Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło program "Senior-VIGOR", na który w tym roku przeznaczy 40 mln zł.

1) Termin składania wniosków: 14 sierpnia 2016r.

2) Wnioskodawca: jednostki samorządu terytorialnego.

3) Partnerzy: możliwość prowadzenia domu seniora w partnerstwie z innymi instytucjami i organizacjami

4) Zakres tematyczny:

a. Moduł I konkursu utworzenie i/lub wyposażenie oraz ewentualne zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior – WIGOR”

b. Moduł II konkursu zapewnienie funkcjonowania już istniejących Dziennych Domów „Senior-WIGOR”.

Program adresowany jest do osób niepracujących w wieku 60+. W Dziennym Domu Senior-WIGOR będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdzie się w nim pomieszczenie m.in. do: wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu (z biblioteką, sprzętem RTV oraz komputerem z dostępem do internetu). Zapewniony będzie także ciepły posiłek.

5) Poziom dofinansowania: 80%, wkład własny: 20%

6) Wartość dofinansowania: 250 tyś. zł., z tym, że:

a. na adaptację budynku przewidziano nie więcej niż 180 tys. zł,

b. na wyposażenie domu jednorazowa kwota dotacji nie może być wyższa niż 70 tyć. zł,

c. sfinansowana może zostać również 1/3 kosztów utrzymania seniora w Dziennym Domu,  ale nie więcej niż 200 zł miesięcznie.

7) Informacje i pytania: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

8) Dokumenty do pobrania: http://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/konkursy-senior-wigor/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-na-najlepsze-projekty-dofinansowywane-ze-srodkow-programu-wieloletniego-senior-wigor-na-lata-2015-2020--edycja-2016/.

 

 

 

Program Małych Grantów Funduszu Wyszehradzkiego wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów z Grupy Wyszehradzkiej.

1) Termin składania wniosków: 1 września 2016r.

2) Zakres tematyczny projektów:

Wspieranie współpracy krajów z Grupy Wyszehradzkiej, czyli Czech, Węgier, Polski i Słowacji oraz integrację tych państw z Unią Europejską.

Dofinansowane działania:

 1. współpraca kulturalna (np. festiwale, publikacje)
   
 2. współpraca naukowa i badania naukowe (np. konferencje, publikacje, badania)
   
 3. edukacja (np. seminaria, szkoły letnie)
   
 4. wymiana młodzieży (np. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla młodzieży i dzieci)
   
 5. współpraca transgraniczna (np. projekty dwóch państw, które znajdują się na granicy, w odległości 50 km od granicy)
   
 6. promocja turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi)

Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. W przypadku niewielkich dotacji projekty mogą obejmować co najmniej trzy podmioty z trzech różnych krajów V4, tylko w przypadku projektów transgranicznych o grant mogą starać się dwa podmioty. Budżet projektu nie może obejmować okresu dłuższego niż sześć miesięcy.

3) Kontakt: 

Interna­tional Viseg­rad Fund
Kráľovské údolie 8, 811 02 Bratislava
Slo­vak Republic

tel.: +421 259 203 811, –802
fax: +421 259 203 805

email: viseg­rad­Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4) Więcej informacji: http://www.visegradfund.org/

 

 

 

Fundacja BGK ogłosiła 9-tą edycję konkursu pn.: "Na dobry początek!"

1) Termin składania wniosków: 12 września 2016r., do godz. 12:00

2) Zakres dofinansowania:

Wykorzystanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, sprzyjających interakcjom między dziećmi i rozwijających kompetencje takie jak umiejętność komunikacji i współpracy w grupie, kreatywność, inicjatywność, empatia i odpowiedzialność oraz sprzyjających aktywności ruchowej.

3) Koszty kwalifikowalne:

a. przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci w wieku 2-8 lat,

b. porady specjalistyczne dla dzieci,

c. warsztaty dla rodziców.

4) Wielkość dofinansowania: 3-10tyś. zł

5) Kryteria wyboru:

trafność, logika i przydatność, partnerstwo – wykorzystanie zasobów lokalnych i współpraca z innymi organizacjami,  zaangażowanie rodziców i integracja wielopokoleniowa, nowatorskość projektu w środowisku lokalnym, doświadczenie, klarowność budżetu.; dodatkowe punkty będą przyznawane dla instytucji mających siedzibę w gminach o niskich dochodach na jednego mieszkańca.

6) Sposób składania wniosków: za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie https://dotacje.fundacjabgk.pl/.

