UWAGA!!! //Aktualne harmonogramy wywozu odpadów // Szanowni Państwo. Od 30 czerwca 2020r zmiana funkcjonowania Urzędu Gminy Ustka. Więcej szczegółów na stronie . Link do strony
 • Różne
 • Gospodarka odpadami
 • Piszą o Nas
 • Konsultacje
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM IMPREZYgodz 9:00 - 11:00 przyjmowanie zgłoszeń uczestników rajdu oraz wydawanie kart uczestnictwa -
Trasa rowerowa "SZLAKIEM ZWINIĘTYCH TORÓW". TURYSTO - ROWERZYSTO !     Gospodarze gminy Ustka
1.PARKI NARODOWE. Słowiński Park Narodowy działalność zainaugurował dnia 1 stycznia 1967 roku na mocy Rozporządzenia
Gmina Ustka utworzona została jako samodzielna jednostka administracyjna dnia 1 lipca 1976 roku. Położona jest na
 • 1
 • 2

INFORMACJA O ZGŁASZANIU KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019

ŁawnicyPodstawa prawna: przepisy zawarte w art.158 - 175 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2015 poz. 133) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania  z  dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na  ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 roku Nr 121, poz. 693);

Ławnikiem może być osoba, która:
 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończyła 30 lat,
 • jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczyła 70 lat,
 • jest zdolna, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:
 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Kandydatów na ławników zgłaszać mogą radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli, mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników
dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Ustka i na stronie Internetowej Gminy Ustka oraz na stronach oznaczonych www.ms.gov.pl.

Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50-ciu osób zgłaszających kandydata. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do karty kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć:
 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłoszonej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art.55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn.zm.) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku  o wydanie dowodu osobistego,

Dokumenty wymienione w pkt. 1- 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30  dni przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie oraz wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgłoszenie na kandydata, spełniającego powyższe wymogi, należy składać w Urzędzie Gminy Ustka  w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Zgodnie z art. 161 § 1 i 2 cytowanej ustawy, po zasięgnięciu opinii Prezesów Sądów, Kolegium Sądu Okręgowego w Słupsku ustaliło, że  z Gminy Ustka wybranych winno być:

 • 3 ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Słupsku;
 • 6 ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Słupsku ; w tym do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego 3 ławników.                  

Pliki do pobrania:
oraz dostępne są :
-  w Biurze Obsługi Interesantów ul. Dunina 24, lub
-  za pośrednictwem Internetu, na stronach oznaczonych: www.ustka.ug.gov.pl,  oraz   www.ms.gov.pl.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do rady gminy po upływie terminu, o którym mowa  
w art. 162 § 1, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa  w § 2-5, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

INFORMACJE  w sprawie  wyboru ławników udzielane są w Urzędzie Gminy Ustka ul. Dunina 24 (od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu - od  7 30 – 15 30).
 pokój Nr 105  tel. (059) 815 24 03
 pokój Nr 107  tel. (059) 815 24 23

Zgłoszenia  kandydatów przyjmowane są w Urzędzie Gminy Ustka  ul. Dunina 24 (od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu - od  7 30 – 15 30).
 • Biuro Obsługi Interesanta

                                                                        
                                                                          WÓJT                                                                                                                      
                                                      /-/ Anna Sobczuk - Jodłowska

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
 2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
 3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…