ds. obsługi rady

Natalia Słatwińska
pokój nr 107
tel. (59) 815-24-23
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Do zadań stanowiska ds. obsługi  Rady i Komisji Rady należy zapewnienie obsługi administracyjnej Rady i jej komisji, a w szczególności:

 

1. Wykonywanie zadań związanych z wyborami ławników oraz współpraca w zakresie wyborów powszechnych i referendów ze stanowiskiem d/s organizacji i kadr.
2. Przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie pracownikami  materiałów dotyczących projektów uchwał Rady oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady Rady Gminy oraz jej Komisji.
3. Obsługa kancelaryjno - biurowa oraz merytoryczna Rady; organizacyjne przygotowanie posiedzeń Rady.
4. Opracowywanie materiałów z obrad, uchwał (postanowień), wniosków i opinii oraz przekazywanie ich właściwym organom i na właściwe stanowiska pracy do realizacji.
5. Prowadzenie rejestru uchwał  (postanowień) Rady Gminy Ustka, wniosków i opinii komisji oraz interpelacji, wniosków radnych i interwencji posłów.
6. Powadzenie rejestru wydanych przez Wójta Gminy Ustka zarządzeń.
7. Opracowywanie w zakresie zleconym przez Radę informacji, ocen i wniosków.
8. Przygotowywanie projektów planów spotkań radnych z wyborcami oraz dyżurów radnych.
9. Protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań.
10. Organizowanie szkoleń radnych i członków komisji Rady nie będących radnymi.
11. Organizacja współpracy z jednostkami pomocniczymi Gminy Ustka oraz ich organami, w tym:
     1) organizacja zebrań wiejskich i wiejskich zebrań wyborczych;
     2) ewidencjonowanie i przekazywanie na stanowiska wniosków zebrań wiejskich (prowadzenie rejestru wniosków);
     3) ewidencjonowanie i przekazywanie na stanowiska uchwał zebrań wiejskich (prowadzenie rejestru uchwał.
12. Udostępnianie informacji dotyczących działania Rady Gminy Ustka oraz jej Komisji.

 

d/s organizacji i kadr

 


Beata Pietrzyk - kierownik referatu
pokój nr 106

tel. (59) 815-24-21
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Do zadań stanowiska d/s organizacji i kadr należy prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu, a w szczególności:

 1. Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników.
 2. Opracowywanie projektów zakresów czynności na stanowiskach pracy.
 3. Organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników.
 4. Prowadzenie spraw z zakresu profilaktyki zdrowotnej pracowników.
 5. Przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa  pracy.
 6. Przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych.
 7. Przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy.
 8. Ewidencja czasu pracy pracowników.
 9. Prowadzenie i przygotowywanie dokumentacji związanej z okresową oceną pracowników.
 10. Organizacja i prowadzenie dokumentacji związanej z naborem pracowników.
 11. Kompletowanie wniosków emerytalno - rentowych.
 12. Kompletowanie obowiązujących do zatrudnienia dokumentów łącznie ze skierowaniem z PUP w Słupsku dot. pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych.
 13. Sporządzanie umów o pracę z nowozatrudnionymi pracownikami i przekazywanie kopii umów do PUP.
 14. Sporządzanie świadectw pracy zwalnianym pracownikom, w tym zatrudnionym w ramach robót publicznych i interwencyjnych.
 15. Prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta jako kierownika zakładu pracy.
 16. Koordynowanie kontroli wewnętrznej podejmowanej w stosunku do pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych i podległych Gminie Ustka.
 17. Wykonywanie zadań wyborczych i referendalnych, nałożonych na Gminę przepisami prawa.
 18. Przyjmowanie pism i obwieszczeń sądowych i komorniczych.
 19. Wydawanie zezwoleń na organizowanie zbiórek publicznych na obszarze Gminy lub jej części oraz prowadzenie ewidencji decyzji o zezwoleniu na zbiórki.
 20. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta
 21. Bieżąca konserwacja budynku administracyjnego Urzędu, zapewnienie dostępności mediów, łączności telefonicznej i fax, zerowanie instalacji elektrycznej, bezpieczeństwo p.poż. (ważność gaśnic), współpraca z właściwymi służbami w zakresie eksploatacji kotłowni gazowej.
 22. Nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach budynku urzędu oraz terenu wokół budynku.
 23. Nadzór nad praca pracowników obsługi- występowanie z wnioskami premiowymi.
 24. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką samochodową, rozliczanie kart drogowych kierowcy i czasu pracy.
 25. Prowadzenie spraw zaopatrzenia pracowników w środki higieny osobistej i odzież roboczą.