7) Dokumenty do pobrania i więcej informacji: https://www.fundacja.bgk.pl/programy/wyrownywanie-szans-edukacyjnych/konkurs-grantowy-na-dobry-poczatek/.

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko organizuje konkurs na ochronę dziedzictwa i rozwój zasobów kultury.

1) Termin naboru wniosków: 30 września 2016r.

2) Typy projektów, które mogą być dofinansowane:

a. infrastruktura zabytkowa: dotyczy działań przy zabytkach: zabytkach ruchomych i nieruchomych. Działania przy niezabytkowej infrastrukturze kultury oraz zakup sprzętu i wyposażenia mogą stanowić wyłącznie element projektu,

b. Infrastruktura niezabytkowa: dotyczy działań przy niezabytkowej infrastrukturze kultury. Działania przy zabytkowej infrastrukturze i zakup sprzętu i wyposażenia mogą stanowić wyłącznie element projektu,

c. Sprzęt i wyposażenie: dotyczy działań polegających na zakupie trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz do realizacji prac konserwatorskich (100% udział kosztów w kosztach całkowitych projektu). W ramach tego Głównego Typu Projektu można ponosić wyłącznie koszty zakupu, dostawy, montażu i uruchomienia ww. sprzętu i wyposażenia. Możliwy jest wyłącznie zakup sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego bezpośrednio do prowadzenia działalności kulturalnej lub do prowadzenia prac konserwatorskich. Sprzęt i wyposażenie do prowadzenia działalności kulturalnej dotyczy tylko takich elementów, które są wprost związane z prowadzeniem przez Wnioskodawcę działalności kulturalnej, tj. organizacji różnego rodzaju imprez i wydarzeń artystycznych służących temu celowi (np. zakup instrumentów, zakup mebli (np. krzeseł, foteli) do sal koncertowych, zakup sprzętu wystawienniczego, sprzętu multimedialnego, systemów nagłośnienia, sprzętu oświetleniowego).

3) Koszty kwalifikowalne:

a. Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu,

b. Rozbudowa, przebudowa i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji artystycznej, archiwów,

c. Zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich;

d. Tworzenie i modernizacja wystaw stałych;

e. Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków;

f. Konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych (w tym filmowych) oraz ich ochrona i udostępnienie poprzez proces digitalizacji (digitalizacja wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego);

g. Zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem (jako element projektu infrastrukturalnego);

h. Rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń lub obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne.

4) Wartość projektu:

a. min. kwota projektu - 0,5 lub 2 mln euro, w zależności od wnioskodawcy i rodzaju operacji,

b. maks. wartość projektu - 5 mln euro, a dla obiektów wpisanych na listę UNESCO - 10 mln euro

5) Poziom dofinansowania projektów realizowanych przez jednostki publiczne:

a. dla państwowych jednostek budżetowych - 100% kosztów kwalifikowalnych,

b. dla pozostałych podmiotów, które otrzymają dofinansowanie wyłącznie ze środków UE - 85% kosztów kwalifikowalnych,

c. dla pozostałych podmiotów, które otrzymają dofinansowanie ze środków UE i dotacji celowej - 100% kosztów kwalifikowalnych.

6) Poziom dofinansowania dla podmiotów spoza sektora publicznego (organizacji pozarządowych) - 85%.

7) Miejsce składania wniosków:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Kancelaria Ogólna) w godzinach 8:15-16:15 na adres:

Ministerstwo  Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Funduszy Europejskich

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00– 071 Warszawa

8) Sposób składania wniosków:

a. projekty składane osobiście, drogą pocztową lub kurierem:
Koperta lub paczka zawierająca kompletny wniosek musi być opatrzona następującymi sformułowaniami:

 • Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury wraz z wskazaniem Głównego Typu Projektu
 • numer naboru: POIS.08.01.00-IP.05-00-002/16,
 • pełna nazwa Wnioskodawcy,
 • adres Wnioskodawcy,
 • tytuł projektu
 • województwo.

b. wnioski mogą zostać złożone również w wersji elektronicznej.

9) Dokumenty do pobrania oraz dane kontaktowe i szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://poiis.mkidn.gov.pl/skorzystaj/nabory-wnioskow/aktualne-nabory/regiony-slabiej-rozwiniete.

