UWAGA!!! //Aktualne harmonogramy wywozu odpadów // Szanowni Państwo. Od 30 czerwca 2020r zmiana funkcjonowania Urzędu Gminy Ustka. Więcej szczegółów na stronie . Link do strony

Ogłoszenia (578)

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI).
Bezpłatne konsultacje odbędą się: ​

​5 września 2018 r. w Urzędzie Gminy Ustka, ul. Dunina 24, w godzinach: 9:00-11:30

Nie prowadzimy zgłoszeń. Czekamy na wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich.

W ramach MPI pracownik LPI FE w Słupsku udzieli bezpłatnych konsultacji w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.​
W trakcie dyżuru będzie można się dowiedzieć m.in.: czy planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do wsparcia w ramach założeń Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, jakie są zasady ubiegania się o środki oraz gdzie należy szukać przydatnych informacji.

Szczegółowych informacji na temat MPI udziela:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku
ul. Portowa 13 B; 76-200 Słupsk
tel. 59 714 18 44; 59 714 18 45
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.​

Serdecznie zapraszamy.

Od 15 sierpnia do 15 grudnia br. w powiecie słupskim realizowany będzie program profilaktyki boreliozy - 2018 obejmujący wykonywanie bezpłatnych badań laboratoryjnych testem ELISA klasy IgG i IgM w kierunku wykrycia boreliozy i działania edukacyjne w zakresie jej zapobiegania. Bezpłatnymi badaniami laboratoryjnymi objętych zostanie 350 mieszkańców wszystkich miast i gmin powiatu, w wieku od 20 roku życia, u których wcześniej nie stwierdzono boreliozy i którzy nie byli leczeni z powodu tej choroby.

Badania wykonywane będą od 20 sierpnia - do wyczerpania limitu, przez wyłonione w konkursie ofert Medyczne Laboratorium DIAGNOSTYKA Sp. z o.o. w Słupsku funkcjonujące przy ul. Jana Pawła II 1a. Kwalifikacja uczestników odbywać się będzie w ośrodkach zdrowia/przychodniach miast i gmin powiatu słupskiego oraz punktach pobrań realizatora programu przy ulicach: Jana Pawła II 1a, Wileńskiej 30, Tuwima 23, Stary Rynek 5, przy Placu Dąbrowskiego 6 oraz w Ustce przy ul. Grunwaldzkiej 18. Zainteresowani będą musieli wypełnić ankietę oceny ekspozycji na kleszcze. O zakwalifikowaniu do badania zdecydują zweryfikowane przez personel medyczny informacje zawarte w ankiecie, uzasadniające jego wykonanie.

Z bezpłatnych badań głównie powinny skorzystać osoby z grupy podwyższonego ryzyka, tj. leśnicy, rolnicy, osoby często przebywające na terenach bytowania kleszczy. Borelioza jest najczęstszą chorobą odkleszczową wywołaną przez krętki z rodzaju Borelia i przenoszoną przez zakażone kleszcze z rodzaju Ixodes. Jest chorobą infekcyjną, o przewlekłym przebiegu. W kraju, a także w woj. pomorskim wciąż obserwuje się wzrost zachorowań na nią. W roku 2015 zanotowano ich w kraju - 13 625, w 2016 r. – 21 200, w 2017 r. - 21 528. W powiecie słupskim odnotowano odpowiednio: 111, 85 i 125 zachorowań. W 2017 roku, na 20 pomorskich powiatów i miast na prawach powiatu, największą zapadalność na boreliozę zanotowano w powiecie bytowskim (275 przypadków na 100 tys. mieszkańców), kościerskim (207) i słupskim (127).
Na wzrost zachorowania i większe narażenie na kontakt z zakażonymi kleszczami mają wpływ trzy główne czynniki: spędzanie przez ludzi większej ilości czasu na obszarach leśnych, rolnych, łąkach i terenach rekreacyjnych, wyższe temperatury w zimie oraz na wiosnę sprzyjające większej przeżywalności gryzoni - głównych żywicieli kleszczy oraz coraz bardziej dostępna diagnostyka laboratoryjna, dzięki której rośnie wykrywalność choroby.

Adresowany do mieszkańców powiatu słupskiego program profilaktyki boreliozy jest finansowany ze środków powiatu (21 tys. zł), gminę Kępice (2,5 tys. zł), ponad 6,5 tys. zł. dokłada realizator programu, czyli Medyczne Laboratorium Diagnostyka Sp. z o.o. Badaniami objęci zostaną mieszkańcy wszystkich miast i gmin powiatu, ich liczba dla poszczególnych gmin została ustalona na podstawie liczby mieszkańców, przy czym dla gminy Kępice została zwiększona odpowiednio do przekazanych przez tę gminę środków na ich wykonanie.

Wykaz ośrodków zdrowia w powiecie słupskim (pdf)

Plakat

czwartek, 23 sierpień 2018 12:52

Szacowanie szkód łowieckich już bez gminy.

