Aktualności (288)

środa, 30 styczeń 2019 10:30

III Sesja Rady Gminy Ustka

Napisane przez

III Sesja Rady Gminy Ustka

W dniu 25 stycznia  odbyła się III Sesja Rady Gminy Ustka, na której podjęto uchwały z zakresu spraw planistycznych: w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Lędowo, przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Duninowo PGR  oraz w obszarze obejmującym działki Nr: 27/17; 27/18 położone w miejscowości Wytowno.

Rada Gminy nadała  nazwę traktu w miejscowości Rowy na: „Trakt Imienia Pierwszych Rybaków”, nazwę ulicy: „ ul. Promenada ku Słońcu” oraz w obrębie geodezyjnym Objazda w miejscowości Bałamątek: „ul. Spacerowa”.

Ponadto Rada Gminy podjęła uchwały z zakresu spraw finansowych tj. zmian   w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2019-2025, budżecie gminy Ustka na 2019 rok, warunków bonifikat od opłat jednorazowych oraz opłat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Ustka w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat, udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim w celu wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka”, dopłat do ceny 1 m 3 dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków,

Rada Gminy podjęła również uchwały z zakresu gminnych programów  tj. „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Ustka na lata 2019 – 2021”, „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 60 roku życia, zamieszkałych na terenie gminy Ustka”.

Radni przyjęli plan pracy Rady Gminy Ustka na 2019 rok oraz plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Ustka, przekazali do zaopiniowania do organu regulacyjnego projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Ustka, wyrazili wolę współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Ustka, a Miastem i Gminą Dobczyce. Rada Gminy podjęła dwa Stanowiska w sprawie: działań Wójta Gminy Ustka dotyczących wyznaczenia krótko i długoterminowych celów dla Zakładu Usług Wodnych Spółka z o.o. w Słupsku, reorganizacji sieci szkół na terenie Gminy Ustka.

Na zakończenie obrad Pani Wójt i Pan Przewodniczący Rady Gminy  złożyli życzenia i gratulacje z okazji 25 – letniego pełnienia funkcji Sołtysa Pani Annie Turowskiej w sołectwie Machowino oraz Pani Jadwidze Fudala  w sołectwie Rowy.

środa, 30 styczeń 2019 09:24

Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Napisane przez

W dniu 24 stycznia 2019 roku Pani Anna Sobczuk - Jodłowska Wójt Gminy Ustka w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczyła medale za długoletnie pożycie małżeńskie Państwu Jadwidze i Czesławowi Fudala .

Uroczystość Złotych Godów odbyła się w sali ślubów Urzędu Miasta Ustka. Pani Jadwiga urodziła się i wychowała w Rowach. Pan Czesław pokochał morze i postanowił tu zamieszkać w roku 1968 r., od 1966 roku pełnił służbę w Wojskach Ochrony Pogranicza Ustka. Pan Czesław był rybakiem, społecznikiem, bowiem sołtysował w latach 1990 – 1994 oraz radnym powiatowym. Po mężu schedę sołtysa Rowów przejęła Pani Jadwiga, w tym roku mija 25 lat sołtysowania w tej miejscowości! Pani Jadwiga była również radną Rady Gminy Ustka w kadencji 1998 – 2006, pełniąc funkcję Wiceprzewodniczącej Rady w latach 1998 - 2002. Dzięki działaniom Państwa Fudala, a w ostatnich latach Pani Jadwigi - Rowy zyskały wiele inwestycji, odwiedza tę miejscowość coraz więcej turystów, Rowy pięknieją z roku na rok!

Pani Jadwiga jest znana każdemu mieszkańcowi Rowów– bowiem służy radą i pomocą w ramach swoich sił i możliwości. Jubilaci mają dwóch synów Sławomira i Mariusza, synowe Dorotę i Sylwię oraz czworo wnucząt. Obecnie – nasi przesympatyczni Jubilaci  przebywają na zasłużonych emeryturach. Uroczystość przebiegła w ciepłej, rodzinnej atmosferze, z wieloma wspomnieniami i refleksjami. Uświetnił ją chór Usteckie Nutki, działający przy Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ustce, z indywidualną, sentymentalną oprawą muzyczną. Państwo Jadwiga i Czesław podziękowali za obecność i życzenia rodzinie, Pani Wójt i Pani Kierownik USC, przyjaciołom  oraz chórowi! Życzymy Państwu Jadwidze i Czesławowi  zdrowia i samych szczęśliwych dni!

