d/s gospodarki przestrzennej

 


Kierownik Referatu ds. geodezji, gospodarki przestrzennej, budownictwa i ochrony środowiska:
Dagmara Aleksandrowicz

tel. (59) 815-24-30
pokój nr 3
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Do zadań stanowiska ds. planowania przestrzennego należy w szczególności:

 1. Przygotowanie materiałów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.
 2. Współpraca z administracją rządową i samorządową w sprawach nadzoru urbanistycznego i architektonicznego obiektów budowlanych na terenie gminy.
 3. Przygotowanie materiałów niezbędnych do sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz nadzór nad właściwym i terminowym wykonaniem planów.
 4. Koordynacja i obsługa działań związanych z uzgodnieniami projektu planu oraz wprowadzeniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 5. Przechowywanie studium uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie z nich odpisów i wyrysów.
 6. Ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy przygotowanie wyników tej oceny oraz analiz wniosków w sprawach sporządzania lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.
 7. Wydawanie opinii w sprawach dotyczących zmian w planach zagospodarowania przestrzennego Gminy.
 8. Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek w planie zagospodarowania przestrzennego.
 9. Zarządzanie i kierowanie pracą Referatu,
 10. Podpisywanie wniosków związanych z udzielaniem urlopów, zlecaniem pracy w godzinach nadliczbowych,
 11. Podleganie nadzorowi i odpowiedzialności za wykonywane zadania w Referacie przed Zastępcą Wójta Gminy.

Referat ds. geodezji, ochrony środowiska i rolnictwa

 


Kierownik Referatu ds. geodezji, ochrony środowiska i rolnictwa:
Małgorzata Szymańska

tel. (59) 815-24-30
pokój nr 3
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Do zadań stanowiska ds. planowania przestrzennego należy w szczególności:

 1. Przygotowanie materiałów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.
 2. Współpraca z administracją rządową i samorządową w sprawach nadzoru urbanistycznego i architektonicznego obiektów budowlanych na terenie gminy.
 3. Przygotowanie materiałów niezbędnych do sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz nadzór nad właściwym i terminowym wykonaniem planów.
 4. Koordynacja i obsługa działań związanych z uzgodnieniami projektu planu oraz wprowadzeniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 5. Przechowywanie studium uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie z nich odpisów i wyrysów.
 6. Ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy przygotowanie wyników tej oceny oraz analiz wniosków w sprawach sporządzania lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.
 7. Wydawanie opinii w sprawach dotyczących zmian w planach zagospodarowania przestrzennego Gminy.
 8. Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek w planie zagospodarowania przestrzennego.
 9. Zarządzanie i kierowanie pracą Referatu,
 10. Podpisywanie wniosków związanych z udzielaniem urlopów, zlecaniem pracy w godzinach nadliczbowych,
 11. Podleganie nadzorowi i odpowiedzialności za wykonywane zadania w Referacie przed Zastępcą Wójta Gminy.

ds. geodezji i sprzedaży gruntów

 


Joanna Kwapisz
pokój nr 1

tel. (59) 815 24 09
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Do zadań stanowiska ds. ds. geodezji i sprzedaży gruntów należy w szczególności:

 

1. Prowadzenie spraw geodezyjnych i urządzeniowo - rolnych oraz nadzór nad zleconymi pracami geodezyjnymi.
2. Przejmowanie na własność gminy nieruchomości.
3. Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z ewidencją gruntów.
4. Prowadzenie spraw związanych z podziałem i scalaniem nieruchomości.
5. Przekazywanie gruntów i nieruchomości między jednostkami organizacyjnymi a gminą.
6. Prowadzenie spraw nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji nieruchomości.
7. Przygotowywanie decyzji dotyczących wejścia na grunty i ograniczenia praw rzeczowych właściciela w trakcie wykonywania prac geodezyjnych, badawczych i inwestycyjnych.
8.   Naliczanie opłat podziałowych, planistycznych i adiacenckich oraz wydawanie w tym zakresie decyzji administracyjnych.

d/s gospodarki gruntami


Beata Nowak
pokój nr 1
tel. (59) 815-24-31
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Do zadań stanowiska d/s gospodarki gruntami należy w szczególności:

1. Gospodarka mieniem komunalnym gminy:
    1) przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne osobom fizycznym i prawnym,
    2) przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów na sprzedaż mienia komunalnego,
    3) przygotowywanie dokumentacji do przekazania spraw do Biura Notarialnego,
    4) dzierżawy działek wchodzących w skład mienia komunalnego,
    5) prowadzenie rejestru mienia komunalnego.
2.   Uczestnictwo w przetargach dotyczących mienia AWRSP.
3.   Prowadzenie spraw związanych z dzierżawą ogrodów działkowych.
4.  Prowadzenie spraw związanych z ewidencją gruntów.
5.  Tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy.

d/s budownictwa


Brygida Wytrwał
Monika Adamska
pokój nr 2
tel. (59) 815-24-33 - M. Adamska
tel. (59) 815-24-56 - B. Wytrwał
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Do  zadań na stanowisku d/s budownictwa  należy w szczególności:

1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z ustaleniem lokalizacji inwestycji.
2. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
3. Prowadzenie rejestrów wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania    terenu
4. Przyjmowanie decyzji - pozwolenia na budowę oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy.
5. Prowadzenie zbiorów dokumentów dotyczących prowadzonych budów na terenie Gminy.
6. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z lokalizacjami tymczasowymi podczas sezonu letniego.
7. Kontrola lokalizacji tymczasowych w zakresie ich zgodności posadowienia z rejestrem zgód na przedmiotowe lokalizacje.

