Ogłoszenia (573)

środa, 11 grudzień 2013 15:32

Rajd Pieszy - Leśnymi i Nadmorskimi Szlakami

Napisane przez
W niedzielę 15.12.2013 r. zapraszamy na RAJD PIESZY "LEŚNYMI i NADMORSKIMI SZLAKAMI".
Trasa turystyczna dla wszystkich Orzechowo - Orzechowska Wydma - OGNISKO - Ustka.
Przy ognisku zimowy konkurs.
Zbiórka i zapisy na rajd - teren OSiR Ustka o godz.10:15 a ruszamy o godz.10:30.
Do zobaczenia na turystycznych szlakach.
{ytpopup type="image" content="pliki/ogloszenie/Plakat_15_12_2013.jpg" width="400" height="300" title="Góra Orzechowska"}Plakat
Plakat{/ytpopup}
środa, 04 grudzień 2013 10:29

Program „Na Własne Konto" w Gimnazjum w Objeździe

Napisane przez
Gimnazjum w ObjeździeGmina Ustka informuje, że w roku szkolnym 2013/2014, w okresie: poczynając od pierwszego tygodnia ferii zimowych, a kończąc nie później, niż dnia 15 maja 2014 roku,  zrealizuje dla 20 chętnych uczniów Gimnazjum w Objeździe 50 -cio godzinny Program „Na Własne Konto". W I etapie,  w okresie ferii zimowych, uczniowie będą brali udział w 30 godzinnych zajęciach z zakresu wiedzy ekonomicznej. Zajęcia będą prowadzone wspólnie przez przeszkolonego nauczyciela szkoły oraz studenta kierunku ekonomicznego. W II etapie, realizowanym w wymiarze 20 godzin, zajęcia będą obejmowały część dydaktyczną oraz projektowo – konkursową Programu. Gmina korzysta ze wsparcia finansowego Fundacji "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej" w ramach w/w programu.

"Na Własne Konto" to program edukacji ekonomicznej, skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, którego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

W ramach Programu uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii. W trakcie jednego tygodnia ferii zimowych, poprzez zabawę i gry edukacyjne uczestnicy programu poznają podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie.

Podczas II semestru uczniowie wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce przygotowując pracę konkursową -młodzieżową gazetkę ekonomiczną, skierowaną do społeczności lokalnej oraz mini biznes plan jej wydania.

Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na finał konkursu do Warszawy, gdzie będą rywalizować o roczne stypendia edukacyjne.

Celem programu "Na Własne Konto" jest:

 • poszerzanie wiedzy ekonomicznej uczniów,
 • kształtowanie podstaw przedsiębiorczości,
 • przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej,
 • zmniejszenie dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą miejską, a młodzieżą pochodzącą z terenów wiejskich.

Program "Na Własne Konto" jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej i Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im. M. Rataja.

Na własne konto
Wnioski o wsparcie finansowe sportu mogą składać kluby sportowe, o których mowa w art.3 oraz art.4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz.857 z późń. zm.) nie należący do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku. Ponadto podmiot ubiegający się o dotację musi prowadzić działalność sportową na terenie Gminy Ustka. Klub sportowy może otrzymywać dotację celową z budżetu Gminy Ustka, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację lub też zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub lub wpłynie na poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez upowszechnianie rekreacji i aktywnego stylu życia. Przedmiotem dotowania może być dofinansowanie lub finansowanie wydatków bieżących z tytułu:
a) przygotowań klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu,
b) udziału klubu w rozgrywkach, zawodach w określonej dyscyplinie sportu,
c) utrzymania, remontu lub modernizacji obiektów i urządzeń sportowych klubu służących uprawianiu sportu,
d) zakupu sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie posiadanego sprzętu,
e) organizacji imprez sportowych na terenie Gminy,
f) opłaty statutowej i delegacji sędziowskich.

Całość ogłoszenia w pliku PDF
Wniosek
Główny Inspektor Sanitarny i Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ostrzegają przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia oraz nieprzeznaczonego do spożycia dla ludzi i zwraca się z prośbą o informowanie użytkowników alkoholu o konsekwencjach picia alkoholu pochodzącego z nieznanego źródła.
poniedziałek, 04 listopad 2013 13:45

Fundacja Kaszubskie Słoneczniki ogłasza nabór na stanowiska pracy

Napisane przez
Fundacja Kaszubskie Słoneczniki ogłasza nabór na stanowiska pracy zgodnie z ogłoszeniami o pracy zamieszczonymi na stronie www.abc.sloneczniki.org oraz pod linkiem:
http://www.przedszkola.sloneczniki.org/nowosc_zlobki/kobylnica.html
w ramach projektu "Ulica Słonecznikowa" dotyczącego utworzenia i prowadzenia żłobków dla mieszkańców Gminy Ustka i Miasta Ustka oraz Gminy Kobylnica.
Fundacja Kaszubskie Słoneczniki informuje, że projekt "Ulica Słonecznikowa" jest realizowany w partnerstwie z Gminą Kobylnica i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.
czwartek, 12 wrzesień 2013 11:49

