ds.sprawozdawczości

 

 


Paweł Janowski
pokój nr 109

tel. (59) 815 24 53
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Do zadań specjalisty ds. monitoringu i sprawozdawczości należy w szczególności:

 

 1. Prowadzenie monitoringu i sprawozdawczości w zakresie technicznym i finansowym Projektu.
 2. Zapewnienie prawidłowej obsługi kontroli zewnętrznej.
 3. Sporządzanie raportów i sprawozdań z realizacji Projektu.
 4. Przygotowanie wniosku o płatność przejściową i końcową w ramach dotacji z PO I i Ś oraz pożyczki z WFOŚ i GW.
 5. Współpraca przy opracowywaniu i aktualizacji harmonogramu realizacji, harmonogramu rzeczowo-finansowego i planu płatności Projektu z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt oraz NFOŚ i GW, a także innych dokumentów związanych z monitoringiem postępu rzeczowego i finansowego Projektu dla potrzeb instytucji związanych z wdrażaniem Projektów FS.
 6. Pomoc przy opracowaniu procedur wewnętrznych obowiązujących w JRP.
 7. Właściwe prowadzenie dokumentacji, jej poufności oraz przechowywanie zgodnie z wymogami dotyczącymi projektów FS.
 8. Realizacja działań dotyczących popularyzacji informacji na rzecz właściwej popularyzacji i przepływu informacji dotyczących finansowania Projektu ze środków Unii Europejskiej zgodnie z wymogami dotyczącymi projektów FS.
 9. Prowadzenie na bieżąco prac związanych z promocją projektu, gromadzenie materiałów niezbędnych do promocji.
 10. Udział w weryfikowaniu wydatków w zakresie kwalifikowania kosztów wraz z pracownikiem ds. technicznych.
 11. Pomoc przy sporządzaniu materiałów przetargowych dla wszystkich koniecznych przetargów.
 12. Udział w kontrolach zewnętrznych projektu wraz z pracownikiem ds. technicznych.
 13. Systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postępów w realizacji Projektu.
 14. Prowadzenie rejestru rachunków i faktur dotyczących realizacji projektu.
 15. Współpracę przy sporządzaniu i aktualizowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz planu płatności Projektu.
 16. Udział w weryfikowaniu wydatków w zakresie kwalifikowania kosztów wraz z pracownikiem ds. monitoringu i sprawozdawczości.
 17. Współpraca z Inżynierem Kontraktu.
 18. Obsługa mieszkańców, udzielania informacji w zakresie realizacji projektu.
 19. Pracownik na stanowisku ds. monitoringu i sprawozdawczości będzie realizował swoje obowiązki zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, w tym z:
  1. Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO I i Ś,
  2. Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji PO I i Ś
  3. Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości PO I i Ś
 20. Wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów prawa i zleconych przez przełożonego. 

 

 

ds. sanitarnej

 


Kazimiera Kaźmierczak-Petryk

 

Do obowiązków inspektora nadzoru ds.  branży sanitarnej należy w szczególności:

 

