UWAGA!!! //Aktualne harmonogramy wywozu odpadów // Szanowni Państwo. Od 30 czerwca 2020r zmiana funkcjonowania Urzędu Gminy Ustka. Więcej szczegółów na stronie . Link do strony

Ogłoszenia (578)

czwartek, 18 lipiec 2013 09:24

Przedszkole w Wytownie

Napisane przez

Od dnia 1 września 2013 roku przy Szkole Podstawowej w Wytownie uruchomiony zostanie punkt przedszkolny dla dzieci 3 i 4-letnich  w ramach projektu „Mała edukacja”. Na przestrzeni dwóch lat szkolnych wsparciem objętych zostanie 18 dzieci. Zajęcia edukacyjno-wychowawcze odbywać się będą w wymiarze 20 godzin tygodniowo. Dodatkowo zorganizowane będą zajęcia umuzykalniając oraz  nauka języka angielskiego. Dzieciom zapewniona będzie pomoc psychologiczno-pedagogiczna (zajęcia z psychologiem, pedagogiem i logopedą). Także dla rodziców zorganizowane zostaną zajęcia warsztatowe.

środa, 17 lipiec 2013 10:16

Informacja o stypendiach

Napisane przez

Fundacja Dobra Sieć od 7 lat stara się, aby informacja o dostępnych programach stypendialnych dotarła do jak najszerszego grona osób. Dzięki serwisowi www.mojestypendium.pl informujemy o wszystkich programach stypendialnych, w tym  oferowanych przez stowarzyszenia, fundacje, samorządy, uczelnie i firmy. Strona jest bazą aktualnych ofert stypendialnych oraz konkursów naukowych i artystycznych, skierowaną do uczniów, studentów, nauczycieli, rodziców, doktorantów, artystów i sportowców.

środa, 17 lipiec 2013 09:50

Informacja o naborze

Napisane przez

W dniu 15 lipca 2013 roku fundacja Kaszubskie Słoneczniki rozpoczęła nabór nauczycieli w ośrodkach przedszkolnych znajdujących się na terenie gminy Ustka i gminy Kobylnica.Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku zaprasza do udziału w III edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy.

Tematyka prac magisterskich powinna obejmować w szczególności takie zagadnienia jak: polityka rynku pracy, działalność instytucji rynku pracy, aktywizacja zawodowa i jej efektywność, zawodoznawstwo, kształcenie na potrzeby rynku pracy, dyskryminacja na rynku pracy, migracje za pracą.

piątek, 12 lipiec 2013 15:22

WAŻNE!!!!

Napisane przez

UWAGA ZMIANA TERMINU WYWOZU ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SEGREGOWANYCH - z dnia 17.07.2013 roku (środa)
na dzień:

16.07.2013 r. (wtorek)
ROWY, PODDĄBIE, DĘBINA


18.07.2013 r. (czwartek)

PRZEWŁOKA, ORZECHOWO, ZAPADŁE, WODNICA, DUNINOWO, DUNINÓWKO, LĘDOWO, LĘDOWO-OSIEDLE, MODŁA, MODLINEK, CHARNOWO, NIESTKOWO, GRABNO, ZIMOWISKA, OBJAZDA, GĄBINO, DOMINEK, OSIEKI SŁUPSKIE, WYTOWNO, MACHOWINKO, REDWANKI, MACHOWINO, MOŻDŻANOWO, PĘPLINO, STARKOWO, KRĘŻOŁKI, GOLĘCINO, ZALESKIE, ZABŁOCIE.

Europejski Fundusz SpołecznyKrystyna Konieczna prowadząca Szkołę Podstawową w Wytownie ogłasza konkurs na stanowisko:
Pomoc Nauczyciela/ki przedszkolnego w projekcie: "Mała edukacja" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy o dofinansowanie UDA-POKL.09.01.01-22-101/12.

Wymagania konieczne:
• Obywatelstwo polskie.
• Minimum wykształcenie zawodowe, preferowane wykształcenie średnie lub wyższe pedagogiczne.
• Doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym/wczesnoszkolnym.