Powiaty augustowski, tomaszowski, kartuski, miasto Nowy Sącz oraz gminy: Płońsk i Chełmiec to liderzy Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2018, organizowanego przez Związek Powiatów Polskich.

ZPP przyznał też tytuły Super Powiat i Super Gmina 2018, które otrzymały powiat elbląski, kędzierzyńsko-kozielski, poznański, miasta Legnica, Bolesławiec i Stronie Śląskie oraz gmina Ustka.

Poniżej podajemy pełną listę zwycięzców Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2018 (prowadzonego przez Związek Powiatów Polskich), w podziale na poszczególne rodzaje jednostek samorządu terytorialnego:Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów to bezpłatny i dobrowolny konkurs prowadzony przez Związek Powiatów Polskich. Oceniając samorządy, eksperci ZPP wydają opinię według wielu kryteriów ujętych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne.

Kolejność na liście wyróżnionych uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz od zrealizowanych działań.

Konkurencja ta jest jedyna w swoim rodzaju. Ranking jest bowiem aktualizowany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line i trwa na okrągło – przez cały rok.

Dodatkowo lider rankingu na koniec roku otrzymuje prestiżowy tytuł: „Dobry Polski Samorząd”.

Związek Powiatów Polskich przyznaje też tytuły Super Powiat i Super Gmina tym samorządom, które „uzyskały największy procentowy udział realizacji wszystkich kategorii zawartych w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów”. Ma to być więc „rodzaj uhonorowania mistrzów wśród samorządowych liderów”. Za 2018 r. owe tytuły otrzymały:

 • Powiaty do 60 tys. mieszkańców - Powiat Elbląski
 • Powiaty do 120 tys. mieszkańców - Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
 • Powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców - Powiat Poznański
 • Miasta na prawach powiatu - Legnica
 • Gminy miejskie i miejsko-wiejskie: Miasto Bolesławiec ex eaquo Miasto Stronie Śląskie
 • Gminy wiejskie: Gmina Ustka

Źródło: samorzad.pap.pl

środa, 23 styczeń 2019 14:47

Kocia historia...

Napisane przez

na początku stycznia, podczas przyjęć interesantów Pani Anna Sobczuk-Jodłowska, Wójt Gminy Ustka przyjęła Panią, która zwróciła się z prośbą o pomoc wyjątkową - bo nie dla siebie. Chodziło o wolnożyjące koty na terenie ogródków działkowych w Zimowiskach a raczej o ich.... małe, głodne brzuszki, których sama nie była w stanie wykarmić. Kotów jest sporo a karma dla nich wszystkich kosztuje... Zwróciła się o pomoc do gminy. I tak narodził się pomysł!!! Pani Wójt ogłosiła: robimy zbiórkę karmy dla kotów!!!
Dzieci i młodzież z gminnych szkół wzięły sprawy w swoje ręce! I to był genialny pomysł. Efektem ich działań było zorganizowane w dniu dzisiejszym spotkanie, na którym Pani Wójt wraz z grupą młodzieży wręczyła opiekunce zwierzaków aż 147 kg karmy!!! W asyście pięknych i  szerokich uśmiechów wzruszeniu nie było końca, nawet ktoś łezkę w oku miaaał... Dziękujemy serdecznie kochanym uczniom ze szkół gminnych i wspaniałym nauczycielom za zebranie tak olbrzymiej ilości karmy. Dziękujemy za tak szybki odzew i chęć niesienia pomocy naszym małym zwierzakom, które sobie upodobały naszą gminę. Wasze wielkie serca przełożyły się na wielki sukces, z którego najbardziej zadowolone będą kociaki. DZIĘKUJEMY!!!

