Masz 18-30 lat i interesuje Cię stworzenie własnego przedsiębiorstwa? Masz pomysł, ale nie wiesz czy wypali? Teraz masz szansę na jego dopracowanie w międzynarodowym gronie! I to bezpłatnie. Dwie organizacje łączą siły, aby otworzyć drogę młodym przedsiębiorcom z Polski i Litwy i dowieść, że społeczna praca także POPŁACA.

Z dumą ogłaszamy, że Fundacja I love packing oraz National Centre for Social Integration zapraszają do udziału w bezpłatnym szkoleniu o nazwie „Social business. For you?”. Szkolenie skierowane jest do osób indywidualnych i zespołów w wieku 18-30 lat zainteresowanych tematyką ekonomii społecznej. Szkolenie przewidziane jest dla 20 osób, po 10 z każdego kraju. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość skonfrontowania swoich pomysłów z obcokrajowcami i dopracowania ich podczas spotkania na Litwie.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak stworzyć model biznesowy, pozyskać środki na start oraz będą mieli wyjątkową okazję do nawiązania międzynarodowej współpracy z innymi młodymi przedsiębiorcami w Polsce i na Litwie. Dzisiejsi 20-kilkulatkowie żyją w świecie szybkiego przepływu ogromnej ilości informacji, a więc mają o wiele szersze pole do manewru i realizacji swoich biznesplanów, niż mieli ich rodzice czy starsi koledzy. Niestety oznacza to także, że mają coraz większą konkurencję na rynku i często nie realizują swoich pomysłów biznesowych z obawy przed porażką. Trendem wciąż pozostającym w cieniu są przedsiębiorstwa socjalne, które na zachodzie zdobywają coraz większą popularność i na których chcemy właśnie skupić uwagę podczas naszego szkolenia.

Szkolenie odbędzie się w kraju naszych partnerów, na Litwie, w dniach 10-15 listopada 2016. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 października 2016. O wynikach uczestnicy dowiedzą się 2 listopada.

Wszystkie koszty udziału w szkoleniu pokrywają organizatorzy. Projekt finansowany jest ze środków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Organizatorzy szkolenia: Fundacja I love packing z Gdańska oraz National Institute for Social Integration z Wilna. Partnerzy: platforma crowdfundingowa WspólnyProjekt.pl oraz Innovation Valley. Zapraszamy gorąco do aplikowania!

Szczegóły oraz formularz rejestracyjny odnaleźć można na stronie: https://www.facebook.com/events/672500672919088/

--
Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku
ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk
Tel. 59 840 29 20

 

Celem dwóch konkursów ogłoszonych przez Ministerstwo Rozwoju jest:

 

 • zainicjowanie dyskusji na temat tej formy finansowania usług społecznych oraz przygotowanie i wspieranie różnych podmiotów do realizacji obligacji społecznych w praktyce (konkurs w ścieżce A – Akcelerator);
 • zebranie pomysłów na polski model obligacji społecznych od instytucji, które są już gotowe do jego przetestowania (konkurs w ścieżce B – Obligacje społeczne PL)

 

Konkurs 1:

 

Kto może składać wnioski?

 

W niniejszym konkursie nie ma ograniczeń co do rodzaju podmiotów, które mogą wnioskować o dofinansowanie.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

Na opracowanie koncepcji akceleratora obligacji społecznych i jej przetestowanie oraz zbudowanie potencjału do wdrażania obligacji społecznych oraz koalicji na rzecz ich realizacji.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 97%

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 

Alokacja na konkurs wynosi 30 000 000 PLN

 

Dokumenty do pobrania: http://www.power.gov.pl/nabory/41-innowacje-spoleczne-5/

 

 

 

Konkurs 2:

 

Kto może składać wnioski?

 

Wnioskodawcą w konkursie może być podmiot publiczny lub niepubliczny, który w modelu wdrażania obligacji społecznych opracowywanym w tym konkursie będzie pełnił jedną z poniższych ról:

 

 • zarządca obligacji (instytucja publiczna szczebla krajowego, regionalnego lub lokalnego)
 • usługodawca (podmiot publiczny lub prywatny)
 • operator (podmiot publiczny lub prywatny)

 

Więcej informacji nt. wymagań w zakresie każdej z ról możliwych do pełnienia przez wnioskodawcę zawiera regulamin konkursu.