Szkoła Podstawowa w Wytownie ogłasza nabór nauczycieli

Napisane przez
Europejski Fundusz SpołecznyKrystyna Konieczna prowadząca Szkołę Podstawową w Wytownie ogłasza nabór nauczycieli na realizację usług edukacyjnych w projekcie: "Mała edukacja", współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy o dofinansowanie UDA-POKL.09.01.01-22-102/12.

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usług edukacyjnych w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Wytownie, Wytowno 43 dla uczestników projektu ( dzieci od 2 do 4 lat):
a) Język angielski 2h/tyg (w całym projekcie 144h)- osłuchanie dzieci z językiem i rozwijanie zainteresowań nauką języków obcych, pełnienie obowiązków wychowawczych i opiekuńczych w wyznaczonym przez dyrektora zakresie, w wymiarze stanowiącym średnio ok. 10% wymiaru bezpośrednich zajęć dydaktycznych (w rozliczeniu semestralnym),rzetelne i terminowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej w formie obowiązującej w szkole,
b) logopeda 2h/tyg (w całym projekcie 144h)- przeprowadzenie diagnozy logopedycznej wśród dzieci z zespołu wychowania przedszkolnego oraz przeprowadzenie zajęć terapii logopedycznej w stosunku do grupy dzieci z wadami wymowy,
c) psycholog 1h/tyg (w całym projekcie 72h) - prowadzenia diagnozy deficytów rozwoju dzieci z zespołu wychowania przedszkolnego oraz przeprowadzenie zajęć terapii pedagogicznej w stosunku do tej grupy dzieci w projekcie;
- przeprowadzenie zajęć warsztatowych z rodzicami/opiekunami dzieci z zespołu wychowania przedszkolnego, w wymiarze 40 warsztatów 1 godzinnych, po 10 h w każdym semestrze w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 (łącznie 40h warsztatów), mających na celu podniesienie świadomości rodziców w obszarze edukacji przedszkolnej i umiejętności wychowawczych, wzbogacenie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie rozpoznawania potrzeb psychologicznych i uczuć dziecka, konstruktywnego stosowania kar i pochwał, nabycie umiejętności zachęcania dziecka do samodzielności, kontrola nad reakcjami emocjonalnymi wobec dzieci,
d) pedagog- 1h/tyg ( w całym projekcie 72h) - prowadzenia diagnozy deficytów rozwoju dzieci z zespołu wychowania przedszkolnego oraz przeprowadzenie zajęć terapii pedagogicznej w stosunku do tej grupy dzieci w projekcie,
e) rytmika - 2h/tyg. ( w całym projekcie 144h) - przeprowadzenie zajęć wszechstronną metodą słuchowo - ruchową, ściśle powiązaną z muzyką - wyrobienie u uczniów koordynacji słuchowo -ruchowej, poprzez ćwiczenia reakcji ruchowej na bodźce dźwiękowe, poznawanie cech dźwięków: ich wysokości, czasu trwania oraz kształcenie umiejętności precyzyjnego odtwarzania rytmu, poczucia tempa, mających na celu rozwój osobowości dziecka, integrację grupy, stwarzanie miłej atmosfery i poczucia bezpieczeństwa.

Mogą być składane oferty częściowe.
1. Wymagania konieczne:
a) Posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania określonej działalności lub czynności lub jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (osobiście lub posiadają specjalistów spełniających te wymagania).
b) Zobowiązuje się do realizacji przedmiotu oferty z naleŜytą starannością właściwą dla tego typu usług, w oparciu o przepisy prawa, zapewniając właściwy standard świadczonych usług.

2. Wymagane dokumenty:
- CV
- wypełniony formularz oferty
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zgodnie z wymaganiami
3. Kryteria oceny aplikacji spełniających wymagania konieczne:
ż - niższa kwota wynagrodzenia- 100%

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Biurze Projektu w Szkole Podstawowej w Wytownie, Wytowno 43, 76-270 Ustka, w terminie do 16.09.2013r.
Po tym terminie nastąpi wybór wykonawców. Rozstrzygnięcie naboru do 17.09.2013r. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 598141578.
"Wysyłając dokumenty wyrażacie państwo zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)"

Treść Ogłoszenia w PDF
środa, 11 wrzesień 2013 14:09

KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW!