Uprzejmie zapraszam na III posiedzenie Sesji Rady Gminy Ustka w dniu 25 stycznia 2019 roku o godz.1100 /piątek/ w Sali Obrad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24/p. Nr 112/

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji
  2. zatwierdzenie prawomocności obrad
  3. przedstawienie porządku obrad
  4. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Lędowo, gmina Ustka,
  2. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXV.330.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Duninowo PGR, gmina Ustka,
  3. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr V/20/2001 Rady Gminy Ustka z dnia 27 kwietnia 2001 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka w obszarze obejmującym działki Nr: 27/17; 27/18 położone w miejscowości Wytowno,
  4. nadania nazwy traktu w miejscowości Rowy,
  5. nadania nazwy ulicy w miejscowości Rowy,
  6. nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Objazda w miejscowości Bałamątek,
  7. warunków bonifikat od opłat jednorazowych oraz opłat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Ustka w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat,
  8. zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustka na lata 2019-2025,
  9. zmian w budżecie gminy Ustka na 2019 rok,
  10. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ustka i inne organy oraz określenie granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku,
  11. planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Ustka,
  12. przyjęcia „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Ustka na lata 2019 – 2021”,
  13. przyjęcia „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 60 roku życia, zamieszkałych na terenie gminy Ustka,
  14. przekazania do zaopiniowania do organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Ustka,
  15. wyrażenia woli współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Ustka, a Miastem i Gminą Dobrzyce,
  16. dopłat do ceny 1 m 3 dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
 4. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Ustka  na 2019 rok.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Zakończenie obrad

Link do projektów uchwał na sesję

Link do transmisji na żywo

„Żeby poznać człowieka, trzeba całego życia;
Żeby się z nim pożegnać – i wieczność za krótka”

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęłam wiadomość o tragicznej śmierci

Pana Pawła Adamowicza,

wieloletniego Prezydenta Miasta Gdańska.
14 stycznia 2019 roku zarówno Gdańsk, jak i my wszyscy,
straciliśmy oddanego swojej służbie wybitnego samorządowca,
który z niezwykłą trafnością i wyczuciem godnym naśladowania,
przekuwał idee samorządu stworzone po 89’
przez Profesorów Michała Kuleszę, Jerzego Regulskiego oraz Jerzego Stępnia,
na czyny podnoszące rangę Miasta Gdańska i jakość życia jego społeczności.

W tym tragicznym dniu
straciliśmy nie tylko cieszącego się uznaniem w Polsce i Europie samorządowca
i polityka, ale również człowieka o wielkim sercu i ogromnej życzliwości, który nigdy
nie zapominał o tych, dla których misję swą pełnił – o drugim człowieku.

Łącząc się w bólu,
Rodzinie, Przyjaciołom, Współpracownikom oraz Mieszkańcom Miasta Gdańska
wyrazy szczerego współczucia z powodu niepowetowanej straty,
w imieniu własnym,
pracowników Urzędu Gminy Ustka oraz mieszkańców Gminy Ustka
składa

Anna Sobczuk - Jodłowska
Wójt Gminy Ustka


Informujemy, iż w Urzędzie Gminy Ustka od dnia 16 stycznia do dnia pogrzebu wystawiona będzie Księga Kondolencyjna, w której można złożyć wpis.

piątek, 28 grudzień 2018 09:33

II Sesja Rady Gminy Ustka

Napisane przez

II Sesja Rady Gminy Ustka

W dniu 20 grudnia  odbyła się II Sesja Rady Gminy Ustka, na której radni uchwalili budżet gminy Ustka na 2019 rok oaz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2025.
 
Ponadto Rada Gminy podjęła uchwały z zakresu spraw finansowych tj. zmian  w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2018-2024, budżecie gminy Ustka na 2018 rok, wydatków budżetu gminy, które w 2018 toku nie wygasają  z upływem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego tych niewygasających wydatków,  zmiany uchwały dotyczącej dopłat do ceny 1 m3  odprowadzanych ścieków oraz dopłat do 1 m 3 odprowadzanych ścieków, podwyższenia kryterium dochodowego dla celów przyznania pomocy finansowej na zakup posiłków i zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania,

Rada Gminy podjęła również uchwały z zakresu gminnych programów  tj. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ustka na 2019 rok, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ustka na rok 2019, ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Radni dokonali zmiany uchwał w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska oraz w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Ustka. Rada Gminy podjęła Stanowisko dotyczące ewentualnego współdziałania z Powiatem Słupskim przy zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1112G Ustka – Objazda. Na zakończenie obrad Pani Wójt i Pan Przewodniczący Rady Gminy  złożyli życzenia i gratulacje Panu Ryszardowi Molendzie z okazji 30 –letniego pełnienia funkcji sołtysa  w sołectwa Dębina.  