 

 

19 lipca 2016r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

OPP finansujące promocję na rzecz przekazania im 1% podatku ze środków uzyskanych właśnie z 1% podatku, zobowiązane będą umieszczać na materiałach promocyjnych (wizualnych, audiowizualnych i dźwiękowych) informację o treści:

Materiał promocyjny został finansowany/współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jeżeli nie ma nich wystarczająco dużo miejsca, wystarczy zamieścić następujący tekst: Sfinansowano z 1% podatku.

Programy komputerowe, za pomocą których można przekazywać OPP 1% płaconego podatku będą musiały zawierać informację o treści: Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego.

Za niewywiązanie się z tych obowiązków będzie można otrzymać grzywnę w wysokości do 1000zł. Organizacje, które rozpoczęły promocję przed wejściem w życie rozporządzenia i nie zamieściły odpowiednich informacji, mogą prowadzić swoje kampanie do miesiąca po wejściu w życie rozporządzenia.

Rozporządzenie: http://www.ustka.ug.gov.pl/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=95_21fcb8bc031fb5e411ee5bdcaa17f4b8&Itemid=412&lang=pl

Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Adam Bodnar, zaprasza organizacje społeczne na spotkanie konsultacyjne w Słupsku, które odbędzie się dnia 7 lipca 2016 roku w godz. 16.00-18.00 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej.

Tematyka spotkania dotyczyć będzie praw obywatela w praktyce - ich respektowania, problemów z realizacją oraz praktyk dyskryminacyjnych. Zgłoszenie udziału w spotkaniu należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: www.spotkaniaregionalne.rpo.gov.pl lub mailowo:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź telefonicznie pod nr: (22) 55 17 985.Wszelkie dodatkowe informacje nt. spotkania znajdą Państwo w załączonym zaproszeniu. Gorąco zachęcamy do udziału w spotkaniu!

Zaproszenie w formie pdf

 

Fundacja Batory ogłosiła konkurs na projekty polegające na przeciwdziałaniu dyskryminacji

1) Kto może składać wnioski?

Organizacje pozarządowe zarejestrowane w KRS działające w formie fundacji lub stowarzyszeń, których podstawowym obszarem działania jest przeciwdziałanie dyskryminacji.

2)Na co można dostać dotacje?

- Na prowadzenie działalności dotyczącej problemu dyskryminacji: kontynuowanie (lub podjęcie) inicjatyw mających wpływ na opinię publiczną, mobilizowanie ludzi do reagowania na przejawy dyskryminacji, interwencje i egzekwowanie praw osób dyskryminowanych, dokumentowanie przejawów i skali praktyk antydyskryminacyjnych, upowszechnianie informacji na ten temat, działania zmierzające do ścigania i karania sprawców przestępstw z nienawiści, sprawców przemocy seksualnej i domowej; wspieranie osób doświadczających dyskryminacji i przemocy,

- Na wzmocnienie organizacji: podjęcie (lub kontynuowanie) działań mających na celu zwiększenie zasięgu oddziaływania, pozyskiwanie sojuszników i wolontariuszy, poprawę umiejętności komunikacyjnych, pozyskiwanie środków od prywatnych darczyńców (indywidualnych i korporacyjnych), wymianę doświadczeń i współpracę z podobnymi organizacjami w kraju i zagranicą.

3) Kwota dofinansowania: do 100 tyś. zł

4) Koszty kwalifikowalne

Z dotacji można pokryć wszelkie uzasadnione koszty planowanych działań (nie mamy listy „kosztów kwalifikowanych”). Nie wymagany jest też wkład własny - z dotacji można pokryć wszystkie wydatki, niezbędne do prowadzenia zaplanowanych działań.
 
Składane wnioski nie mają dotyczyć realizacji jakichś konkretnych projektów. Dotacje mają charakter wsparcia instytucjonalnego. Oczekuje się, że składane wnioski będą wynikiem przemyśleń i dyskusji w ramach organizacji na temat tego, co najbardziej jest potrzebne, by prowadzić działalność i wzmocnić organizację.
 
5) Okres realizacji projektu: 1 września 2016r. - 31 grudnia 2016r.
 
6) Termin i sposób składania wniosków
 
Termin składania wniosków upływa 15 lipca 2016r.
 
Wnioski należy złożyć przez internetowy System Wniosków. Link do systemu jest dostępny na stronie www.demokracja.batory.org.pl.
 
Strona 5 z 10

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

  Adresy skrzynek ePUAP:
 • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
 • /4jbdfq7891/ugustka
 • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
 • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com