 1. Sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.
 2. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających.
 3. Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych, oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazania ich do użytkowania.
 4. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budowy.
 5. Żądanie od kierownika budowy lub robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
 6. Prowadzenie rozliczenia budowy.
 7. Rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót budowlanych.
 8. Podejmowanie decyzji natury technicznej, w celu sprawnej realizacji inwestycji, po wcześniejszym uzgodnieniu zaproponowanych rozwiązań z zamawiającym.
 9. Udział w naradach technicznych dotyczących przebiegu realizacji inwestycji, organizowanych przez Inwestora.
 10. Czuwanie nad zgodnością realizacji oczyszczalni z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami Prawa budowlanego, warunkami technicznymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej jak również zawartą umową pomiędzy inwestorem a wykonawcą budowy oczyszczalni, oraz w oparciu o obowiązującą dokumentację.
 11. Ciągła kontrola budowy w okresie trwania robót.
 12. W przypadku wykrycia wad dokumentacji lub innych potencjalnych problemów na każdym etapie realizacji inwestycji, inspektor nadzoru przedstawi propozycję naprawy tych wad i rozwiązania problemów do akceptacji.
 13. Inspektor nadzoru zobowiązuje się do egzekwowania jakości robót i materiałów zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz występowania do zamawiającego z wnioskiem na temat możliwych sposobów obniżenia kosztów inwestycji bądź zastosowania co najmniej równoważnych rozwiązań materiałowych i technicznych.
 14. Obowiązkiem inspektora nadzoru będzie każdorazowy udział w czynnościach przekazania terenu budowy wykonawcy budowy oczyszczalni, udział w czynnościach przekazania wykonanych robót budowlanych zamawiającemu i udział w czynnościach odbioru wszelkich robót, w tym zanikających i ulegających zakryciu.
 15. Inspektor nadzoru zobowiązuje się do przygotowania odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę budowy oczyszczalni dokumentów wymaganych do odbioru, przy czym odbiory częściowe odbywać się będą wg umowy na budowę oczyszczalni.
 16. Inspektor nadzoru zobowiązuje się do spowodowania dostarczenia wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawą prawo budowlane oraz do sprawdzenia i weryfikacji dokumentacji powykonawczej oraz obmiaru powykonawczego.
 17. Inspektor nadzoru dokona kontroli przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich wykonywania spełnienia wymagań dotyczących organizacji ruchu oraz prawidłowości zorganizowania prac budowlanych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz poinformuje zamawiającego o zaistnieniu okoliczności związanych z nieprawidłowym wykonywaniem robót budowlanych oznakowaniem i zagospodarowaniem terenu budowy oraz niewłaściwym zachowaniem pracowników wykonawcy budowy oczyszczalni.
 18. Inspektor nadzoru zobowiązuje się do wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją i rozliczeniem inwestycji, wymaganych przez zamawiającego i instytucje zewnętrzne współfinansujące inwestycję.
 19. Inspektor nadzoru weźmie udział w czynnościach pogwarancyjnego odbioru robót budowlanych.
 20. Inspektor nadzoru zobowiązuje się do kontroli uprawnień świadectw kadry wykonawcy robót budowlanych potwierdzających umiejętności personelu realizującego roboty.
 21. Inspektor nadzoru -koordynator zapewni stałą wymianę informacji z zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami zamawiającego.
 22. Inspektor nadzoru - koordynator zobowiązuje się do udostępnienia wszelkich informacji związanych z realizacją inwestycji uprawnionym osobom i instytucjom oraz umożliwienia dostępu do terenu budowy dla osób upoważnionych.
 23. Inspektor nadzoru - koordynator zobowiązuje się do rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia.
 24. W sprawach wszelkich zmian związanych z realizacją inwestycji, a dotyczących wad w dokumentacji, konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, zmiany kosztów lub terminu wykonania robót budowlanych, inspektor nadzoru - koordynator każdorazowo na piśmie przedstawi zamawiającemu okoliczności zaistnienia powyższych sytuacji oraz przekaże szczegółowy wniosek z propozycją ich rozwiązania.
 25. W okresie ważności gwarancji i rękojmi inspektor nadzoru - koordynator zobowiązuje się do ścisłej współpracy z zamawiającym w zakresie nadzoru nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad.
 26. Inspektor nadzoru - koordynator ponadto musi uzyskać pewność, co do wiarygodności wyników badań laboratoryjnych przedstawianych przez wykonawcę robót budowlanych.
 27. Wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów prawa i zleconych przez przełożonego.

