UWAGA!!! //Aktualne harmonogramy wywozu odpadów // Szanowni Państwo. Od 30 czerwca 2020r zmiana funkcjonowania Urzędu Gminy Ustka. Więcej szczegółów na stronie . Link do strony

Ogłoszenia (578)

Uprzejmie informuje, że Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę  nr 19/297/18 z 9 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2018 w województwie pomorskim.

Załącznikiem nr 1 do przedmiotowej uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego jest projekt uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2018

Załącznikiem nr 2 do przedmiotowej uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego jest formularz zgłaszania uwag i wniosków do konsultowanego projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego.

W załączeniu pismo DROŚ-RP.9070.3.2017 z 9 stycznia 2018 r. w sprawie konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2018 w województwie pomorskim.

Termin konsultacji upływa 22 stycznia 2018 r.

Poniżej link do ogłoszenia w sprawie konsultacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

https://bip.pomorskie.eu/a,58745,ogloszenie-318.html

Pismo do gmin w sprawie konsultacji

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmiku zamieszczonego przez PKW oraz KBW na stronie Youtube dot. rejestru wyborców.

Film można obejrzeć pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=eQVZaB5qeOs

wtorek, 09 styczeń 2018 07:47

Zmiana organizacji pracy Urzędu Gminy w miesiącu lutym

Napisane przez

Celem realizacji wniosków mieszkańców Gminy Ustka i zapewnienia sprawnego funkcjonowania Urzędu uprzejmie informuję, że pilotażowo, na okres 1 miesiąca, tj. od dnia 01 lutego 2018 roku do dnia 28 lutego 2018 roku wyznaczam następujące godziny pracy Urzędu Gminy Ustka i przyjęć interesantów przez Urząd.

1. Wyznaczam godziny pracy pracowników Urzędu w miesiącu lutym 2018 roku, każdego tygodnia, z wyłączeniem robotnika gospodarczego i sprzątaczek, w następujący sposób:

1) poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;

2) środa: od godz. 7.30 do godz. 18.00;

3) piątek: od godz. 7.30 do godz. 13.00.

2. Przyjęcia interesantów w miesiącu lutym 2018 roku, każdego tygodnia, będą się odbywać w godzinach:

1) poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;

2) środa: od godz. 9.00 do godz. 18.00;

3) piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

3. Kasa Urzędu w miesiącu lutym 2018 roku, każdego tygodnia, będzie czynna w godzinach:

1) poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;

2) środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;

3) piątek: od godz. 9.00 do godz. 12.00.

Treść ogłoszenia w pliku PDF

poniedziałek, 08 styczeń 2018 08:17

Rozbudowa drogi krajowej nr 21 na obszarze administracyjnym Gminy Ustka

Napisane przez

Uprzejmie informujemy, że w siedzibie Urzędu Gminy Ustka (pokój nr 108), w godzinach 9:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku, można zapoznać się z raportem ze spotkań informacyjnych oraz planami sytuacyjnymi (wstępnymi i ostatecznymi) rozbudowy drogi krajowej nr 21 na obszarze administracyjnym Gminy Ustka. Termin zapoznania się z dokumentacją proszę wcześniej ustalić telefonicznie z p. Bartoszem Kuna (tel. 59 8152453) lub p. Rafałem Kuleta (tel. 59 8152454).

piątek, 29 grudzień 2017 15:12

Rozkłady jazdy - dowóz dzieci do szkół.

Napisane przez

Nowe rozkłady jazdy dowozu dzieci do szkół. Obowiązują już od 2 stycznia 2018 roku.

1.USTKA-ZAPADŁE-USTKA-WODNICA-USTKA
2.PĘPLINO-CHARNOWO-USTKA
3.USTKA-MODŁA-STARKOWO-ZALESKIE-USTKA
4.MACHOWINO-GĄBINO-ROWY
5.ZALESKIE-MOŻDŻANOWO-ZALESKIE

Przewoźnik - firma PKS Słupsk S.A.