Napisane przez

Wójt Gminy Ustka informuje, że dnia 23 sierpnia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo łowieckie zmieniająca m. in. system szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.

    Po pierwsze, zamiast sołtysa w skład zespołu szacującego wchodzi przedstawiciel ośrodka doradztwa rolniczego (ODR). Po drugie, rolnik będzie musiał składać wniosek o szacowanie szkód łowieckich do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, czyli do zarządu koła łowieckiego. Wniosek ten powinien zawierać w szczególności: imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania lub adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, miejsce wystąpienia szkody oraz rodzaj uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego. Przedstawiciel koła łowieckiego ma obowiązek sporządzić protokół z oględzin oraz z szacowania ostatecznego. Do obowiązku koła łowieckiego
należy również określenie terminu oględzin lub szacowania i poinformowanie o nim rolnika oraz przedstawiciela ODR. Taka informacja musi być przekazana w terminie do 3 dni od złożenia przez rolnika wniosku o oszacowanie szkody łowieckiej.

    Co istotne, jedyną osobą niezbędną do przeprowadzenia szacowania lub oględzin jest reprezentant koła łowieckiego. Jeśli na szacowaniu nie pojawi się właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, który zgłosił szkodę lub pracownik ODR-u, to nie wstrzymuje procedury szacowania szkody łowieckiej. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego ma 30 dni od dnia sporządzenia protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania, na wypłatę odszkodowania rolnikowi. Ponadto zarówno koło łowieckie, jak i rolnik mogą się odwołać od ustaleń zespołu szacującego do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

 Wójt Gminy Ustka
  Anna Sobczuk-Jodłowska

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY USTKA z dnia 8 sierpnia 2018 roku

w sprawie zmiany terminów funkcjonowania kąpielisk morskich
w sezonie letnim 2018

 

W związku z wejściem w życie Uchwały Nr XLII.536.2018 Rady Gminy Ustka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX.499.2018 Rady Gminy Ustka z dnia 28 marca2018 roku w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ustka informuję, że od 16 sierpnia do 31 sierpnia 2018 roku na terenie Gminy Ustka będzie funkcjonowało sześć kąpielisk morskich:

1) KĄPIELISKO MORSKIE PRZEWŁOKA

2) KĄPIELISKO MORSKIE PODDĄBIE

3) KĄPIELISKO MORSKIE DĘBINA

4) KĄPIELISKO MORSKIE ROWY ZACHÓD – RADOMSKO

5) KĄPIELISKO MORSKIE ROWY ZACHÓD – CENTRALNE

6) KĄPIELISKO MORSKIE ROWY WSCHÓD – SŁOWIŃSKIE I

Cztery kąpieliska morskie od 16 sierpnia będą nieczynne, to jest:

1) KĄPIELISKO MORSKIE ROWY ZACHÓD – DOMKI LETNISKOWE

2) KĄPIELISKO MORSKIE ROWY ZACHÓD – SŁONECZKO

3) KĄPIELISKO MORSKIE ROWY ZACHÓD - APATOR

4) KĄPIELISKO MORSKIE ROWY WSCHÓD – SŁOWIŃSKIE II

Do dnia 15 sierpnia włącznie kąpieliska morskie na terenie gminy Ustka funkcjonują w ilości jak dotychczas.

Dodatkowe informacje na stronie www w zakładce Kąpieliska

poniedziałek, 30 lipiec 2018 13:55

Rozpoczęła się procedura powołania Rady Seniorów w Gminie Ustka

Napisane przez

Rozpoczęła się procedura powołania Rady Seniorów w Gminie Ustka. Rada Gminy Ustka na sesji w dniu 28 czerwca 2018 roku przyjęła uchwałę Nr XLII.529.2018 w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Ustka oraz nadania jej statutu. Uchwała określa cel i zakres zadań Rady, zasady i tryb wyboru oraz organizację i tryb działania Rady. W ślad za tym Wójt Gminy Ustka zarządzeniem Nr 0050.556.2018 z dnia 27 lipca 2018 roku ogłosiła przeprowadzenie wyborów do Rady Seniorów Gminy Ustka. Zarządzenie zawiera wzór formularza, na którym należy dokonać zgłoszenia. Zgodnie z ww zarządzeniem od dnia 01 sierpnia br. rozpocznie się nabór wniosków kandydatów do Rady. Do Rady Seniorów mogą kandydować osoby, które ukończyły 60-ty rok życia. Zgłoszenia dokonują stowarzyszenia działające na rzecz seniorów lub co najmniej 10-ciu pełnoletnich mieszkańców gminy. Zgłoszenia kandydatów można dokonywać do dnia 17 sierpnia 2018 roku. Rada liczyć będzie 10 osób. Celem działania Rady Seniorów będzie integracja i wspierania środowiska seniorów oraz reprezentowanie interesów tej grupy osób.