W dniu dzisiejszym Prezes Uzdrowiska Ustka Sp. z o.o. Łukasz de Lubicz-Szeliski przedłużył umowę z Wójtem Gminy Ustka, Panią Anną Sobczuk-Jodłowską.

Dzięki tej umowie usteccy seniorzy, którzy są posiadaczami "Karty Seniora Gminy Ustka" mogą w dalszym ciągu korzystać w promocyjnej cenie z poniższych pakietów zabiegowych w SPA & Medical Resort - Hotel Grand Lubicz:

Pakiet kardiologiczny o wartości 120zł:
- Konsultacja z fizjoterapeutą x1
- Inhalacja solankowa lub z olejkiem x3
-Terapeutyczny seans antydepresyjny-światłoterapia lampami Fotovita x2
- Gimnastyka na sali x2
- Zajęcia jogi x2
- Gimnastyka w basenie solankowym x3

Pakiet neurologiczny o wartości 220zł:
- Wizyta lekarska x1
- Gimnastyka na sali / w basenie solankowym x5
- Wirówka kończyn górnych x3
- Wirówka kończyn dolnych x3
- Zabiegi z fizykoterapii x5

Pakiet reumatyczny o wartości 158zł:
- Wizyta lekarska x1
- Kąpiel: (do wyboru)
solankowa, perełkowa, borowinowa x3
- Okład Fango lub Borowinowy x2
- Lampa Solux / Pileroterapia / Krioterapia x5

Pakiet zdrowy kręgosłup o wartości 116zł:
- Konsultacja z fizjoterapeutą x1
- Lampa Solux lub okład Fango x3
- Gimnastyka na sali lub w basenie solankowym x5
- Fizykoterapia x3

Pakiet antystresowy o wartości 130zł:
- Konsultacja z fizjoterapeutą x1
- Terapeutyczny seans antydepresyjny-światłoterapia lampami Fotovita x5
- Aromatyczna kąpiel perełkowa x3
- Okład borowinowy x2
- Grota solna x3

Sprawdź szczegóły:
www.grandlubicz.pl/grand-lubicz/medical

Dodatkowe informacje:
- Medical Resort (codziennie od 8:00 do 19:00)
- Telefon: 59 841 82 30
- E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Wszelkie informacje oraz niezbędne dokumenty można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustce pok. 15.

czwartek, 20 grudzień 2018 08:53

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Ustka

Napisane przez

W dniu 20 grudnia Sesja Rady Gminy Ustka będzie transmitowana w internecie na kanale Youtube Gminy Ustka.
Zapraszamy do śledzenia transmisji pod tym adresem:
https://www.youtube.com/channel/UCuuap0DbYiw-HD5qz3XDcTQ
już od godz. 10.00.

piątek, 30 listopad 2018 13:47

Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Napisane przez

Złote gody

W dniu 24 listopada 2018 roku Pani Anna Sobczuk - Jodłowska Wójt Gminy Ustka w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczyła medale za długoletnie pożycie małżeńskie Państwu Barbarze i Zenonowi Dudek. Uroczystość Złotych Godów odbyła się w sali ślubów Urzędu Miasta Ustka. Jubilaci osiedlili się na ternie gminy Ustka w roku 1968, w Przewłoce mieszkają od 1988 r. Mają dwóch synów Krzysztofa i Rafała. Obecnie przebywają na emeryturach. Uroczystość przebiegła w miłej i radosnej atmosferze, z wieloma wspomnieniami i refleksjami. Życzymy Państwu Barbarze i Zenonowi zdrowia i samych szczęśliwych dni!

Strona 1 z 21

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
 2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
 3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…