Napisane przez
Ministerstwo Gospodarki otrzymuje szereg sygnałów oraz wniosków o interwencję, w związku z mnożącymi się w obrocie gospodarczym kolejnymi firmami „prowadzącymi rejestry”. Firmy te wykorzystują fakt rejestracji przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Prowadząc działalność pod różnego rodzaju firmami zawierającymi określenia typu – Krajowy Rejestr Pracodawców, Rejestr Polskich Firm, Rejestr Polskich Podmiotów, Krajowy Rejestr Firm, Centralna Ewidencja i Rejestr itp. – kierują do zarejestrowanych w CEIDG przedsiębiorców korespondencję z wezwaniem do zapłaty.
wtorek, 10 wrzesień 2013 10:16

12.09.2013 Spotkanie z Rodzicami Przedszkole w Ustce

Napisane przez
Zapraszamy wszystkich rodziców, którzy zapisali swoje dziecko do Słonecznikowego Przedszkola w Ustce przy ul. Darłowskiej (dawny Zespół Szkół Technicznych) na spotkanie informacyjne w dniu 12 września, o godz. 17.00 do Urzędu Gminy Ustka (sala konferencyjna). Podczas spotkania przedstawimy informacje dotyczące harmonogramu startu przedszkola. Serdecznie zapraszamy.
pojemnik Harmonogram Wywozu Odpadów na terenie Gminy Ustka w okresie 01 października – 31 grudnia 2013 roku
 1. Dla miejscowości Przewłoka, Grabno, Zimowiska, Wodnica:
  1. odpady komunalne - zmieszane:
   1. - poniedziałek (7.10., 14.10., 21.10, 28.10., 4.11., 18.11., 25.11., 2.12., 9.12., 16.12., 23.12., 30.12.);
   2. - wtorek (12.11.).
  2. odpady segregowane:
   1. - czwartek (10.10., 24.10., 7.11., 21.11., 5.12., 19.12.).
 2. Dla miejscowości: Charnowo, Niestkowo, Gąbino, Dominek, Osieki Słupskie, Machowino, Machowinko, Poddąbie, Redwanki, Możdżanowo, Objazda, Bałamątek, Pęplino, Lędowo, Lędowo-Osiedle, Modła, Modlinek, Duninowo, Duninówko, Starkowo, Krężołki, Golęcino, Wytowno,
  Dalimierz Przewłocki, Zaleskie, Zabłocie, Rowy, Dębina
  1. odpady komunalne:
   1. - czwartek (3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11., 12.12);
   2. - sobota (21.12).
  2. odpady segregowane:
   1. - czwartek (10.10., 24.10., 7.11., 21.11., 5.12., 19.12.).

Pamiętajmy też o wystawieniu pojemników przed posesję w dniach odbioru odpadów zgodnie z podanym harmonogramem.

Przypominamy o oznaczaniu pojemników i worków na odpady.
- w przypadku odpadów niesegregowanych (zmieszanych) umieszczamy tylko adres nieruchomości;
- w przypadku odpadów segregowanych (plastik, szkło, papier i odpady zielone) – jeśli nie mamy pojemników lub worków w odpowiednim kolorze opisujemy jakie odpady się w nich znajdują.
Na wszystkich pojemnikach zaznaczamy jaki jest adres nieruchomości, z której pochodzą. Kartkę z adresem prosimy też umieścić na wewnętrznej części klapy pojemnika..

Tak powinna wyglądać prawidłowo wykonana kartka z opisem na pojemniku:

Wzór kartki na pojemniki z odpadami

UWAGA !

Ponadto przypominamy, że płatności za wywóz odpadów komunalnych zgodnie z kwotą zadeklarowaną przez Państwa w złożonych wcześniej deklaracjach można uiścić:

 1. - w kasie Urzędu Gminy Ustka (w godz. 9.00-14.00);
 2. - u sołtysa,
 3. - na numer rachunku bankowego:
  1. Bank Spółdzielczy w Ustce 69 9315 0004 0000 7054 2000 0010  jako tytuł przelewu proszę podać: „opłata za odpady za m-c ….” + imię, nazwisko, adres zamieszkania

Płatności należy dokonać do 15-go każdego miesiąca.

Harmonogram Wywozu Odpadów na terenie Gminy Ustka w okresie 01 października – 31 grudnia 2013 roku

Ulotka informacyjna

 

Informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Ustka znajduje się na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ustce przy ulicy Wiejskiej 7. tel. (59) 814 48 11

Do Punktu można dostarczyć śmieci zebrane tylko i wyłącznie z terenu Gminy Ustka pochodzące z nieruchomości zamieszkałych, zaś nie jest to miejsce wywozu odpadów dla firm i przedsiębiorców nie objętych przez Gminę nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi. Nieczystości należy dostarczyć do Punktu we własnym zakresie, ale zostaną one przyjęte w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kiedy składamy? To proste - poniedziałek, środa i piątek w godzinach od 10.00 do 15.00.

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
 2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
 3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…