Wymagania pożądane:
• Wysoka kultura osobista.
• Aktywność, cierpliwość, sumienność.
• Odpowiedzialność, zaangażowanie.
• Wysokie umiejętności interpersonalne.
• Kreatywność.

Zakres wykonywanych zadań:
Do zakresu obowiązków pomocy nauczyciela należy przede wszystkim: spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków, polecone przez nauczyciela danego oddziału oraz inne wynikające z rozkładu czynności w ciągu dnia, należy również utrzymywać w czystości przydzielone pomieszczenia, jak również:
- opieka w czasie spacerów i wycieczek,
- sprzątanie po ,,małych przygodach”,
- pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących,
- uczulenie dzieci na sprawy ich bezpieczeństwa, czuwanie i zgłaszanie wszelkich zagrożeń bezpieczeństwa dzieci,
- pomoc nauczycielowi w przygotowywaniu zabawek, plansz, farb itp. do zajęć wychowawczo-dydaktycznych i zabaw, udział w zajęciach organizowanych i zabaw dowolnych,
- sprzątanie pomocy dydaktycznych, przyborów gimnastycznych, zabawek do piasku po zajęciach i zabawek w sali i na terenie przedszkola.

Organizacja posiłków:
- udział w organizacji posiłków,
- podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia.

Sprzątanie:
- włączanie się do sprzątania / wg potrzeb i za zgodą nauczyciela prowadzącego grupę,
- doraźne zastępowanie woźnej w razie jej nieobecności,
- udział w generalnych porządkach sali razem z woźną.

Sprawy ogólne:
- nieudzielanie rodzicom informacji na temat dzieci,
- zachowanie kultury osobistej w stosunku do personelu, dzieci i rodziców,
- wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wykonywanie innych poleceń dyrektora poprawiających organizację i estetykę przedszkola.

Wymagane dokumenty:
  • CV, list motywacyjny
  • Kopia dokumentów potwierdzających tożsamość,
  • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
  • Referencje.
Okres zatrudnienia: od 01.09.2013r. do 06.2015.
Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna.

Przebieg rekrutacji:
1. I etap rekrutacji – ocena formalna dokumentów pod kątem wymagań koniecznych
2. 2. II etap rekrutacji – rozmowa kwalifikacyjna – ocena kandydatów pod kątem wymagań pożądanych.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Biurze Projektu w Szkole Podstawowej w Wytownie, Wytowno 43 76-270 Ustka, w terminie do 15.08.2013r. Po tym terminie nastąpi II
etap rekrutacji. Rozstrzygnięcie naboru do 30.08.2013r. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr telefonu 59 8141578, 693339002.

Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity
z późniejszymi zmianami).”

Treść w formmie PDF
Europejski Fundusz SpołecznyKrystyna Konieczna prowadząca Szkołę Podstawową w Wytownie ogłasza konkurs na stanowisko:
Nauczyciela/ki – wychowawcy przedszkolnego w projekcie "Mała edukacja", współfansowym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy o dofinansowanie UDA-POKL.09.01.01-22-101/12.

Wymagania konieczne:
• Obywatelstwo polskie.
• Wyższe pedagogiczne (specjalność uprawniająca do nauczania dzieci w wieku
przedszkolnym/wczesnoszkolnym).
• Doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym/wczesnoszkolnym, min. 2-lata.

Wymagania pożądane:
• Wysoka kultura osobista.
• Aktywność, cierpliwość, sumienność.
• Odpowiedzialność, zaangażowanie.
• Wysokie umiejętności interpersonalne.
• Kreatywność.