Na podstawie § 5 ust.3 Uchwały Nr XXII.259.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Ustka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu zmienionej Uchwałą Nr XXXIX.475.2014 Rady Gminy Ustka z dnia 27 czerwca 2014 roku, jak również Uchwały nr XXXV.448.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Ustka na 2018 rok

Wójt Gminy Ustka ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe sportu w formie dotacji na 2018 rok.

I. Wnioski o wsparcie finansowe sportu mogą składać kluby sportowe , o których mowa w art.3 oraz art.4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 roku, poz.1463 ze zm.) nienależący do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku. Ponadto podmiot ubiegający się o dotację musi prowadzić działalność sportową na terenie Gminy Ustka. Klub sportowy może otrzymywać dotację celową z budżetu Gminy Ustka, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację lub też zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub lub wpłynie na poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez upowszechnianie rekreacji i aktywnego stylu życia.
Przedmiotem dotowania może być dofinansowanie lub finansowanie wydatków bieżących z tytułu:
a) przygotowań klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu,
b) udziału klubu w rozgrywkach, zawodach w określonej dyscyplinie sportu,
c) utrzymania, remontu lub modernizacji obiektów i urządzeń sportowych klubu służących uprawianiu sportu,
d) zakupu sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie posiadanego sprzętu,
e) organizacji imprez sportowych na terenie Gminy,
f) opłaty statutowej i delegacji sędziowskich.
Z dotacji celowej nie mogą być finansowane ani dofinansowane w szczególności: a) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego,
b) transfery zawodnika z innego klubu sportowego,
c) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
d) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
e) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji
2.Do wniosku o wsparcie finansowe sportu należy dołączyć:
1) dokument potwierdzający posiadanie licencji przyznanej przez właściwy polski związek sportowy,
2) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego (ważny 6 miesięcy),
3) aktualny statut.
3. Wnioski niekompletne, bądź zgłoszone po terminie, nie będą uwzględniane przy przyznawaniu dotacji celowej.
1) Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Ustka – pokój nr 106 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://bip.ustka.ug.gov.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”
2) W przypadku wyboru wniosku realizacja przedsięwzięcia nastąpi w formie dotacji na realizację przedsięwzięcia
3) Uruchomienie środków na realizację przedsięwzięcia następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą a podmiotem, którego wniosek został wybrany
4) Wnioski niezgodne ze wzorem, niekompletne lub złożone po terminie nie będą uwzględniane przy przyznawaniu dotacji celowej
Pozostałe zasady przyznawania dotacji regulują przepisy Uchwały Nr XXII.259.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Ustka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu zmienionej Uchwałą Nr XXXIX.475.2014 Rady Gminy Ustka z dnia 27 czerwca 2014 roku. oraz przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077) w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

II. Termin i warunki realizacji przedsięwzięcia w zakresie sportu
Realizacja przedsięwzięcia powinna być wykonana w 2018 roku i w taki sposób, by w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy Gminy Ustka.

III. Termin składania wniosków:
Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 stycznia 2018 roku do godz. 15:30, w Biurze Obsługi Interesanta – Ustka, ul. Dunina 24, lub przesłać pocztą. W przypadku przesłania pocztą za zachowanie terminu uważa się datę wpływu korespondencji do urzędu.

IV. Termin, tryb i kryteria wyboru wniosków.
1.Oceny złożonych wniosków dokona komisja powołana w drodze zarządzenia przez Wójta Gminy Ustka.
2. Po zapoznaniu się z oceną komisji, decyzję w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości podejmuje Wójt Gminy Ustka w ramach środków zaplanowanych na ten cel w budżecie gminy Ustka. Decyzja Wójta Gminy Ustka jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. Decyzja Wójta Gminy Ustka w sprawie przyznania lub odmowy przyznania dotacji celowej zapada w terminie 30 dni od daty przedłożenia propozycji wysokości dofinansowania przez komisję.
4. Przy ocenie złożonych wniosków bierze się pod uwagę:
1) wpływ przedsięwzięcia na poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na terenie Gminy Ustka;
2) wpływ przedsięwzięcia na zwiększenia dostępności mieszkańców Gminy Ustka do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe;
3) wpływ przedsięwzięcia na poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez upowszechnianie rekreacji i aktywnego stylu życia;
4) przedstawioną kalkulację kosztów;
5) możliwość realizacji przedsięwzięcia przez podmiot;
6) dotychczasową współpracę podmiotu z Gminą;
7) wysokość środków finansowych własnych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia,

Zlecenie realizacji przedsięwzięcia nastąpi w trybie wsparcia wykonania przedsięwzięcia a wysokość udzielonej dotacji z budżetu gminy nie może przekroczyć 80 % całkowitych kosztów przedsięwzięcia.

8. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski:
a) przygotowane na odpowiednim formularzu,
b) prawidłowo wypełnione,
c) zawierające komplet niezbędnych załączników,
d) złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym

V. Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://bip.ustka.ug.gov.pl, na stronie Urzędu Gminy www.ustka.ug.gov.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ustka. Wykaz klubów sportowych, którym przyznano dotację zostanie zamieszczony na stronie Urzędu Gminy www.ustka.ug.gov.pl w zakładce ogłoszenia, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ustce.

Treść ogłoszenia - wersja PDF

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust 1, 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku poz. 1817 ze zmianami) zwana dalej ustawą oraz na podstawie art. 81 w związku z art.77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 roku poz.2187 ze zmianami) jak również Uchwały nr XXXV.448.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Ustka na 2018 rok

Wójt Gminy Ustka ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

I. Rodzaje zadań.

1.Zadanie z zakresu:

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
W zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach konkursu będą dotowane przedsięwzięcia związane z:

- udzielaniem rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Przewidywana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 2.000,00 zł.

W zakresie realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w ramach konkursu będą dotowane przedsięwzięcia związane z:
- organizacją kolonii letnich z programem profilaktyczno – wychowawczym
i socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin patologicznych, dotkniętych uzależnieniami
i uczestniczących w programie opiekuńczo – wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień realizowanym w ramach zajęć pozalekcyjnych w świetlicach, szkołach podstawowych i gimnazjum z terenu gminy.

Przewidywana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 32.000,00 zł.

2. Zadanie z zakresu:

SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
- prac konserwatorskich, restauratorskie lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze gminy Ustka.

Przewidywana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 120.000,00 zł.

3. Zadanie z zakresu:

POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM ORAZ NIEPEŁNOSPRAWNYM, dotowane będą przedsięwzięcia, które obejmować będą:
-tworzenie warunków do samorealizacji osób starszych i niepełnosprawnych, zwiększenie ich aktywności, aktywizacji zawodowej oraz współpracy międzypokoleniowej, oraz działalność na rzecz innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- wsparcie usamodzielniania się i integracji osób niepełnosprawnych poprzez m.in. szkolenia, warsztaty, treningi wspierające niezależne funkcjonowanie, działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych m.in. poprzez warsztaty, spotkania terapeutyczne, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne, prowadzenie warsztatów aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
- wsparcie i działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez organizację warsztatów, szkoleń, treningów, seminaria, wspieranie aktywności seniorów, wspieranie działań służących poprawie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego seniorów, edukację do starości

Przewidywana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 33.000,00 zł

4. Zadanie z zakresu:

WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA dotowane będą przedsięwzięcia, które obejmować będą:
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu, organizację imprez sportowo – rekreacyjnych, tworzenie i utrzymanie bazy sportowej w postaci obiektów sportowych, organizowanie wypoczynku letniego, organizowanie imprez turystyczno – rekreacyjnych, tworzenie szlaków pieszych i rowerowych

Przewidywana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 20.000,00 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji:

1) Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku poz. 1817 ze zmianami), których działalność skierowana jest do lub służy mieszkańcom Gminy Ustka. Oferta powinna być przygotowana w oparciu o wzór zawarty w Rozporządzeniu Ministra Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 roku poz. 1300 ).
2) Wymaga się, by zadanie określone w pkt I pkt 1 realizowane było przez osoby posiadające kwalifikacje z zakresu socjoterapii.
3) Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Ustka – pokój nr 106 lub pok. nr 7 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://bip.ustka.ug.gov.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”
4) W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie wsparcia wykonania zadania. Jeżeli zadanie publiczne odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji, wysokość udzielonej dotacji z budżetu gminy nie może przekroczyć 80 % całkowitych kosztów projektu, natomiast koszty wynagrodzeń za pracę organizacyjno – koordynacyjną nie mogą przekroczyć 10% łącznie kwoty dotacji przekazanej przez Gminę Ustka na wsparcie realizacji zadania.
5) Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem a podmiotem, którego oferta została wybrana,
6) Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych,
7) Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych regulują przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne przepisy prawa.
8) Dotacja nie będzie udzielana na:
a) zakup gruntów,
b) działalność gospodarczą,
c) działalność polityczną,
d) pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,
e) realizację inwestycji, z wyłączeniem inwestycji związanych z bezpośrednią realizacją zadań publicznych, na które dotacja została przyznana
f) pokrycie kosztów utrzymania biura, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania publicznego, na które dotacja została przyznana,
g) wydatki inwestycyjne

III. Termin i warunki realizacji zadania

Zadanie musi być wykonane w 2018 roku. Zadanie realizowane na być w taki sposób, by w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy gminy Ustka. Oferent musi wykazać, że posiada wystarczające środki własne i wykwalifikowaną kadrę niezbędną do realizacji zadania objętego składaną ofertą.

IV. Termin składania ofert

Oferty na realizację wymienionych zadań należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 26 stycznia 2018 roku do godz. 15.30 w Biurze Obsługi Interesanta – Ustka, ul. Dunina 24, lub przesłać pocztą. W przypadku przesłania pocztą za zachowanie terminu uważa się datę wpływu korespondencji do urzędu. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem zgodnym z nazwą zadania określonego w pkt I.

V. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert.

a) Decyzję o wsparciu realizacji zadania wybranym organizacjom podejmuje Wójt Gminy Ustka w terminie 15 dni od dnia przedłożenia Wójtowi Gminy Ustka protokołu przez Komisję Konkursową.

b) Propozycji podziału środków dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Wójta Gminy Ustka. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, podmiot ubiegający się o dotację dokona korekty kosztorysu projektu w terminie ustalonym przez Komisję Konkursową, która wskaże przyjęte do realizacji działania w ramach podejmowanego zadania publicznego.

c) Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę w szczególności:
- Możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku poz. 1817 ze zmianami)
- wartość merytoryczną projektu, proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku poz. 1817 ze zmianami) będą realizować zadanie publiczne,
- ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
- planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku poz. 1817 ze zmianami) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego,
- analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku poz. 1817 ze zmianami), które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
d) Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:
- przygotowane na odpowiednim formularzu, i prawidłowo wypełnione,
- złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym, w odpowiednio zamkniętej i opisanej kopercie.
- złożone przez podmioty uprawnione do realizacji zadania

VI. Rodzaj zadań realizowanych oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację w roku 2016:

1) Organizacja Kolonii Letnich z programem profilaktyczno-wychowawczym i socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin patologicznych dotkniętych uzależnieniami i uczestniczących w programie opiekuńczo-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień realizowanym w ramach zajęć pozalekcyjnych w świetlicach i szkołach gminnych - 30.000 zł.
2) Mikroedukacja poprzez sport i rekreację oraz warsztaty psychoterapeutyczne w zakresie profilaktyki w krzyżowym uzależnieniu od alkoholu i narkotyków oraz przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie powiatu słupskiego - 2.000 zł. 3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania stosowania środków psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie programu opiekuńczo – wychowawczego profilaktyki – 130.000 zł
4) Renowacja okien witrażowych w kościele w Machowinie -10.000 zł
5) Prace przy zabytkowym kościele i na terenie wokół -Objazda - 23.000 zł.
6) Rewitalizacja zabytkowej chałupy w Starkowie na potrzeby lokalnej społeczności – 37.000 zł
7) Tworzenie warunków do samorealizacji osób starszych i niepełnosprawnych – 5.000 zł.
8) Realizacja zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnych „Kolorowa Akademia Trzeciego Wieku 8”– 7.500 zł.
9) Organizacja dowozu dzieci i młodzieży z terenu gminy Ustka na treningi i rogrywki piłkarskie do Objazdy– 10.000 zł
10) Szkolenie sportowe dziewcząt z zakresu gry w piłkę ręczną – 8.000 zł
11) Szkolenie dzieci i młodzieży w sportach wodnych – 1.000 zł

