Ogłoszenia (517)

„I zgasło słońce, kiedy jeszcze był dzień…”

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Pana Tadeusza Szarek
Radnego Gminy Ustka w kadencjach 1978-1984 i 1984-1988
oraz założyciela i wieloletniego Prezesa OSP Pęplino
Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłego składają

Przewodniczący Rady Gminy Ustka Wójt Gminy Ustka
Wacław Laskowski Anna Sobczuk-Jodłowska
Wraz z radnymi i sołtysami wraz z pracownikami Urzędu

„I zgasło słońce, kiedy jeszcze był dzień…”

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Pana Janusza Dąbka
Sołtysa miejscowości Możdżanowo
Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłego składają

Przewodniczący Rady Gminy Ustka Wójt Gminy Ustka
Wacław Laskowski Anna Sobczuk-Jodłowska
Wraz z radnymi i sołtysami wraz z pracownikami Urzędu

Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Informacje udzielane są w Biurze Słowińskiej Grupy Rybackiej. Pytania należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 516 559 181.

piątek, 02 luty 2018 07:30

Informacja dot. legitymacji osób niepełnosprawnych

Napisane przez

Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2017 roku na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2017 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2046 ze zm.) zmianie uległy zasady przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej, która uprawnia m. in. do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1138 ze zm.), ale też w przypadku wielu jednostek samorządu terytorialnego stanowi podstawę do korzystania z ulg w komunikacji miejskiej, czy zniżek w dostępie do usług w obszarze m. in. sportu i turystyki świadczonych przez jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego. Od 1 września 2017 roku zmieniły się też wzory blankietów legitymacji osoby niepełnosprawnej, które określone zostały w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 roku.

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY USTKA z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie wyłożenia do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk

Na podstawie art. 37 ust. 10 w związku z art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U z 2017 poz. 1566 ze zm.) zawiadamia się o wyłożeniu na okres nie krótszy niż 21 dni, tj. od 30 stycznia 2018 r. do 21 lutego 2018 r. do wiadomości publicznej projektu Uchwały Rady Gminy Ustka w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Ustka w roku 2018.

Zawiadomienie umieszcza się:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ustka w siedzibie Urzędu Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, na parterze
  • na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.ustka.ug.gov.pl- zakładka ogłoszenia
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem bip.ustka.ug.gov.pl w zakładce informacje dla mieszkańców.

Uwagi do projektu uchwały oraz propozycje zmiany projektu należy składać osobiście na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Ustka –Biuro Obsługi Interesanta, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu lub pocztą elektroniczną na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem w terminie do 21 lutego 2018 r.

środa, 17 styczeń 2018 07:58

Ogłoszenie

Napisane przez

Na podstawie § 24 ust.2,3,4 „Programu współpracy Gminy Ustka na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” podjętego Uchwałą Rady Gminy Ustka Nr XXXV.437.2017 z dnia 29 listopada 2017 roku Wójt powołuje komisje konkursowe i wybiera przedstawicieli organizacji pozarządowych spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur. W związku z powyższym przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą zgłaszać swoje kandydatury do udziału w pracach komisji celem oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych do dnia 24 stycznia 2018 roku do godz. 15:30. Nadmieniam, że kandydatem na członka komisji konkursowej może zostać każdy przedstawiciel organizacji pozarządowej pod warunkiem, że organizacja, którą reprezentuje nie będzie brać udziału w ogłoszonym konkursie.

poniedziałek, 15 styczeń 2018 07:38

Uwaga producenci rolni!

Napisane przez

Wójt Gminy Ustka informuje, że zbliża się I termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2018. Każdy rolnik, który posiada na obszarze Gminy Ustka gospodarstwo rolne oraz chce odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej, może w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. złożyć do tut. organu odpowiedni wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2018 wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

Limit zwrotu podatku w 2018 r. wynosić będzie: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych. W przypadku złożenia wniosku w/w terminie, pieniądze wypłacane będą w dniach  3-30 kwietnia 2018 r. gotówką w kasie tut. Urzędu, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Wnioski można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta tut. Urzędu lub na stronie internetowej: www.ustka.ug.gov.pl.

Uprzejmie informuje, że Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę  nr 19/297/18 z 9 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2018 w województwie pomorskim.

Załącznikiem nr 1 do przedmiotowej uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego jest projekt uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2018

Załącznikiem nr 2 do przedmiotowej uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego jest formularz zgłaszania uwag i wniosków do konsultowanego projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego.

W załączeniu pismo DROŚ-RP.9070.3.2017 z 9 stycznia 2018 r. w sprawie konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2018 w województwie pomorskim.

Termin konsultacji upływa 22 stycznia 2018 r.

Poniżej link do ogłoszenia w sprawie konsultacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

https://bip.pomorskie.eu/a,58745,ogloszenie-318.html

Pismo do gmin w sprawie konsultacji

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmiku zamieszczonego przez PKW oraz KBW na stronie Youtube dot. rejestru wyborców.

Film można obejrzeć pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=eQVZaB5qeOs

wtorek, 09 styczeń 2018 07:47

Zmiana organizacji pracy Urzędu Gminy w miesiącu lutym

Napisane przez

Celem realizacji wniosków mieszkańców Gminy Ustka i zapewnienia sprawnego funkcjonowania Urzędu uprzejmie informuję, że pilotażowo, na okres 1 miesiąca, tj. od dnia 01 lutego 2018 roku do dnia 28 lutego 2018 roku wyznaczam następujące godziny pracy Urzędu Gminy Ustka i przyjęć interesantów przez Urząd.

1. Wyznaczam godziny pracy pracowników Urzędu w miesiącu lutym 2018 roku, każdego tygodnia, z wyłączeniem robotnika gospodarczego i sprzątaczek, w następujący sposób:

1) poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;

2) środa: od godz. 7.30 do godz. 18.00;

3) piątek: od godz. 7.30 do godz. 13.00.

2. Przyjęcia interesantów w miesiącu lutym 2018 roku, każdego tygodnia, będą się odbywać w godzinach:

1) poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;

2) środa: od godz. 9.00 do godz. 18.00;

3) piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

3. Kasa Urzędu w miesiącu lutym 2018 roku, każdego tygodnia, będzie czynna w godzinach:

1) poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;

2) środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;

3) piątek: od godz. 9.00 do godz. 12.00.

Treść ogłoszenia w pliku PDF

Strona 10 z 37

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
  2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
  3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…