 

ds. promocji Gminy i kultury


Agata Płotka
pokój nr 106
tel. (59) 815-24-08
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Do zadań na stanowisku ds. funkcjonowania promocji Gminy i kultury należy w szczególności:

1. Organizacja spotkań Wójta z kontrahentami i przedstawicielami władz
2. Przygotowywanie projektów folderów i innych materiałów promocyjnych Gminy oraz nadzór nad ich właściwym wykonaniem.
3. Organizacja współpracy partnerskiej miedzy Gminą Ustka a gminami w kraju i zagranicą.
4. Współpraca z mediami w celach promocji Gminy.

 

ds. ewidencji ludności


Justyna Socha
pokój nr 5
tel. (59) 815-24-26 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Do zadań na stanowisku ds. ewidencji ludności należy w szczególności:

1. Prowadzenie kartotek mieszkańców stałych, kartotek  pobytu czasowego obywateli polskich i rejestru cudzoziemców.
2. Prowadzenie kontroli i nadzoru nad osobami prowadzącymi wykazy osób podlegających zameldowaniu.
3. Przekazywanie kart KOM o fakcie zameldowania na pobyt stały i czasowy do innych organów meldunkowych.
4. Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych.
5. Wydawanie decyzji w sprawach meldunkowych oraz wydawanie poświadczeń zameldowania.
6. Udzielanie informacji adresowych w granicach gminy.
7. Wykonywanie prac związanych z prowadzeniem systemu PESEL.
8. Współpraca z organami Policji, Sztabami Wojskowymi , USC, szpitalami, szkołami w zakresie ewidencji ludności.
9. Sporządzanie i aktualizacja rejestru wyborców.
10. Sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców w zarządzonych wyborach i referendach.
11. Wydawanie poświadczeń o zameldowaniu  zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych.

ds. dowodów osobistych, obronnych, obrony cywilnej


Paulina Przybyszewska
pokój nr 5
tel. (59) 815-24-26
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Do zadań na stanowisku ds. dowodów osobistych, obronnych, obrony cywilnej należy w szczególności:

1. Przyjmowanie wniosków o wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość, oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
2. Prowadzenie i aktualizacja teczek dowodów osobistych.
3. Współpraca z Ministerstwem Spraw \wewnętrznych i administracji w zakresie nadawania i zmian numerów PESEL.

ds. gospodarki, kultury fizycznej i zdrowia


Anna Żupnik
pokój nr 6
tel. (59) 815-24-22
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Do zadań na stanowisku d/s ds. gospodarki, kultury fizycznej i zdrowia należy w szczególności:

 1. Ewidencja działalności gospodarczej - prowadzenie całokształtu spraw oraz pomoc osobom zainteresowanym w rejestracji działalności gospodarczej.
 2. Współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie gminy.
 3. Opiniowanie wniosków dotyczących przedsięwzięć gospodarczych.
 4. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 5. Prowadzenie ewidencji udzielanych zezwoleń i wnoszonych wpłat.
 6. Prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji o wygaśnięciu lub cofnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 7. Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących warunków wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 8. Prowadzenie rejestru gminnych instytucji kultury.
 9. Wydawanie zezwoleń na świadczenie usług transportowych.
 10. Koordynacja działań związanych z sezonem letnim.
 11. Koordynacja działań związanych z ochroną zdrowia, opieką społeczną, sportem i oświatą mieszkańców Gminy.
 12. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym.
 13. Współpraca gminy z lokalnymi organizacjami turystycznymi i nadzór nad płatnością składek członkowskich
 14. Prowadzenie rejestru zabytków Gminy Ustka
 15. Współpraca z Centrum Kultury
 16. Organizowanie i nadzorowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie administrowanym przez gminę, w porozumieniu z Komendantem Gminnym OSP

 

d/s BHP

Mariusz Kowalczyk
pokój nr 106
tel. (59) 815-24-21

 


Do zadań na stanowisku ds. BHP należy w szczególności:

 1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z wykonywaniem zadań służby BHP w Urzędzie Gminy.

ds. obsługi Rady i Komisji Rady

Natalia Słatwińska
pokój nr 107
tel. (59) 815-24-23
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Do zadań stanowiska ds. obsługi Rady i Komisji Rady należy zapewnienie obsługi administracyjnej Rady i jej komisji, a w szczególności:

 