 

ds.elektrycznej

 


Sabina Kosztowna-Gomułkiewicz

 

Do zadań inspektora nadzoru ds. branży elektrycznej należy w szczególności:

 1. Sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.
 2. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających.
 3. Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych, oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazania ich do użytkowania.
 4. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budowy.
 5. Żądanie od kierownika budowy lub robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
 6. Prowadzenie rozliczenia budowy.
 7. Rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót budowlanych.
 8. Podejmowanie decyzji natury technicznej, w celu sprawnej realizacji inwestycji, po wcześniejszym uzgodnieniu zaproponowanych rozwiązań z zamawiającym.
 9. Udział w naradach technicznych dotyczących przebiegu realizacji inwestycji, organizowanych przez Inwestora.
 10. Czuwanie nad zgodnością realizacji oczyszczalni z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami Prawa budowlanego, warunkami technicznymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej jak również zawartą umową pomiędzy inwestorem a wykonawcą budowy oczyszczalni, oraz w oparciu o obowiązującą dokumentację.
 11. Ciągła kontrola budowy w okresie trwania robót.
 12. W przypadku wykrycia wad dokumentacji lub innych potencjalnych problemów na każdym etapie realizacji inwestycji, inspektor nadzoru przedstawi propozycję naprawy tych wad i rozwiązania problemów do akceptacji, inspektor nadzoru zobowiązuje się do egzekwowania jakości robót i materiałów zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz występowania do zamawiającego z wnioskiem na temat możliwych sposobów obniżenia kosztów inwestycji bądź zastosowania, co najmniej równoważnych rozwiązań materiałowych i technicznych.
 13. Obowiązkiem inspektora nadzoru będzie każdorazowy udział w czynnościach przekazania terenu budowy wykonawcy budowy oczyszczalni, udział w czynnościach przekazania wykonanych robót budowlanych zamawiającemu i udział w czynnościach odbioru wszelkich robót, w tym zanikających i ulegających zakryciu.
 14. Inspektor nadzoru zobowiązuje się do przygotowania odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę budowy oczyszczalni dokumentów wymaganych do odbioru, przy czym odbiory częściowe odbywać się będą wg umowy na budowę oczyszczalni.
 15. Inspektor nadzoru zobowiązuje się do spowodowania dostarczenia wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawą prawo budowlane oraz do sprawdzenia i weryfikacji dokumentacji powykonawczej oraz obmiaru powykonawczego.
 16. Inspektor nadzoru dokona kontroli przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich wykonywania spełnienia wymagań dotyczących organizacji ruchu oraz prawidłowości zorganizowania prac budowlanych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz poinformuje zamawiającego o zaistnieniu okoliczności związanych z nieprawidłowym wykonywaniem robót budowlanych oznakowaniem i zagospodarowaniem terenu budowy oraz niewłaściwym zachowaniem pracowników wykonawcy budowy oczyszczalni.
 17. Inspektor nadzoru zobowiązuje się do wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją i rozliczeniem inwestycji, wymaganych przez zamawiającego i instytucje zewnętrzne współfinansujące inwestycję.
 18. Inspektor nadzoru weźmie udział w czynnościach pogwarancyjnego odbioru robót budowlanych.
 19. Inspektor nadzoru zobowiązuje się do kontroli uprawnień świadectw kadry wykonawcy robót budowlanych potwierdzających umiejętności personelu realizującego roboty.
 20. Wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów prawa i zleconych przez przełożonego. 

ds.konstrukcyjno-budowlanej

 


Michał Wyrzykowski

  Do zadań inspektora ds. nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej należy w szczególności:

 1. Sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.
 2. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych, oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazania ich do użytkowania.
 3. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także , na żądanie zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budowy.
 4. Żądanie od kierownika budowy lub robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
 5. Prowadzenie rozliczenia budowy.
 6. Rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót budowlanych.
 7. Podejmowanie decyzji natury technicznej, w celu sprawnej realizacji inwestycji, po wcześniejszym uzgodnieniu zaproponowanych rozwiązań z zamawiającym.
 8. Udział w naradach technicznych dotyczących przebiegu realizacji inwestycji, organizowanych przez Inwestora.
 9. Czuwanie nad zgodnością realizacji oczyszczalni z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami Prawa budowlanego, warunkami technicznymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej jak również zawartą umową pomiędzy inwestorem a wykonawcą budowy oczyszczalni, oraz w oparciu o obowiązującą dokumentację.
 10. Ciągła kontrola budowy w okresie trwania robót.
 11. W przypadku wykrycia wad dokumentacji lub innych potencjalnych problemów na każdym etapie realizacji inwestycji, inspektor nadzoru przedstawi propozycję naprawy tych wad i rozwiązania problemów do akceptacji.
 12. Inspektor nadzoru zobowiązuje się do egzekwowania jakości robót i materiałów zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz występowania do zamawiającego z wnioskiem na temat możliwych sposobów obniżenia kosztów inwestycji bądź zastosowania, co najmniej równoważnych rozwiązań materiałowych i technicznych.
 13. Obowiązkiem inspektora nadzoru będzie każdorazowy udział w czynnościach przekazania terenu budowy wykonawcy budowy oczyszczalni, udział w czynnościach przekazania wykonanych robót budowlanych zamawiającemu i udział w czynnościach odbioru wszelkich robót, w tym zanikających i ulegających zakryciu, Inspektor nadzoru zobowiązuje się do przygotowania odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę budowy oczyszczalni dokumentów wymaganych do odbioru, przy czym odbiory częściowe odbywać się będą wg umowy na budowę oczyszczalni.
 14. Inspektor nadzoru zobowiązuje się do spowodowania dostarczenia wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawą prawo budowlane oraz do sprawdzenia i weryfikacji dokumentacji powykonawczej oraz obmiaru powykonawczego, Inspektor nadzoru dokona kontroli przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich wykonywania spełnienia wymagań dotyczących organizacji ruchu oraz prawidłowości zorganizowania prac budowlanych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz poinformuje zamawiającego o zaistnieniu okoliczności związanych z nieprawidłowym wykonywaniem robót budowlanych oznakowaniem i zagospodarowaniem terenu budowy oraz niewłaściwym zachowaniem pracowników wykonawcy budowy oczyszczalni.
 15. Inspektor nadzoru zobowiązuje się do wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją i rozliczeniem inwestycji, wymaganych przez zamawiającego i instytucje zewnętrzne współfinansujące inwestycję.
 16. Inspektor nadzoru weźmie udział w czynnościach pogwarancyjnego odbioru robót budowlanych.
 17. Inspektor nadzoru zobowiązuje się do kontroli uprawnień świadectw kadry wykonawcy robót budowlanych potwierdzających umiejętności personelu realizującego roboty.
 18. Wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów prawa i zleconych przez przełożonego. 

ds.rozliczeń

 


Jarosław Zielonka

Do zadań inspektora ds. rozliczeń należy w szczególności:

 

 1. Pomoc w przygotowaniu wniosku o płatność przejściową i końcową w ramach dotacji z PO I i Ś oraz pożyczki z WFOŚ i GW.
 2. Współpraca przy opracowywaniu i aktualizacji harmonogramu realizacji, harmonogramu rzeczowo-finansowego i planu płatności Projektu z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt oraz NFOŚ i GW, a także innych dokumentów związanych z monitoringiem postępu rzeczowego i finansowego Projektu dla potrzeb instytucji związanych z wdrażaniem Projektów FS.
 3. Właściwe prowadzenie dokumentacji, jej poufności oraz przechowywanie zgodnie z wymogami dotyczącymi projektów FS.
 4. Monitoring i formalny nadzór nad procesem realizacji projektu pod względem zgodności z umową o dofinansowanie.
 5. Weryfikacja poszczególnych wydatków pod względem kwalifikowalności.
 6. Kontrola wydatkowanych środków finansowych – prowadzenie dokumentacji oraz korespondencji wewnętrznej oraz zewnętrznej związanej z przygotowaniem i realizacją projektu.
 7. Zapewnienie prawidłowej obsługi kontroli zewnętrznej.
 8. Wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów prawa i zleconych przez przełożonego. 

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

  Adresy skrzynek ePUAP:
 • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
 • /4jbdfq7891/ugustka
 • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
 • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com