Aktualności (252)

poniedziałek, 13 listopad 2017 12:30

XXXIV Sesja Rady Gminy Ustka

Napisane przez
Sesja Rady Gminy - 27 października 2017r

W dniu 27 października odbyła się XXXIV Sesja Rady Gminy Ustka, na której Rada Gminy podjęła uchwały z zakresu spraw finansowych tj.: zmiany w budżecie Gminy Ustka na rok 2017, podatku od nieruchomości na 2018 rok, jak i określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych, ustalenia stawek opłaty uzdrowiskowej i opłaty miejscowej, terminu płatności oraz sposobu ich poboru, opłaty targowej, udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Duninowie, określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych przypadających Gminie Ustka lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielenia tych ulg, udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim w celu wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka – Objazda etap 1”.

Ponadto Rada określiła na terenie Gminy Ustka przystanki komunikacyjne, warunki i zasady ich korzystania, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ustka, a także nadała nazwę ulicy w miejscowości Dębina.

Rada rozpatrzyła skargę na działalność Wójta Gminy Ustka oraz zleciła Komisji Rewizyjnej dokonania kontroli w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta.

poniedziałek, 16 październik 2017 07:47

III Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Ustka

Napisane przez
III Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Ustka

W dniu 20 września 2017 roku odbyła się III Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Ustka, w której uczestniczyło 13 z 15 radnych. Obrady odbyły się w obecności przedstawicieli władz samorządowych, a także przybyłych gości i dyrektorów szkół.

Młodzi radni uchwalili porządek obrad, przyjęli protokół z II sesji, a także podjęli stanowisko w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zamiaru realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu produkującego mączkę rybną i olej rybny wraz z niezbędną infrastrukturą” planowanego do realizacji na działce nr 79/9 w obrębie ewidencyjnym Duninowo PGR, gm. Ustka.

W trakcie posiedzenia radni zapoznali się z tematem sytuacji dzieci niepełnosprawnych w gminie oraz została przedstawiona propozycja współpracy Młodzieżowej Rady ze szkołami z terenu gminy. Sekretarz Gminy Ustka Lidia Orłowska – Getler przybliżyła młodym radnym strukturę organizacyjną Urzędu Gminy w Ustce, a każdy z kierowników omówił szczegółowo zadania poszczególnych referatów.

W związku z brakiem uchwał radni nie podjęli żadnej uchwały.

środa, 11 październik 2017 14:59

Rezygnacja firmy Morpol z budowy zakładu mączki rybnej.

Napisane przez
konferencja prasowa 11.10.2017

Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym tj. 11 października 2017 roku w Urzędzie Gminy Ustka zostało podpisane oświadczenie, w którym przedstawiciele Spółki "Morpol" w wyniku przeprowadzonych przez Wójta Gminy Ustka oraz Burmistrza Miasta Ustka negocjacji związanych z zamiarem budowy zakładu produkującego mączkę rybną oraz olej rybny wraz z niezbędną infrastrukturą, uznali zasadność argumentacji włodarzy obu Gmin i wycofali definitywnie wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czym ostatecznie zrezygnowano z realizacji w/w przedsięwzięcia.

Dziękujemy Spółce za zrozumienie Naszych mieszkańców i potrzeb Uzdrowiska Ustka.

 • piątek, 01 wrzesień 2017 08:46

  XXXI Sesja Rady Gminy Ustka

  Napisane przez

  XXXI Sesja Rady Gminy Ustka

  W dniu 24 sierpnia odbyła się XXXI Sesja Rady Gminy Ustka, na której Rada Gminy podjęła uchwały z zakresu spraw finansowych tj.: zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim w celu wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Gąbino – granica gminy”, zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy, udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Parchowo oraz zmian w budżecie gminy Ustka na 2017 rok.

  poniedziałek, 10 lipiec 2017 14:05

  XXII Ogólnopolski Rajd Rowerowy Szlakiem Zwiniętych Torów

  Napisane przez

  XXII Ogólnopolski Rajd Rowerowy Szlakiem Zwiniętych Torów

  8 lipca 2017 roku o godzinie 11:00  Pani Wójt  Anna Sobczuk-Jodłowska przywitała serdecznie wszystkich cyklistów biorących udział w rajdzie po czym rozległ się strzał ze startera oznajmiający rozpoczęcie XXII Ogólnopolskiego Rajdu Rowerowego Szlakiem Zwiniętych Torów. Na początku ul. Armii Krajowej stanęło blisko 120 uczestników.
  Rowerzystom towarzyszyła idealna pogoda - wśród uczestników byli cykliści z całej Polski między innymi z Krakowa, jako najdalszego zakątka z kraju. Gościliśmy również rowerzystów z Hamburga.

  czwartek, 06 lipiec 2017 14:57

  Delegacja z Gruzji w Gminie Ustka

  Napisane przez

  W dniu 6 lipca Wójt Gminy przyjęła w Gminie Ustka delegację z Gruzji, w której skład weszli: radny Rady Miasta Rustawi Pan Tengiz Tabatadze oraz Zastępca Mera Rustawi Pan David Lobzanidze. Podczas wizyty zaprezentowano liczne walory gminy, m.in.: turystyczny charakter miejscowości nadmorskich, bazy noclegowe, organizację sezonu czy imprezy organizowane dla naszych gości w sezonie letnim. Przedstawiliśmy także prezentację multimedialną, dzięki której  goście poznali Gminę Ustka jako gminę turystyczno - gospodarczą oraz otwartą na inwestycje.Po wizycie w Urzędzie Gminy razem z Panią Wójt gruzińscy partnerzy udali się m.in. do Orzechowa, Poddąbia i Rowów by bliżej poznać ciekawe miejsca Gminy Ustka.

  piątek, 30 czerwiec 2017 09:59

  XXX Sesja Rady Gminy Ustka

  Napisane przez

  XXX Sesja Rady Gminy Ustka

  W dniu 22 czerwca odbyła się XXX Sesja Rady Gminy Ustka, na której Rada Gminy podjęła uchwały z zakresu spraw finansowych tj.: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2017-2024, zmian w budżecie gminy Ustka na 2017 rok, w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze gminy Ustka, podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Teleopieka w gminach partnerskich”.