VII. Rodzaj zadań realizowanych oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację w roku 2017:

1)Organizacja Kolonii Letnich z programem profilaktyczno - wychowawczym i socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin patologicznych dotkniętych uzależnieniami i uczestniczących w programie opiekuńczo - wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień realizowanym w ramach zajęć pozalekcyjnych w świetlicach i szkołach gminnych. - 30.000 zł
2) Mikroedukacja poprzez sport i rekreację oraz warsztaty psychoterapeutyczne w zakresie profilaktyki w krzyżowym uzależnieniu od alkoholu i narkotyków oraz przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie powiatu słupskiego. - 2.000 zł
3) Prace przy zabytkowym kościele i na terenie wokół – Objazda - 9.920
4) Rewitalizacja zabytkowej chałupy w Starkowie na potrzeby lokalnej społeczności -30.000 zł
5)Tworzenie warunków do samorealizacji osób starszych i niepełnosprawnych -5.000 zł
6) Realizacja zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnych „Kolorowa Akademia Trzeciego Wieku 8” - 10.150 zł
7) Organizacja treningów i rozgrywek dla najmłodszej grupy GKS Wybrzeże Objazda JUNIOR E z tereny Gminy Ustka – 5.000 zł
8)Szkolenie sportowe dziewcząt z zakresu gry w piłkę ręczną – 5.000 zł

VIII. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://bip.ustka.ug.gov.pl, na stronie internetowej www.ustka.ug.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ustka. Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.


Treść ogłoszenia - wersja PDF

Wójt Gminy Ustka informuje o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wyłożeniu do wglądu projektu dokumentu pn. “Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ustka na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025. Poniżej znajdziecie Państwo szczegółowe Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do opracowania projektu ww. dokumentu wraz z Obwieszczeniem oraz Formularzem zgłoszenia uwag.
Jednocześnie, zapraszamy Państwa dnia 29 grudnia 2017 roku, o godz. 1100 /środa/ do Sali Obrad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 /sala Nr 112/, gdzie odbędzie się spotkanie konsultacyjne ws projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ustka na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025”.

poniedziałek, 11 grudzień 2017 14:36

Spotkanie szkoleniowe dla sołtysów

Napisane przez

W związku z wysokim zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń oraz wysoce zjadliwej grypie ptaków Wójt Gminy Ustka wspólnie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Słupsku zapraszają na spotkanie szkoleniowe dla sołtysów, hodowców drobiu bądź świń, osób utrzymujących zwierzęta w systemie przyzagrodowym oraz osób polujących i innych mających jakikolwiek kontakt ze zwierzętami z gatunków wrażliwych. Tematem spotkania będzie występowanie w/w jednostek chorobowych na terenie kraju i Europy, objawy chorobowe, rozprzestrzenianie, bioasekuracja gospodarstw oraz udoskonalanie systemów zabezpieczeń wykorzystywanych na fermach i w gospodarstwach. Spotkanie odbędzie się 15 grudnia br. (piątek) o godzinie 10:00. w sali obrad Urzędu Gminy Ustka przy ul. Dunina 24 w Ustce /p. Nr 112/. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 6 Urzędu Gminy Ustka lub pod numerem telefonu (59) 815 24 32.

Słowińska Grupa Rybacka zaprasza organizacje pozarządowe na szkolenie z zakresu sporządzania wniosków o powierzenie grantu na imprezy promujące lokalne dziedzictwo. Szkolenie odbędzie się 28 grudnia br. (czwartek) w siedzibie SGR przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10:00. Zainteresowanie osoby prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub nr tel.: 516 559 181.

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
  2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
  3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…