1. Wykonywanie zadań związanych z wyborami ławników oraz współpraca w zakresie wyborów powszechnych i referendów ze stanowiskiem d/s organizacji i kadr.
2. Przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie pracownikami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady Rady Gminy oraz jej Komisji.
3. Obsługa kancelaryjno - biurowa oraz merytoryczna Rady; organizacyjne przygotowanie posiedzeń Rady.
4. Opracowywanie materiałów z obrad, uchwał (postanowień), wniosków i opinii oraz przekazywanie ich właściwym organom i na właściwe stanowiska pracy do realizacji.
5. Prowadzenie rejestru uchwał (postanowień) Rady Gminy Ustka, wniosków i opinii komisji oraz interpelacji, wniosków radnych i interwencji posłów.
6. Powadzenie rejestru wydanych przez Wójta Gminy Ustka zarządzeń.
7. Opracowywanie w zakresie zleconym przez Radę informacji, ocen i wniosków.
8. Przygotowywanie projektów planów spotkań radnych z wyborcami oraz dyżurów radnych.
9. Protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań.
10. Organizowanie szkoleń radnych i członków komisji Rady nie będących radnymi.
11. Organizacja współpracy z jednostkami pomocniczymi Gminy Ustka oraz ich organami, w tym:
1) organizacja zebrań wiejskich i wiejskich zebrań wyborczych;
2) ewidencjonowanie i przekazywanie na stanowiska wniosków zebrań wiejskich (prowadzenie rejestru wniosków);
3) ewidencjonowanie i przekazywanie na stanowiska uchwał zebrań wiejskich (prowadzenie rejestru uchwał.
12. Udostępnianie informacji dotyczących działania Rady Gminy Ustka oraz jej Komisji.

 

ds. obsługi interesantów

 


Biuro Obsługi Interesantów
Daria Mieszkowska
Beata Salabura
 tel. (59) 814-60-44
             814-60-45
             814-60-46
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Do zadań na stanowisku ds. obsługi interesantów należy w szczególności:

 

 1. Szczegółowa informacja o zakresie działania Urzędu.
 2. Informacja o kompetencjach innych urzędów celem załatwienia spraw przez interesantów.
 3. Wydawanie druków i pomoc w ich prawidłowym wypełnianiu przez interesantów. 
 4. Wydawanie przygotowanych przez pracowników merytorycznych decyzji i pism stronom.
 5. Obsługa kserokopiarki oraz wykonywanie fotokopii dla interesantów i pobieranie z tego tytułu opłaty.
 6. Obsługa centrali telefonicznej i faksu.
 7. Przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu.
 8. Prowadzenie ewidencji korespondencji.
 9. Prowadzenie zbioru przepisów prawnych i gminnych oraz ich udostępnianie petentom.
 10. Prowadzenie archiwum zakładowego urzędu oraz zapewnienie profesjonalnego niszczenia dokumentów wytworzonych w Urzędzie nie podlegających archiwizacji lub niszczonych po upływie okresu przechowywania.
 11. Gospodarka lokalami biurowymi oraz właściwe ich zabezpieczenie.
 12. Prowadzenie spraw zaopatrzenia pracowników w druki, formularze, materiały biurowe, tablice urzędowe i informacyjne, prowadzenie ewidencji stempli i pieczęci.

 

 

ds. obsługi sekretariatu

 


Anna Szumejda
pokój nr 102
tel. (59) 815-24-01
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Do zadań na stanowisku ds. obsługi sekretariatu  należy w szczególności:

 

 1. Prowadzenie kroniki Gminy oraz jej bieżąca aktualizacja.
 2. Przechowywanie zeszytów wyjść prywatnych i służbowych pracowników.
 3. Przygotowywanie pomieszczeń i obsługa - w tym protokołowanie - zebrań i spotkań organizowanych przez Wójta , Zastępcę Wójta i Sekretarza.
 4. Nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych.
 5. Przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, Zastępcą Wójta  lub Sekretarzem.
 6. Wystawianie i prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.
 7. Prowadzenie i zakup księgozbioru do biblioteki gminnej oraz prenumerata prasy.
 8. Współpraca z Pocztą Polską w zakresie przechowywania i odbioru korespondencji

kierowca / konserwator, sprzątaczka

Do zadań kierowcy  należy w szczególności:

1. Obsługa wyjazdów służbowych pracowników Urzędu i radnych.
2. Robienie zakupów na potrzeby Urzędu.
3. Dbałość o konserwację i estetyczny wygląd samochodu służbowego.

Do zadań robotnika gospodarczego - konserwatora należy w szczególności:

1. Dbałość o estetyczny wygląd  placu wokół Urzędu.
2. Wykonywanie prac konserwatorskich wewnątrz i na zewnątrz budynku Urzędu.
3. Opieka nad wymiennikownią oraz  pomieszczeniami piwnic w budynku.

Do zadań sprzątaczek należy utrzymanie porządku, czystości i estetycznego wyglądu pomieszczeń Urzędu.

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

  Adresy skrzynek ePUAP:
 • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
 • /4jbdfq7891/ugustka
 • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
 • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com