocznie ogłaszają nabory wniosków (ofert) dla organizacji pozarządowych na realizację przez nie zadań publicznych – jednak zadania te mogą być wykonane również bez udziału NGO-sów w konkursie. Służy temu specjalna procedura, która pozwala złożyć organizacjom ofertę w każdej chwili. Może ona dotyczyć dowolnego tematu, jednak musi wpisywać się on w ramy działalności pożytku publicznego (działania wymienione w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Jakie są zasady realizacji zadania w trybie małych zleceń?

Oferta złożona poza konkursem musi spełniać kilka warunków:

§  wysokość wnioskowanego wsparcia nie może przekroczyć 10 000zł,

§  zadanie musi zostać wykonane w ciągu 90 dni,

§  jedna organizacja nie może pozyskać w ramach małych zleceń więcej niż 20 000zł rocznie,

§  pula, jaką samorząd chce przekazać na realizację małych zleceń nie może przekroczyć 20% wszystkich środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez organizacje.

Jak wygląda procedura przyznawania i rozliczania „małych zleceń”?

Wniosek na realizację małych zleceń jest krótszy niż ten składany w ramach zwykłych” konkursów – podobnie jest ze sprawozdaniem. Ich wzory znajdują się pod artykułem.

Wypełniony wniosek należy złożyć w urzędzie (gminy, powiatu, województwa).

Jednostka samorządu w ciągu 7 dni ma obowiązek umieścić ofertę organizacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i w swojej siedzibie.

Przez kolejne 7 dni każdy zainteresowany może zgłaszać swoje uwagi co do wniosku.

Po tym czasie samorząd sporządza umowę na zlecenie zadania i zaprasza organizację do jej podpisania.

Wzory dokumentów:

Nowe rozporządzenie w sprawie wzorów oferty i sprawozdania dostępne jest na stronie: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/570.

§  wzór oferty: http://www.ustka.ug.gov.pl/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=72_19f158c2a989c3bfe92bbf7d891f57f4&Itemid=427&lang=pl

§  wzór sprawozdania: http://www.ustka.ug.gov.pl/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=73_816f69418dea572c12d949c9245a0147&Itemid=427&lang=pl

środa, 13 kwiecień 2016 12:13

Inicjaywa lokalna

Napisane przez

Inicjatywa lokalna

Co to jest?

Inicjatywa lokalna jest jedną z form współpracy między władzami samorządowymi a mieszkańcami. Mieszkańcy, przy wsparciu samorządu, mogą zrealizować projekt, który odpowiada na ich potrzeby.

Czego może dotyczyć inicjatywa lokalna?

Zakres tematyczny inicjatywy lokalnej jest zawężony do działań związanych z:

-      działalnością wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej infrastruktury,

-      działalnością charytatywną,

-      podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowej, pielęgnowaniem polskości oraz rozwojem świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

-      działalnością na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

-      kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

-      promocją i organizacją wolontariatu,

-      edukacją, oświatą i wychowaniem,

-      działalnością w sferze kultury fizycznej i turystki,

-      ochroną przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach,

-      porządkiem i bezpieczeństwem publicznym.

Jakie są zasady realizacji projektów w ramach inicjatywy lokalnej?

Najważniejszą zasadą inicjatywy lokalnej jest podział obowiązków między samorząd a mieszkańców. Społeczność lokalna może wnieść swój wkład w formie finansowej, rzeczowej lub jako pracę.

Samorząd nie wypłaca środków finansowych mieszkańcom, ale kupuje lub udostępnia na potrzeby realizacji inicjatywy potrzebne usługi i towary.

Między mieszkańcami a władzami samorządowymi podpisywana jest umowa, w której znajduje się m.in. ich obowiązki i kosztorys. Przygotowanie dokumentacji leży po stronie samorządu.

Jak zrealizować inicjatywę lokalną?

Mieszkańcy, samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji pozarządowej, składają wniosek do samorządu (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego), w którym opisują projekt, który chcieliby zrealizować. Wniosek rozpatrywany jest przede wszystkim pod kątem wkładu, jaki wniosą w realizację inicjatywy mieszkańcy oraz jego celowości z punktu widzenia lokalnej społeczności. Następnie podpisywana jest wspomniana umowa i strony wspólnie przystępują do prac.

O czym warto pamiętać?

Inicjatywa lokalna jest mało rozpowszechnioną formą współpracy i wiele gmin nie posiada odpowiednich procedur do jej przeprowadzenia, dlatego przed złożeniem wniosku warto skontaktować się ze swoim urzędem, by mógł on wdrożyć odpowiednie przepisy.

Zasady realizacji inicjatywy opisuje rozdział 2a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która można znaleźć w zakładce „Do pobrania”.

 

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

    Adresy skrzynek ePUAP:
  • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
  • /4jbdfq7891/ugustka
  • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
  • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com