Zakres wykonywanych zadań:
1. Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującym programem/programami, wynikającymi z realizacji podstawy programowej, koncepcji pedagogicznej
przedszkola/planu pracy przedszkola oraz ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość.
2. Realizowanie procesu wychowawczo-dydaktycznego i opiekuńczego z uwzględnieniem ,,zalecanych warunków realizacji” podstawy programowej.
3. Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań.
4. Prowadzenie dokumentacji obserwacji pedagogicznych/diagnozy pedagogicznej mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci, dokonywanie ewaluacji rozwoju dziecka oraz
dokumentowanie tych działań.
5. Stosowanie twórczych i efektywnych metod nauczania i wychowania.
6. Wykorzystywanie czasu pracy na wyłączną działalność z wychowankami, z uwzględnieniem różnych form pracy z dziećmi, form organizacyjnych oraz metod.
7. Dostosowanie metod, form pracy i zagospodarowanie przestrzeni edukacyjnej do potrzeb, możliwości, zainteresowań, wieku – tj. specyficznych potrzeb wychowanka.
8. Bezwzględne przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa dzieci podczas zajęć i zabaw w budynku przedszkola oraz poza nim, podczas spacerów, wycieczek, plenerów artystycznych, prac
użytecznych, itp.
9. Przestrzeganie obowiązujących w przedszkolu regulaminów i instrukcji w tym zakresie.
10. Niepozostawianie dzieci bez opieki.
11. Wymaganie opieki pracownika obsługi przy zajęciach i czynnościach dzieci, podczas których nauczyciel musi szczególnie zadbać o bezpieczeństwo wychowankami np.: praca z narzędziami, spacery,
wycieczki, pobyt w toalecie, w szatni, uroczystości wewnętrzne i zewnętrzne, prace użyteczne, pobyt w ogrodzie.
12. Wspieranie i aktywizowanie działań pracowników obsługi przydzielonych do grupy w zakresie utrzymania ładu, porządku i czystości w sali.
13. Uczestniczenie w uroczystościach i przedsięwzięciach z dziećmi i na rzecz dzieci wynikających z przyjętego harmonogramu uroczystości i imprez przedszkolnych.
14. Współpraca z obsługą cateringową w zakresie ustaleń żywieniowych dzieci będących na diecie.

Sprawy ogólne:
- wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wykonywanie innych poleceń dyrektora poprawiających organizację i estetykę przedszkola.

Wymagane dokumenty:
CV, list motywacyjny
Kopia dokumentów potwierdzających tożsamość,
Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Referencje.
Okres zatrudnienia: od 01.09.2013r. do 06.2015.
Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna.
Przebieg rekrutacji:
1. I etap rekrutacji – ocena formalna dokumentów pod kątem wymagań koniecznych
2. 2. II etap rekrutacji – rozmowa kwalifikacyjna – ocena kandydatów pod kątem wymagań pożądanych.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Biurze Projektu w Szkole Podstawowej w Wytownie, Wytowno 43 76-270 Ustka, w terminie do 15.08.2013r. Po tym terminie nastąpi II
etap rekrutacji. Rozstrzygnięcie naboru do 30.08.2013r. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr telefonu 59 8141578, 693339002.
Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)."

Treść ogłoszenia w PDF
środa, 10 lipiec 2013 13:50

Ostrzeżenie Powiatowego Lekarza Weterynarii

Napisane przez

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupsku w związku z wystąpieniem ogniska chorobowego afrykańskiego pomoru świń na Białorusi, przekazuje materiały informacyjne dotyczące ww. jednostki chorobowej. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o propagowanie informacji dotyczących pomoru wśród hodowców i rozpowszechnianie ulotek.

Ulotka informacyjna

Słowińska Grupa Rybacka zaprasza na bezpłatne spotkania  informacyjne dla mieszkańców obszaru, którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013.

Stowarzyszenie organizuje spotkania dla wszystkich zainteresowanych pozyskaniem funduszy, podczas których prowadzący opowiedzą o możliwościach i zasadach uzyskania dotacji na przedsięwzięcia polegające m.in. na rozpoczęciu lub poszerzeniu działalności gospodarczej, różnicowaniu działalności rybackiej i ochronie środowiska.

piątek, 05 lipiec 2013 14:06

Neptunalia - Rowy 2013

Napisane przez

 Neptunalia - Rowy2013

7 lipca 2013 roku (niedziela) o godz. 19:00 do muszli koncertowej w parku przy ul. Słonecznej przybędzie miłościwie panujący władca mórz, kałuż i oceanów oraz wszelkich innych akwenów wodnych Neptun wraz ze świtą.
W programie dużo dobrej zabawy!
Wystąpi zespół RETRO VOICE w repertuarze szant. Każdy turysta musi to zobaczyć. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

Neptunalia - Rowy 2013 width=

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
  2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
  3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…