  Rada Gminy podjęła również uchwały z zakresu spraw gospodarki komunalnej tj. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr  90, 91, 45 i 47, obręb Niestkowo, odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 15 lat nieruchomości położonej w obrębie Rowy Rada podjęła stanowisko w sprawie stanu technicznego dróg powiatowych nr 1112G Ustka – Objazda oraz nr 1115G Wytowno – Bydlino.

  Porozumienie partnerskie pomiędzy gminą Ustka a miastem Bukowno

  W miniony weekend miasto Bukowno świętowało 55-lecie nadania praw miejskich. Na uroczystości jubileuszowe zaproszona została również delegacja z gminy Ustka. W ramach jubileuszu podpisane zostało porozumienie partnerskie pomiędzy gminą Ustka a miastem Bukowno, dzięki któremu oba samorządy rozwiną współpracę pomiędzy mieszkańcami.

  czwartek, 25 maj 2017 08:17

  XXIX Sesja Rady Gminy Ustka

  Napisane przez

  XXIX Sesja Rady Gminy Ustka

  W dniu 19 maja 2017 roku odbyła się XXIX Sesja Rady Gminy Ustka , której przewodnim tematem było udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy  z wykonania budżetu za 2016 rok. Zgodnie z procedurą absolutoryjną odczytano uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku  pozytywnie opiniujące sprawozdanie z wykonania budżetu oraz wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi. Następnie przedstawiono multimedialny pokaz  z wykonania budżetu za 2016 rok. Po wyczerpaniu uregulowań proceduralnych Rada Gminy Ustka jednogłośnie, w obecności 14 radnych, udzieliła absolutorium Pani Annie Sobczuk – Jodłowskiej Wójt Gminy Ustka.

  Ponadto, Rada Gminy podjęła uchwały z zakresu spraw finansowych tj. zasad udzielania stypendiów dla uczniów i  studentów, dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Ustka np. kartą płatniczą, wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dotyczących zasad realizacji   i finansowania oraz późniejszej eksploatacji Schroniska dla Zwierząt w Słupsku oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2017-2024 i  zmian w budżecie gminy Ustka na 2017 rok.

  Rada Gminy przyjęła Stanowisko w sprawie przejścia i korzystania z plaży na wysokości miejscowości Modlinek, „Program rozbudowy i modernizacji infrastruktury sportowej oraz bazy turystyczno – rekreacyjnej na terenie gminy Ustka na lata 2017 – 2022” oraz informację o stanie przygotowań do sezonu wczasowo – turystycznego.

  poniedziałek, 22 maj 2017 10:48

  Majówka w Wodnicy

  Napisane przez

  Majówka w Wodnicy

  20 maja 2017 roku do Wodnicy autokarami przyjechały dzieci – uczestnicy zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach gminnych organizowanych na zlecenie Gminy Ustka przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Słupsku.
  Każda z 11 świetlic: Możdżanowo, Starkowo, Pęplino, Charnowo, Duninowo, Wodnica, Machowino, Wytowno, Objazda , Gąbino i MCK w Słupsku zaprezentowała się przed pozostałymi podczas: śpiewów, tańców, pokazów akrobatycznych. Dzieci przygotowały rys historyczny o swoich miejscowościach, zaprezentowały swoje talenty. Wszystkim grupom dziękowano brawami.
  Po części artystycznej rozpoczęła się zabawa pod auspicjami Stowarzyszenia Rozwoju „Inspiracje” ze Słupska; były bańki mydlane, skok przez linę, zabawa edukacyjna przy użyciu „chusty Klanza”, zabawy z piłką, itp. Było wietrznie, dlatego ciepłe posiłki: zupa pomidorowa, kiełbaski bardziej smakowały.
  Dziękujemy wszystkim: pracownikom Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Słupsku, pracownikom Centrum Kultury Gminy Ustka, Stowarzyszeniu Rozwoju „Inspiracje ze Słupska oraz rodzicom dzieci za przygotowanie tak atrakcyjnej dla nich imprezy.

   

  Strona 1 z 18

  Urząd Gminy Ustka

  ul. Dunina 24
  76 - 270 Ustka
  tel. (0-59) 814-60-44
  tel. (0-59) 815-24-00
  fax. (0-59) 814-42-57
  e-mail:
  urzad@ustka.ug.gov.pl
  ePUAP:skrzynka podawcza

  Godziny pracy

  Urząd Gminy jest czynny:
  od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do godz. 15:30
  godziny przyjęć interesantów przez pracowników merytorycznych na stanowiskach pracy: 9.00 - 14.00.
  Po godzinie 14.00 możliwe będzie załatwienie sprawy na BOI, bez udziału pracownika merytorycznego.

  Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
  w poniedziałek od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

  Kasa Urzędu

  Kasa Urzędu jest czynna:
  od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do godz. 14:00

  Gmina Ustka                                  
  NIP: 839-003-01-53                   
  REGON: 770979878

  Urząd Gminy Ustka               
  NIP: 839-291-86-87
  REGON: 770509240

  Top
  Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…