Powołanie Rady Seniorów realizowane jest w związku z podejmowanymi działaniami w ramach Projektu pn. "Srebrna sieć" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Szczegółowych informacji o naborze udziela kierownik lub pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce. Wzór wniosku do pobrania znajduje się poniżej.

środa, 25 lipiec 2018 08:54

X Ogólnopolski Przegląd Paradnych Orkiestr Dętych

Napisane przez

X Ogólnopolski Przegląd Paradnych Orkiestr Dętych

Serdecznie zapraszamy na X Ogólnopolski Przegląd Paradnych Orkiestr Dętych, który odbędzie się w najbliższy weekend (28-29 sierpnia) w Rowach. Impreza rozpocznie się o godzinie 16:00 przemarszem orkiestr ulicami Rowów.

czwartek, 12 lipiec 2018 07:41

XII Ogólnopolski Zjazd Maskotek

Napisane przez

XII Ogólnopolski Zjazd Maskotek

Gmina Ustka zaprasza na XII Ogólnopolski Zjazd Maskotek. Impreza odbędzie się w najbliższy weekend (14-15 lipca) przy muszli koncertowej w Rowach. W programie przewidziano wiele atrakcji m.in: jarmark sztuki i rękodzieła, paradę maskotek ulicami Rowów, gry i zabawy oraz koncert zespołu One Moment. Serdecznie zapraszamy.

środa, 11 lipiec 2018 10:52

Bezpłatna komunikacja autobusowa

Napisane przez

W najbliższy czwartek, 12 lipca do 26 września 2018 roku przez miasto Ustka uruchomiona została komunikacja miejska. Na trasy nr 1 i 2 wyjadą dwa autobusy PKS Slupsk kursujące od godziny 6.00. Ulotki z rozkładem jazdy dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Ustka, Centrum Informacji Turystycznej, Domu Kultury, Bibliotece oraz przychodniach lekarskich. Gmina Ustka rozszerzyła ww trasy o miejscowość Przewłoka.

Komunikacja jest bezpłatna dla:

  • mieszkańców gminy Ustka – dokumentem potwierdzającym uprawnienie jest dowód osobisty z wpisanym adresem zameldowania lub bilet wydawany w Biurze Ewidencji Ludności Urzędu Gminy Ustka (pok. 5) Bilety wydawane będą w godzinach pracy urzędów osobom, które są zameldowane w gminie Ustka, ale posiadają nowe dowody osobiste. W przypadku dzieci wystarczy oświadczenie ustne rodzica posiadającego uprawnienie lub legitymacja szkolna,
  • osób niepełnosprawnych – dokumentem potwierdzającym uprawnienia jest legitymacja/zaświadczenie,
  • turystów uiszczających opłatę uzdrowiskową – dokumentem potwierdzającym uprawnienia jest dowód opłaty wraz z dowodem osobistym.

Dla pozostałych pasażerów koszt biletu wynosi: 2 zł.

Linia nr 1: ul. Kolorowa - ul. Chopina - ul. Kolorowa
Linia nr 2: Lędowo, ul. Komandorska (kościół) - ul. Dunina* -Lędowo, ul. Komandorska (kościół) *Z ulicy Dunina w Ustce trzy kursy w ciągu dnia dojeżdżają także do Przewłoki.

W Przewłoce trasą: ul. Ustecka – ul. Morska – ul. Armii Krajowej – ul. Grunwaldzka,
przystanki autobusowe  zostały zlokalizowane w miejscu przystanków już funkcjonujących oraz dwa dodatkowe w ciągu ul. Armii Krajowej, oznakowane znakiem D-15.

W Lędowie  - dodatkowo na wysokości parkingu przy Kościele dla wysiadających i Przychodni  Lekarskiej dla wsiadających. Zakup przystanków autobusowych w Lędowie – w trakcie realizacji przez Gminę Ustka. Obecnie wszędzie zamontowano znaki przystankowe D-15.

Przypomnijmy, że uruchomienie komunikacji ma charakter pilotażowy - jako zadanie wspólne dla miasta i gminy Ustka. Jeżeli system spełni nasze oczekiwania, będziemy analizować możliwości jego dalszego funkcjonowania. Zachęcamy mieszkańców i przebywających turystów do korzystania z komunikacji miejskiej.

W załączeniu rozkład jazdy.

 

Wójt Gminy Ustka zaprasza na XXIII Ogólnopolski Rajd Rowerowy "Szlakiem Zwiniętych Torów". Rajd odbędzie się 7 lipca 2018 r. (sobota). Zapisy od godz. 9:00 przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego na ul. Armii Krajowej w Przewłoce. Start godz. 11:00. Dla uczestników zaplanowano liczne gry i zabawy sportowe z nagrodami. Serdecznie zapraszamy.

Strona 12 z 42

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
  2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
  3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…