 

d/s ochrony środowiska


Sylwester Ugorski
pokój nr 6
tel. (59) 815-24-34
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Do  zadań na stanowisku d/s ochrony środowiska  należy w szczególności:

1. Ustanawianie ograniczenia co do czasu pracy lub korzystania z urządzeń technicznych oraz środków transportu stanowiących dla środowiska uciążliwości w zakresie hałasu i wibracji.
2. Nakazywanie użytkownikowi maszyn lub urządzeń technicznych wykonanie czynności ograniczających uciążliwość dla środowiska włączenie do zobowiązania do unieruchomienia maszyny lub urządzenia technicznego.
3. Zapewnienie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami.
4. Opracowanie długo i krótkoterminowych programów mających na celu ochronę środowiska oraz nadzór  nad ich realizacją.
5. Wydawanie decyzji środowiskowych dla inwestycji.
6. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami mającymi na celu ochronę środowiska.
7. Współpraca ze Skarbnikiem Gminy w części dotyczącej Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
8. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości.
9. Wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów oraz za zniszczenie terenu zieleni , drzewa lub krzewu.
10. Uznawanie za park wiejski terenów, ustanowienie ich granic oraz sposobów wykonania ochrony.
11. Koordynacja działań mających na celu ochronę pomników przyrody.
12. Wnioskowanie do Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody o uznanie za pomnik przyrody.
13. Współpraca z Zarządem  Słowińskiego Parku Narodowego w celu ochrony obszarów wchodzących w jego skład.

d/s gospodarki odpadami komunalnymi


Magdalena Zdunek, Sabrina Motylak
pokój nr 4
tel. (59) 815-24-24
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Do  zadań na stanowisku d/s gospodarki odpadami komunalnymi, promocji i ochrony środowiska należy w szczególności:

 1. Wdrożenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z uregulowaniami  zawartymi w ustawie z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 391 ze zmianami) i prowadzenie spraw z tego zakresu.
 2. Ponad gospodarkę odpadami komunalnymi:
  1. prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku terenów publicznych Gminy Ustka,
  2. koordynowanie i prowadzenie akcji „sprzątanie świata” i konkursu na najczystszą miejscowość w gminie,
 3. Przy realizacji zadań określonych w punktach poprzednich ma Pani obowiązek współpracować z innymi stanowiskami pracy.
 4. Prowadzenie spraw promocji gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i ochrony środowiska, redagowanie materiałów  reklamowych, harmonogramów wywozów odpadów i innych dotyczących ww spraw, ścisła współpraca z redaktorem naczelnym gminnej gazetki publikującej artykuły gminne.
 5. Sprawowanie zastępstwa stanowiska ds. ochrony środowiska.
 6. Wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów prawa oraz zleconych przez Wójta.

d/s rolnictwa i gospodarki ziemią


Gabriela Jaskot
pokój nr 6
tel. (59) 815-24-32
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Do  zadań stanowiska d/s  rolnictwa i gospodarki ziemią należy w szczególności:

1. Prowadzenie spraw i współdziałanie z kompetentnymi służbami w zakresie prawidłowej hodowli zwierząt oraz nadzór nad opieką weterynaryjną - nadzór nad znakowaniem zwierząt oraz prowadzenie rejestru zwierząt.
2. Nadzór nad prawidłową produkcją roślinną oraz wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi.
3. Wydawanie poświadczeń i zaświadczeń w sprawach własności i zatrudnienia w gospodarstwie rolnym.
4. Nadzór nad rolniczym wykorzystaniem gruntów.
5. Prowadzenie teczek osobowych gospodarstw rolnych.
6. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym gminy w ramach udzielonych uprawnień, a w szczególności:
    1) organizowanie i prowadzenie przetargów na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy oraz na wyceny nieruchomości,
    2) aktualizacja umów dzierżawnych mienia komunalnego,
    3) prowadzenie rejestru gruntów rolnych podlegających dzierżawie.
7. Przyjmowanie wniosków oraz naliczanie wysokości należnego zwrotu podatku akcyzowego od paliwa.
8. Koordynowanie spraw związanych z melioracją gruntów.
9. Pomoc w tworzeniu i nadzór nad spółkami wodnymi.
10. Aktualizacja opłat z tytułu wieczystego użytkowania.

ds. ochrony krajobrazu


Karolina Maciejczyk
pokój nr 2
tel. (59) 815 24 56
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Do zadań stanowiska d/s ochrony krajobrazu należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw związanych z ochroną krajobraz, rewitalizacją oraz przeprowadzanie w tym zakresie stosownych procedur.
 2. Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem procedury planistycznej w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka.
 3. Współdziałanie ze stanowiskiem ds. promocji Gminy przy prowadzeniu ewidencji zabytków, tworzenie i realizacja Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami, współpraca z konserwatorem Zabytków.

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

  Adresy skrzynek ePUAP:
 • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
 • /4jbdfq7891/ugustka
 • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
 • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com