 

Projekty można składać w partnerstwie. Zawarcie partnerstwa jest obowiązkowe w przypadku, gdy wnioskodawca planuje pełnić rolę usługodawcy lub operatora.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

Na stworzenie koncepcji nowego mechanizmu finansowania usług społecznych w Polsce z wykorzystaniem obligacji społecznych - czyli opracowanie gotowego do testowania modelu wdrażania obligacji społecznych oraz zawiązanie partnerstwa, którego zadaniem będzie przetestowanie wypracowanego modelu w kolejnym konkursie.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 

97,00 %

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 

Alokacja na konkurs wynosi 1 500 000 PLN

 

Dokumenty do pobrania: http://www.power.gov.pl/nabory/41-innowacje-spoleczne-4-5/

 

 

 

Kulczyk Foundation ogłosiła konkurs na tworzenie infrastruktury.

1. Termin składania wniosków: 31 grudnia, 23:59

2. Sposób składania wniosków:

Wnioski w Konkursie można składać wyłącznie za pośrednictwem:

a.       poczty elektronicznej – wysyłając komplet podpisanych i zeskanowanych dokumentów na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W ciągu 10 dni roboczych od daty wysłania adresat otrzyma mailowe potwierdzenie otrzymania wniosku przez Fundację.

LUB

b.      poczty tradycyjnej – wysyłając wydrukowany komplet dokumentów na adres: Kulczyk Foundation, ul. Krucza 24/26; 00-526 Warszawa, z dopiskiem: „Granty KF".

 W przypadku wniosku wysłanego drogą elektroniczną, datą i godziną złożenia wniosku jest data i godzina wysłania maila. W przypadku wniosku wysłanego za pomocą poczty tradycyjnej, decyduje data stempla pocztowego.

3. Kwota dofinansowania:

Maksymalna kwota, o którą może ubiegać się Wnioskodawca w ramach Konkursu wynosi 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Regulamin projektu: http://kulczykfoundation.org.pl/media/63134/regulamin-konkursu-grantowego_2016.pdf

Wzór wniosku aplikacyjnego: http://www.ustka.ug.gov.pl/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=101_82a541167feb9d19ab466218c81165e2&Itemid=416&lang=pl 

Więcej na: http://kulczykfoundation.org.pl/#support

Celem projektów jest rozwijanie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie nauczania programowania. Umożliwi to nauczycielom prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z programowania dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej z gmin wiejskich i wiejsko – miejskich.

 

W ramach Działania 3.2 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 5 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w szczególności poprzez:

 • e-aktywizację osób o co najmniej podstawowych kompetencjach cyfrowych,
 • rozwój ponadpodstawowych kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ściśle informatycznych,
 • pobudzanie kreatywności oraz promowanie interdyscyplinarnej współpracy.

Typy projektów

Wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania.

Grupa docelowa

Nauczyciele publicznej edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniowie klas 1-3 publicznych szkół podstawowych, pracownicy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek publicznych, publicznych domów kultury.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

 • organizacje pozarządowe
 • partnerstwa organizacji pozarządowych z JST
 • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku
 • instytucje publiczne z obszaru nauki
 • instytucje publiczne z obszaru edukacji
 • instytucje publiczne z obszaru kultury
 • szkoły wyższe
 • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami

Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 124 211 127,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony dwieście jedenaście tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych), która stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych projektu oraz maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie może przekroczyć 1,7 mln PLN. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego na poziomie minimum 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Minimalna wartość projektu złożonego do dofinansowania nie może być niższa niż 300 tys. PLN.

Sposób przygotowania i składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w jednej z następujących form:

 • elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej CPPC. Adres skrzynki ePUAP zostanie podany na stronie internetowej CPPC najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru. Elektroniczny formularz wniosku o dofinansowanie zostanie udostępniony na ePUAP najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru;
 • na nośniku elektronicznym, osobiście lub przesyłką rejestrowaną w siedzibie Instytucji Organizującej Konkurs, w biurze podawczym pod adresem:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

ul. Syreny 23

01-150 Warszawa

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.

Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 3.2 POPC można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Dokumenty do pobrania: https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/po-polska-cyfrowa-3-1/nabor-wnioskow-popc-3-2/.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłosiła konkurs pn.: Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa

1. Termin składania wniosków: do 30 listopada 2016r.

2. Sposób składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami powinny zostać złożone w dwóch formach:

 

 1. w formie dokumentu elektronicznego przesłanego (wraz z załącznikami) za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA (https://sowa.efs.gov.pl)

oraz

 

 1. w formie opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego wniosku, w postaci:

- papierowej, w postaci wniosku wydrukowanego z systemu SOWA (wraz z załącznikami), opatrzonego podpisem osoby uprawnionej / podpisami osób uprawnionych do złożenia tego wniosku – złożonej w Dzienniku Podawczym KPRM (00-582 Warszawa, Al. J.Ch. Szucha 14; czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 8: 15 do 16: 15) albo przesłanej przesyłką kurierską bądź pocztą

 

albo

 

- elektronicznej, opatrzonej ważnym podpisem elektronicznym – w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 262, z późn. zm.) – osoby do tego upoważnionej, przesłanej (wraz z załącznikami) na elektroniczną skrzynkę podawczą KPRM na platformie ePUAP (adres: /KPRM/SkrytkaESP).

 

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku (wraz z załącznikami) do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

3. Kto może składać wnioski:

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub partnerzy społeczni.

 

Projekt może być realizowany w partnerstwie. Zawiązanie partnerstwa przy zachowaniu warunków określonych w kryterium premiującym umożliwia zdobycie dodatkowych punktów w ramach oceny merytorycznej wniosku. Szczegółowe regulacje zawiera załączony poniżej Regulamin konkursu.

4. Okres realizacji projektu: 36 miesięcy

5. Maksymalna wartość projektu: 2 000 000zł

Zasady realizacji projektu:

http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/aktualnosci/konkurs-w-ramach-dzialania-216-po-wer

Generator wniosków o dofinansowanie: https://sowa.efs.gov.pl

 

 

Firmy Henkel, Rossmann i Fundacja Nasza ziemia organizują konkurs pod nazwą "Eko-odkrywcy"

Konkurs Eko Odkrywcy służy praktycznemu poznawaniu przyrody. Zadaniem jego uczestników jest zaplanowanie ekologicznych projektów badawczych, które pomogą poznać zasady rządzące naturą i uwrażliwić na kwestie ochrony środowiska. Najlepsze pomysły zgłoszone przez nową stronę internetową projektu, zostaną zrealizowane dzięki finansowaniu, które zapewniają organizatorzy konkursu.

Projekty skierowane są do: szkół, przedszkoli, placówek oświatowych i wychowawczych oraz organizacji pozarządowych działających w Polsce.

Projekty składane są do 9 listopada br. przez 2 grupy wiekowe:

GRUPA 1: dzieci z przedszkoli oraz klas podstawowych 1-3,
GRUPA 2: dzieci i młodzież z klas podstawowych 4-6, klas gimnazjalnych 1-3 oraz uczniowie szkół średnich.

Na zwycięzców czekają nagrody:

 • Na autorów najciekawszych projektów czekają fantastyczne nagrody:
 • Każdy z 10 zwycięskich zespołów otrzyma dofinansowanie w wysokości 3 tys. zł na realizację swojego ekologicznego pomysłu.
 • Projekt uznany za najbardziej innowacyjny zostanie nagrodzony grupowym wyjazdem na Zieloną Szkołę o wartości 20 tys. zł.
 • Autorzy trzech wyróżnionych projektów otrzymają wejściówki do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, a wybrane placówki odwiedzi Rafał Kosik - ambasador konkursu.
 • Dodatkowo na każdego z opiekunów zwycięskich projektów czeka 2-letni zapas kapsułek do prania Persil Power-Mix Caps.

Więcej informacji na stronie: http://www.ekoodkrywcy.pl/.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do współpracy Uniwersytety Trzeciego Wieku zainteresowane rozwijaniem wolontariatu osób starszych i działaniami na rzecz społeczności lokalnej.

Projekt realizowany będzie w okresie od X 2016 r. do XII 2017 r.
Na zgłoszenia czekamy do 15 września 2016 roku.

Na podstawie otrzymanych formularzy zgłoszeniowych wyłonimy 10 UTW, którym zaoferujemy zróżnicowane wsparcie w uruchomieniu grup wolontariatu i działań społecznych:.
• pomoc w promocji idei wolontariatu wśród słuchaczek i słuchaczy UTW;
• zestaw materiałów informacyjno-promocyjnych oraz metodycznych poświęconych wolontariatowi, dostosowanych do specyfiki UTW;
• trzy spotkania warsztatowe (w XI 2016 r. oraz II i V 2017 r. – każde trwające ok. 3 dni) dla zespołów inicjatywnych z ramienia każdego UTW;
• wsparcie trenera z sieci Latających Animatorów Kultury i Latających Socjologów Towarzystwa „ę” dla tworzących się grup wolontariatu;
• mikrogrant w wysokości 1800 zł na pierwsze działania grupy wolontariatu;
• promocję w mediach działań podejmowanych przez wolontariuszy z UTW;
• stałe wsparcie każdej grupy ze strony Towarzystwa „ę”;
• włączenie w ogólnopolską sieć UTW rozwijających wolontariat, poprzez stronę internetową www.utw.seniorzywakcji.pl.

Warunki udziału w projekcie dla UTW
• deklaracja chęci utworzenia/rozwijania grupy wolontariatu na UTW, która na stałe wpisze się w ofertę UTW i będzie aktywnie działać także po zakończeniu udziału w projekcie „UTW dla społeczności”;
• wyłonienie zespołu inicjatywnego złożonego z trójki słuchaczek/słuchaczy (w tym jedna osoba z Zarządu), którzy chcą na własnym UTW angażować się w rozwijanie wolontariatu. Członkinie i członkowie i tego zespołu będą reprezentować UTW, uczestnicząc w spotkaniach warsztatowych;
• opracowanie w toku projektu planu działań grupy wolontariatu;
• realizacja przez utworzone grupy wolontariatu pierwszych działań na rzecz społeczności (zgodnie z opracowanym planem);
• aktywny udział we wszystkich etapach projektu od X 2016 do XII 2017 r.;
• deklaracja UTW o chęci utworzenia/rozwijania grupy wolontariatu, która na stałe wpisze się w ofertę UTW, tzn. będzie aktywnie działać także po zakończeniu udziału w projekcie „UTW dla społeczności”;
• podpisanie z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” umowy o współpracy, precyzującej wszystkie zasady udziału w projekcie.

Spośród przesłanych zgłoszeń do współpracy zaprosimy 10 UTW, które:
• są zmotywowane do rozwijania wolontariatu;
• myślą o wolontariacie na UTW w perspektywie długofalowej i dostrzegają korzyści dla UTW z rozwijania takich działań;
• poddają refleksji swoje dotychczasowe doświadczenia w obszarze wolontariatu, działań społecznych;
• mają wyrazisty pomysł na działania grupy wolontariatu, który odpowiada na konkretne, rozpoznane potrzeby lokalne;
• formułują potrzeby i oczekiwania dotyczące udziału w projekcie, na które będziemy mogli najpełniej odpowiedzieć.
• są samorządne, słuchacze mają wpływ na funkcjonowanie UTW i angażują się społecznie w prowadzenie UTW.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszt udziału w warsztatach w Warszawie (zakwaterowanie, dojazd, wyżywienie) pokrywa Towarzystwo „ę”.

Formularz zgłoszenia do projektu należy złożyć do 15 września 2016 r. drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą (obowiązuje data wpływu), z dopiskiem „UTW dla społeczności”, na adres: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, ul. Mokotowska 55, m. 50, 00-542 Warszawa.

Pobierz formularz zgłoszenia 2016_Formularz zgłoszenia _UTW
Pobierz grafikę z modelem wsparcia i harmonogramem współpracy z UTW 2016_utw_infografika_model_wsparcia
Pobierz ulotkę z zaproszeniem do udziału w Projekcie 2016_ulotkaUTW_ compr

Lista UTW zakwalifikowanych do projektu zostanie ogłoszona do 10 października, natomiast w dn. 28-30 XI 2016 r., w Warszawie, odbędzie się pierwsze spotkanie warsztatowe.

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają:
Beata Tokarz-Kamińska, Marcin Górecki (22) 396 55 16 lub 19; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zachęcamy do obejrzenia filmu oraz przeczytania raportu dokumentującego dotychczasowe zaangażowanie Uniwersytetów Trzeciego Wieku na rzecz lokalnych społeczności oraz dokonania słuchaczy w roli wolontariuszy:
FILM (kliknij)
RAPORT z pilotażowej edycji projektu (kliknij)

Projekt „UTW dla społeczności” jest finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji”.

Strona 3 z 10

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

  Adresy skrzynek ePUAP:
 • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
 • /4jbdfq7891/ugustka
 • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
 • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com